sommaire dialecte bonifacien
ESSAI D'UN LEXIQUE FRANCAIS - BONIFACIEN


[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Vers le sommaire A [Ab] [Ac] [Ad] [Ae] [Af] [Ag] [Ah] [Ai] [Aj] [Al] [Am] [An] [Ao] [Ap] [Aq] [Ar] [As] [At] [Au] [Av] A (prèp) In Ab Abaisser Abascià Abandon Abandun Abandonner Abandunà Abâtardir Inbastardî Abattoir Majilu Abattre Asbatti Abattu Sbattüu Abbé Prèvi Abeille Vespa Abîme Prizzipizziu Abîmer Guastà Aboiement Abaggiu Abolir Abulî Abondance Abundanza Abonner Abunà Aborder Abordà Aboyer Abaggià Abrèger Scurtà Abreuver Dà a bévi Abri Aridossu Abriter Aridossà Abricot Baracocu Absence Mancanza Absorber Assürbà Abstenir Astégnissi Abus Abüsu Abuser Abüsà Vers le sommaire Ac Acacia Pan fajio Acajou Agaggiu Accabler Cargà Accaparer Accaparà Accentuer Appuggià Accepter Accetà Accident Accidéinti Acclamation Aclamazziun Acclamer Aclamà Accompagner Acumpagnà Accomplir Acumpî Accord Accordu Accorder Acordà Accordèon Organétu Accoster Acostà Accoucher Parturï Accoucheuse Bunnadona Accoupler Accopià Accroc Stripaüra Accrocher Agrappà Accroupi Agruncciàu Accueillir Achioggi Accumuler Amassà Accuser Acusà Acharné Acarnàu Achat Acatu Acheter Acatà èAchever Finî Acide Ojéu Acier Azzà Acompte Acuntu Acquérir Acatà Acquit Acatau Acte Attu Action Azziun Activer Spicciassi Actrice Attricci Actuel Di cuestu téimpu Actuel Avura Vers le sommaire Ad Adapter Addatà Addition Azuntu Adieu A diu Adjoindre Azuntu Adjudant Aggiüttanti Admettre Addimetti Administrer Administrà Admis Accetau Adopter Adoptà Adorable Adorabili Adorer Adorà Adoucir Aduzzî Adresse Indirizzu Adesser Indirizzà Adoit Adritu Advenir Advénià Advenir Adinégnî Adversaire Cuntravérsu Ae Aérer Arià Af Affaiblir Indébulî Affénéantir Impritrunî Affaire Affari Affamé Affamau Affamer Affamà Affection Afezziun Afficher Affiscià Affirmer Affirmà Affligé Afflitu Affluer Abbundà Affranchir Francà Affreux Scuentu Affreux Brütu Affront Affruntu Affublé Infangau Afin que A fin chè Aflique Africa Vers le sommaire Ag Agacer Stumagà Agence Aggéinzza Agenouiller Ingginujà Agent Aggéinti Aggraver Accréchî Agilité Aggilita Agir Aggî èAgiter Miovi Agneau Agnilu Agonie Angunnia Agrandir Agrandî Agréable Che fa piajé Agression Attacu Agression Barrufa Agreste Campestru Agriculture Agricültüra Agriculteur Campaniaru Ah Ahurir Spavéintà Vers le sommaire Ai Aide Aggiütu Aide-maçon Manuali Aider Aggiütà Aîeul Bisau Aîeux Anziani Aigle Agula Aigre Agru Aigu Pinzüu Aiguille Aguggia Aiguiser Appinzzà Ail Aggiu Aimable Amabili Aimer Amà Aimé Primu Aimé U ciü grandi Ainsi Cusci Ainsi Cuscié Aisance Agiu Aj Ajonc Zuncu Ajourner Aggiurnà Ajouter Azuntà Ajuster Aggiüstà Vers le sommaire Al Alanguir Languî Alcool Spiritu Alarmer Signialà Alarmer Alarmà Alcove Arcovu Alène Lésina Algèbre Alggièbra Algue Arga Aliéné Mabulu Aliéné Bracu Aliéné Tontu Aligner Alinià Aliment Nutritüra Alimenter Nurisci Aliter Alitau Allaiter Alatau Alléger Scargà Allègre Alégru Allégresse Alégria Allemand Aleman Aller Andà Alliance Allianzza èAllocation Allocazziun Allonger Allungà Allons Andemu Allons Aio Allouer Accordà Allumer Azzéindi Allumettes Alümeti Allure Andatüra Almanach Lunariu Alors Alura Alourdir Réindi ciü piséinti Alphabet Alfabétu Altérer Guastà Altruisme Altruisimu Vers le sommaire Am Amabilité Amabilità Amaigrir Amagrî Amande Amàndura Amant Amanti Amarrer Amarrà Amas Poggiu Amas Massa Amasser Amassà Amasser Arrunzzà Amateur Amatù Ambassadeur Imbassadù Ambigu Dübitusu Ambitieux Imbizziusu Ambition Imbizziun Ame Anima Améliorer Amiggiurà Aménager Arrangià Amende Amèinda Amener Purtà Amener Cundügi Amer Amaru Amer Agru Amer Arrancciu Américain Américanu Ameubler Mobilià Ami Amigu Amical Amicali Amidon Sügu Amidonner Insügà Amiral Amirali Amitié Amiccizzia Amoindrir Sminuî Amorce Bucün Amorcer Imbucunà Amortir Amortî Amour Amù Amouracher Innamurassi Ample Largu Amplifier Allargà Ampoule Bichiga Amputer Taggià Amputé Muzzu Amusant Passatéimpu Amuser Divertî Vers le sommaire An Anatomie Anatomia Anchois Ancciuvi Ancien Anzzianu An Annu Ancre Angula Andouille Minzà André Andria Ane Asi Anéantir Distruggi Anéantir Ruvinà Anecdote Storiéta Anémie Poviru Anémie Débuli Anesse Asinina Ange Anggiru Angèle Anggiura Angélus Avé-maria Anglais Inglési Angle Angulu Angoisse Anguscia Angoisse Affanu Anguille Anguila Animal Animali Animer Animà Anis Aniju Anne Anna Anneau Anilu Année Annaia Annexe Dipindéinzza Anniversaire Aniversariu Annonce Annunzziu Annoncer Annunzzià Annonciade Nunzia Annuaire Annüariu Annuel Annüali Annuler Annülà Annuler Sfassà Anormal Anormali Anse Manigu Antan Téimpu passau Antécédent Inticcidéinti Antéchrist Anticristu Antenne Corna Anticiper Inticcipà Antidote Cuntravirin Antique Antigu Antiquité Antichità Antoine Antoniu Antoinette Antonieta Anus Cü Anxieu Anzziusu Vers le sommaire Ao Août Agustu Ap Apache Sparacatena Apaiser Carmà Apercevoir Védi Apéritif Apéritivu A peu près A pocu pressu Aplanir Acianà Aplomb Acciunggiu Apostat Traditù Aposter Impostà Apôtre Apostulu Apparaître Apari Appareil Stuviggiu Apparence Apparéinzza Apparenter Apparéintà Apparition Apparizziun Appartement Loggiaméintu Appartenant Appartégni Apparu Appariu Appât Bucun Appâter Inbucunà Appauvrir Impovirî Appel Ciamu Appeler Ciamà Appétit Apititu Applaudir Lodà Applaudir Cioccaman Appointement Paga Appointement Mési Appointer Pagà Apposer Meti Apprécier Apprizzà Appréhender Arristà Apprendre Imparà Apprenti Nuvicciu Apprêter Appruntà Appris Imparau Apprivoisé Amansau Apprivoiser Amanssà Approbation Cunsintimeintu Approche Aviginanzza Approcher Aviginà Approfondir Approfundî Approuver Appruvà Approvisionner Apprivijunà Approximatif A pocu pressu Appui Appoggiu Appuyer Appogià Appuyer Arimbà Après Dopu Après Appressu A présent Avura A présent Sübitu A propos A propostu Apte Capaccia Aptitude Taléinti Capaccità Vers le sommaire Aq Aqueduc Cundütu Aqueux Acqusu Ar Ara Papagalu Arabe Arabu Araignée Ragna Arapède Patila Arapède Laparélla Araser Arasà Arbitrage Giüdicaméintu Arbitre Giüdizzi Arbitrer Giüdicà Arbouse Baga Arbousier Arbitru Arbre Arburu Arc Arcu Arcade Arcada Archaîque Vécciu Archaîque Antigu Archevêque Arccivéscu Architecte Architetu Archives Archivi Ardent Azzésu Ardent Ardéinti Ardeur Calù Ardu Difficciuli Arène Réna Arète Spina Argent Argéintu Argent Dinan Argenter Arggéintà Argile Terra russa Argument Arguméinti Aride Magru Aride Sécu Arithmétique Aritimética Arlequin Arliquin Armateur Armatù Arme Arma Armée Armata Armer Armà Armoire Armariu Armure Curazza Arôme Muscu Arpenter Misurà Arracher Sradicà Arranger Arrangià Arrestation Arestazziun Arrêter Arestà Arrivée Arrivau Arriver Arrivà Arrogance Arroganzza Arrondi Riundu Arrondir Ariundî Arroser Naquà Art Arti Artichaut Articciocula Articuler Articülà Artifice Artificciu Artisan Maéstru Artiste Artistu Vers le sommaire As As Assu Ascendant AScéindéinti Ascension Asciansciun Asile Rifüggiu Aspect Vista Asperge Asperggia Asphixier Affougà Aspiration Aspirazziun Aspirer Aspirà Assagir Réindi siavu Assaillir Attacà Assainir Rissanà Assainir Puli Assaisonner Cundî Assaut Assaltu Assauvagir Inssarvaguî Assécher Assicà Assembler Aggiunggi Asséner Sciaccà Asseoir Apuzà Asseyez-vous Pusevi Assermenté Zurau Asservir Sutumetti Assez Basta Assez Abbastanzza Assiduité Frécuéinzza Assiégé Infastidiu Assiette Piatu Assignation Assigniazziun Assimiler Accapî facilaméinti Assis Pusau Assistance Assistéinzza Assister Ascisti Association Assucciazziun Associer Associà Assoiffé Asséfiau Assombrir Ascürrà Assombri Scüru Assombrir Buggiu Assommé Sturduliu Assommer Ammazzà Assomption Assunta Assortir Asciurtî Assoupi Insoniariu Assujetti Sutumissu Assujettir Sutumetti Assumer Incargà Assurance Assigüréinzza Assuré Assigürau Assurer Assigürà Asthme Affanu Asticot Vermu Astiquer Lustrà Astre Astru Astreindre Obligà Astrologie Astrologgia Astronomie Astronomia Astuce Astüzzia Astuce Malizzia Astucieux Astücciuzau Vers le sommaire At Atelier Bitiga Atmosphère Aria Atout Avantaggiu Atre Camin Atroce Attrocciu Atrocité Attroccità Attabler Metti in tora Attacher Attacà Attaque Assaltu Attaquer Attacà Attarder Attardà Atteindre Tucà Atteindre Agantà Atteindre Arrivà Atteler Attacà Attendre Aspettà Attendrir Assiavî Attendu Aspétau Attention Attinzziün Atténuer Atterrer Abatti Atterrer Cunsternà Attester Tistimonià Attiédir Intévidî Attirail Attrazzi Attirer Attirà Attiser Attizzà Attraction Attraziun Attraper Acciapà Attribuer Attribuî Attrister Attristà Vers le sommaire Au Au (art.) A ü (a ü paisi) Aubaine Fortüna Aube Alba Auberge Ostérià Aubergine Mirizana Aucun Mancün Audace Curaggiu Audacieux Curaggiusu Au dedans In dréintu Au delà Da dalà Au dessous Züsa Au dessus Sciüsa Au devant D'avanti Audience Odiénzza Auge Gamata Augmenter Accréchi Augure Ogüru Auguste Agustu Augustin Agustin Aujourd'hui Oggi Aumône Lîmosina Aumônier Cappilanu Auparavent Avanti Auparavent Innanzzi Auprès Avigin Auquel U cuali Auréole Cérciu Auréole Curuna Ausculter Oscültà Aussi Ancù Aussitôt Sübitu Av Avaler Ingürgità
Vers le sommaire B
Babilage Ciaciarade Babillard Ciaciarün Babiller Ciaciarà Bac Barca Bacchus Bacu (per Bacu) Bache Téinda Bache Cuverta Badaud Sfacciéndau Badigeonner Inggianchî Badiner Spassigià Bafouer Disprizzà Bafouiller Barbotà Bagage Fangotu Bagage Valigia Bagarre Baruffa Bagarrer Baruffà Bagne Bagnu Bague Annilu Baguette Baguéta Bahut Baülu Baie Golfu Baignade Bagniada Baignoire Bazzin Bail Cuntratu Bailler Baglià Bal Balu Balafré Taggi in faccia Bain Bagniu Baiser (n.m.) Bagiu Baiser (v.) Bagià Baisse Bascia Baisser Bascià Balai Spazzusa Balance Balanzza Balancer Balanzzà Balayer Spazzà Balayeur Spazzun Balayures Ruméinta Balbutier Barbotà Balcon Barcun Baldaquin Bardaquin Baleine Baléna Baliverne Tontii Ballade Ballada Balle Balla Ballet Ballétu Ballon Ballun Ballot Balla Ballotage Ballotaggiu Balourd Balurdu Balustrade Balüstrada Ballustre Balüstra Bambin Banbin Bambou Bambügu Ban Proclamazziun Banal Cumün Banal Triviali Banane Banana Banc Bancu Bancal Zopa Bandage Béinda Bandage Fascia Bande Béinda Bander Affascià Bandit Bandiu Banlieue Bannière Bandiria Bannir Banque Banca Banqueroute Bancaruta Banquet Ripastu Banquette Banchéta Banquier Banchiéri Baptême Bastésimu Baptiser Batizà Baptistère Batistèru Baquet Tignola Baraque Baraca Baratte Barbare Barbaru Barbarie Barbaria Barbe Barba Barbiche Barbéta Barbier Barbiéri Barboter Barbotà Barbouiller Inciastrà Barbu Barbüu Barcarolle Barcarola Barde Baril Bari Baril Barilotu Barioler Baromètre Barometru Baron Barün Baroque Bizaru Bas Bassu Bas Chizzéta Basaner Imbrunî Basculer Capulà Base Basa Base Fundamentu Basilic Bajarico Bassesse Bassézzia Bassin Bazzin Bassin Vasca Bassin Trogiu Bastion Bastiun Bastonnade Bastunaia Bât Imbastu Bataille Bataggia Batailler Bataggià Bataillon Bataggiun Bâtard Bastardu Bateau Bastiméintu Bateau Vapori Batelier Marinà Bâter Imbastà Bâtiment Bastiméintu Bâtir Fabricà Bâtir Stabilî Bâtir Casaméintu Batiste Batistu Bâton Bastün Bâtonner Bastunà Battage Tribiéra Battant Batéintu Batterie Battéria Battre Bati Battre Pistà Baudet Asétu Baume Balzamu Bavard Ciaciarùn Bavarder Ciaciarà Bavardage Ciaciarada Bave Bava Baver Bavà Baveux Bavusu Bayer Baià Bazar Magazin Béant Avertu Béat Biatu Béatifier Biatificà Béatitude Béatitudina Béatitude Félicità Beau Bellu Beaucoup Assai Beau-fils Zinaru Beau-frère Chiniau Beau-père Siogiru Beauté Bellézza Beaux-arts Belarti Beaux-parents Siogiri Bec Bécu Bécasse Bécazza Bêche Vanga Bêcher Vangà Becqueter Bizzigà Bedaine Panzza Bedaine Tripa Bedeau Sacristan Beefsteak Bistecu Beffroi Campanin Bégayer Barbottà Bègue Barbotu Béguin Capricciu Beignet Fritüra Bélier Tintinaggiu Bélier Bécu Belle-fille Niora Belle-soeur Chinaia Belle-mère Siogira Belliquex Stuzzicusu Bénédiction Bénédizziun Bénéfice Bénéfizziu Bénéficier Bénéfizzià Bénévole Vuluntariu Béni Binidétu Bénir Binigi Bénitier Bénéditin Benoit Binétu Benzine Bèinsina Bercail Pasciali Berceau Cüna Bercer Nanà Béret Béréta Berger Pastù Bergère Pastura Bergerie Pasciali Berlue Mizu bracu (avoir la) Berner Cuggiunà Berner Ingannà Besace Brisaca Besogne Travggiu Besogneux Bisognusu Besoin Bisognu Bestialité Bestialità Bête Bèstia Bête Animali Bétise Bestialità Beugler Muggi Beurre Butiru Bibelot Ziogu Biberon Tétaggiu Bible Storia santa Biceps müsculu Bicoque Baracun Bicoque Baraca Bicyclette Bicicletta Bidon Bidün Bidon Stagnün Bidon Sturviggiu Bien Béin Bien-être Béin stà Bien dire Béin ditu Bien faire Béin fà Bienfait Béin fà Bienfaiteur Béinfétü Bienheureux Béatu Bienséance Créanzza Bientôt Fra pocu Bienveillance Bénévuléinzza Bienvenu Béinvignüu Bière Biéra Biffer Scassà Bifurcation Scansa Bigareau Cirigia Bigorneau Pidina Bigot Gigianu Bigre Saéta Bigre Accidéinti Bijou Oggetu caru Bille Gubbî Biner Manggiücà Binette Zapétta Binocle Spiggiétu Biplace Duppiu postu Biplan Duppiu cian Biquet Cravéttu Bis Grigiu Bisaîeul Bisau Biscuit Bischiotu Bise Bagétu Bise Tramuntana Bisquer Biscà Bisser Riduppià Bistre Négriggio Bizarre Bizaru Bizare Scuntrafau Blafard Giancacciu Blague Blaga Blagueur Blagün Blâme Critica Blanchir Gianchî Blasé Sazziu Blasphème Giastému Blasphémer Giastimà Blé Gran Blé Biada Blémir Giagnu Blenorragie Scadapiscia Blesser Firî Blessure Firia Bleu Turchinu Bloc Massa Bloc Blocu Blond Biundu Bloquer Blocà Bloquer Strinzi Blotti Accuculau Blouse Camigia Blouse Blusa Bluff Bürlata Bluff Spaccata Bobard Bürlata Bobine Canilu Bobine Bobina Bocal Stücciu Bocal Butiggia Boeuf Bio Bohémien Vagabun Boire Bévi Bois Légniu Boiserie Légnamu Boisseau Cupa Boite Scatura Boiter Zoppicà Boiteux Zoppu Boitier Scatura Bol Cupéta Bombance Bamboscia Bombarder Bunbardà Bombe Bumba Bon Bun Bonbon Bumbo Bonbon Zucaria Bonbonne Damijana Bond Satu Bond Spicu Bondir Satà Bondir Spicà un satu Bonheur Félicità Bonhomme Uomo di buna pasta Boniface Bunifazziu Bonjour Bunggiurnu Bonne Buna Bonne Serva Bonne mamman Minà Bonnet Bérétin Bonnet Calotta Bon papa Miscià Bonsoir Bunasséra Bonté Buntà Bord Bordu Bordé Bordau Bordée Bordau Bordel Burdelu Bordure Bordu Bordure Orlu Borgne Guerzzu Borgne Borgnu Borne Borna Borne Cunfin Borner Limità Borner Cunfinà Bosquet Boscu Bosse Gobba Bossu Gobbu Bossu Gobétu Botte Fasciu Botte Scarpu Botter Cazzotà Bottier Scarpà Bottine Bottini Bottine Scarpi Bottine Botti Bouc Bécu Boucan Strotti Boucan Fracassu Bouche Bucca Boucher Attapà Boucher Magilà Boucherie Magilu Bouchon Tapu Boucle Annilu Boucler Serrà Bouder Fà u muru Boudin Sangui Boue Lozzu Boue Fanga Boueux Spazzinu Bouffée Bouffaia Bouffer Bouffà Bouffer Manggià Bouffi Gonfiu Bouge Liogacciu Bougeoir Candéria Bouger Bujà Bougie Candéra Bouillabaisse Azimin Bouillant Buggiénti Bouilli Buggiu Bouillir Buggi Bouilloire Tianu Bouillotte Boulet Balla di canun Boulette Bucun Boulevard Carruggiu Boulevard Via Bouleverser Metti suttu surva Boulonner Bulonnà Bouquet Buchétu Bouquiner Lizi Bourbeux Fangùsu Bourde Bugia Bourdonner Sussurà Bourdonner Muscunà Bourgeois Bourgeron Camigiora Bouricot Asi Bouricot Asinina Bourrage Imburraggiu Bourrasque Burasca Bourrer Burrà Bourrique Asinacciu Bourse Bursa Boursouffler Ingunfià Bousculer Buscü là Boussole Bussola Boustifaille Manggiücüla Bout Punta Bout Fin Bouteille Butiggia Bouter Metti fiora Boutique Bittiga Bouton Ioggiu (di a riosa) Bouton Pumilu Bouton Butün Bouton Ciavilücciu Boutonner Appuntà Boxer Lutta di pügni Boyau Budilu Braconner Caccizà séinza permessu Braguette Braguéta Braire Ruincà Braise Bragia Branche Branca Brancher Imbrancà Braquer Fissà Bras Brazzu Brave Bravu Bravo Bravo Bravoure Curraggiu Brebis Pîgura Breduiller Impastizzà Bredouilleur Pastizzun Bref Cürtu Breloque Midaggia Bretelle Tracola Brève Cürta Brevet Brivétu Bréviaire Libru di méssa Bribe Ramassüggia Brigand Briganti Brigander Arrubà Briguer Intrigà Briller Brillà Briller Lügi Brimer Magagnià Brique Matun Brique Ciapilla Brise-bise Téindina Brisé Rutu Brisé Spizzau Brisé Sciapau Brisé Sciapau Briser Rumpi Briser Sciappà Brisure Broc Brocu Broc Giera Brodequin Grossi botti Broderie Ricamu Broncher Bruncà Bronze Brunzu Bronzer Brunzà Brosse Brossa Brosse Spazzusa Brosser Spazzà Brouette Bruétta Brouette Carrétu Brouillard Nébbia Brouillard Rumaggia Brouiller Imbroggià Broussailleux Macciusu Broyer Maginà Broyer Sciaccà Bruiner Ciuvinnà Bruit Strotu Brûlé Brügiau Brûler Brügià Brülure Brügiaüra Brun Brünu Brun Négru Brusque Brüscu Brusquer Maltratà Brutal Brutali Brutal Béstiali Bruyère Scopa Bûche Pizzu di légnu Buée Buvéggia Buffet Armariu Buffet Baülu Buis Murta Buisson Mucciu Bulletin Biggiétu Bureau Scagniu Bureau Tavulin Burette Bücciéta Burette Butiggéta Burin Scurpilu Burlesque Burlescu Burnous Mantilu arabu Buste Büstu But Mira Butiner Süzzà i fiuri Buvard Assécatoggiu Buvette Bîvéria Buvette Gargotta Buvette Buvétta
Vers le sommaireVers le sommaire C
Cà Cué Cabane Baraca Cabane Caséta Baracün Cabaret Buvéta Cabaret Gargota Cabinet Scagnu Cabinet Latrina Cafard Bagün Cafarder Cancanà Café Café Cafouillage Imbroggiu Cage Caggia Cageot Sporta Cageot Cuffin Cageot Cavagnu Cagoule Capa Cahier Caié Cahot Scossa Caillé Acaggiau Caillou Préia Caillou Boccia Caillouter Impétrà Caisse Cascia Caissette Casciéta Caisson Casciün Cajoler Aliscià Cal Calu Calamité Calamità Calanque Calanca Calcaire Chizzina Calcaire Calcaru Calciné Inchizzinau Calcul Càlculu Cale Cozza Cale Calu Calèche Calescia Caleçon Chizzunétu Calepin Librétu Calendes Lünariu Calendes Caléindini Caler Calà Calibrer Calibrà Calice Càlicci Calin Carizzévuli Caliner Carizzà Calmant Calmanti Calme Calmu Calmer Calmà Calomnie Calumnia Calorie Caloria Calot Bérétîn Calot Calotta Calque Calcu Calquer Calcà Calvaire Calvariu Camarade Campagniu Cambouis Grassa Cambré Arcaiu Cambré Stichîu Cambrioler Arrubà Camelot Sbarazzin Camelote Marcanzzia Camille Caméllî Camion Camion Camisole Camigiora Camomille Camomilia Camoufler Ascundi Camoufler Appiatà Camp Campu Campagnard Campagnolu Campagnard Pialineu Campagne Campagna Campagne Stabili Campanile Campanin Campanule Campanélla Campement Campaméintu Camper Campà Canaille Canalia Canal Canà Canalisation Canalizazziun Canaliser Canalizà Cancan Ciacciri Cancaner Sparlaccià Cancer Canchiru Candidat Candidatu Canevas Canavaggiu Canicule Calù Canif Cutilücciu Caniveau Canalétu Canon Canûn Canoniser Canunizà Canot Barquéta Canot Canotu Canotier Pagliéta Cantate Cantaia Cantatrice Cantatricci Cantine Cantina Cantique Canticu Cantonnement Cantunaméintu Cantonnier CAntunia Canular Bürla Caoutchouc Caucciu Cap Punta Cap Capu Capable Capaccia Capacité Capaccità Cape Capa Cape Véla Capeline Capilina Capitaine Capitagnu Capital Capitali Capituler Réindissi Caporal Capurali Capot Capucciu Capotte Mantilu Capotte Capota Capoter Rinverssà Capoter Capizzà Caprice Scasciu Caprice Capricciu Capricieux Scasciusu Capricieux Nisciusu Capricieux Capricciusu Capsule Tappu Capsuler Tappà Capter Achioggi Capter Piggià Captif Prigiunia Captiver Incantà Captiver Ingambulî Capturer Agantà Capturer Arristà Capuchon Capuccin Caqueter Cancanà Car (conj.) Per cosa Car (conj.) Postu ché Carabine Carabina Caractère Caratiru Carafe Carafa Caramel Caramellu Carapace Copula Caravane Caravana Carboniser Carbunizà Carbure Carbüru Carcasse Ossatura Cardiaque Marotia di chio Cardinal Cardinali Carème Quarésima Carence Diffétu Carence Mancanzza Caresse Carézza Caresser Carézzà Cargaison Cargaméintu Caricature Caricatüra Carillonner Scampanizà Carmelle Carméla Carnage Carnaggiu Carnassier Carnaggiu Carnaval Carnival Carnet Librétu Carotte Carota Caroube Caruba Carpe Carpa Carré Quadratu Carreau Ciapila Carreau Vréu Carrefour Imbrancaméintu Carreler Ciapillà Carrière Carriéra Carosse Carozzu Carrure Quadratüra Carte Carta Carton Cartün Cartouche Cartuccia Cas Casu Casaquin Casachin Case Piazza Caser Piazzà Caserne Caserna Casquette Bérétta Cassable Rumpévuli Casser Rumpi Casser Struncà Cassé Rutu Cassé Struncau Cassolette Cazzaroléta Cassoulet Fagio Castrer Castrà Cataclysme Fin di mundu Cataclysme Cataclismu Catafalque Catafalcu Catalogue Catalogu Catarrhe Cataru Catastrophe Spavéggiu Catéchisme Catachismu Catégorie Catégoria Cathédrale Catédrali Catherine Catarî Catholique Catolicu Cauchemar Sionacciu Cause Causa Causer Parlà Causerie Ciacciaraîa Caution Garantia Cavalier Cvaliéru Cave Cava Caveau Cavilu Caverne Caverna Ce (pron.dém.) Cio Ce (adj.dém.) Stû Ce (adj.dém.) Stâ Ceci Cuéstu Cécile Ciccilia Cécité Cécca Céder Lascià Céder Abandunà Ceindre Cinggî Ceinture Céinta Cela (pr.dém.) Cuésta Célébrer Célibrà Célèbre Famusu Cèleri Sîliru Célibataire Zuvinù Celle (pron.) Quéla Celui (pron.) Quélu Cellule Céllula Cendre Cénira Cène Céna Censé Sinsau Censurer Criticà Cent Céintu Centaine Céinténa Centième Céintésimu Centime Céintimu Central Céintrali Centre Céintru Centuple Céintüpiu Cep Cépu Cependant Intantu Cerceau Cércciu Cercle Riundu Cercueil Cascia di morti Céréale Biada Cérémonie Cirimonia Cerf Cérvu Cerise Cirigia Certain (adj.) Certu Certainement Certaméintu Certifier Certificà Cerveau Cervilu Cervelle Cervila Ces (adj.) Quésti Ces (adj.) Sti Cesser Céssà C'est-à-dire I o di Cet (adj.) Quéstu Ceux Quélli Chacun Ogniün Chagrin Inchiétüdina Chagrin Tristézza Chagriné Attristau Chahut Strotti Chahut Broni Chaîne Cadéna Chair Carni Chaire Pürpitù Chaise Carriga Châle Scialu Châlet Casa di légnu Chaleur Calù Chaleureux Calurusu Chaloupe Scialupa Chalutier Vapori pé pesca Chamailler Litigà Chambre Camura Chambre Stanzza Chambrette Camuréta Chameau Camélu Champ Campu Champêtre Campestru Champion Campionu Chance Scianssa Chancre Canchiru Chandelier Candélabru Chandelle Candéra Chandelle Muchétu Change Scanggiu Changer Scanggià Chanson Canzzun Chant Cantu Chanter Cantà Chanteur Cantaù Chantier Liogu di travaggiu Chaos Imbroggiu Chaparder Arrubiccià Chape Capa Chapeau Capilu Chapeauté Incapilau Chapelain Capilân Chapelle Capila Chaperon Capuccin Chaque Ogni Char Caru Charade Induvinéta Charbon Carbun Charbonnier Carbuna Charcuterie Carnipurcina Charcutier Magilà di carni purcina Charcuter Coutilà Chardon Cardu Charge Carga Chargé Cargaiu Chargement Cargaméintu Charger Cargà Chariot Carétu Chariot Cariola Charitable Caritévuli Charité Carità Charivari Campanacciu Charlatan Ciarlatanu Charles carlu Charlotte Carlota Charmant Piagévuli Charmant Incantévuli Charme Piagé Charme Incantu Charmer Incantà Charnel Carnali Charnu Purpusu Charogne Carogna Charpente Ossatüra di titu Charpentier Bancarà Charretier Carrétia Charreton Carrétu Charrue Cuncceggiu Chasse Caccia Chasser Caccià Chasser Caccizà Chasseur Cacciau Chaste Casta Chaste Pûra Chasteté Castità Chat Gatta Châtaigne Castagna Châtaignier Castagnu Château Castillu Chat-huant Ciocciu Châtier Castigà Châtiment Castigù Chaton Gatun Chatouilles Biligui Chatouiller Biligà Chatoyer Spiggiulà Châtrer Castrà Chaud Cadu Chaudron Stagnolu Chaudron Paggiola Chaudronnier Paggiolaiu Chauffage Scadaméintu èChauffer Scadà Chauffeur Cundütü d'auto Chausser Scarzzà Chaussettes Chizzéti Chausson Zavata Chaussures Scarpi Chauve Pilau Chauve-souris Ratu pindüu Chaux Chizzina Chavirer Ciavirà Chef Capu Chef Tista Chef-d'oeuvre Capu Iavoru Chemin Camin Chemin Strada Cheminot Vagabun Cheptel Bestiamu Cher Caru Cher Cara Chercher Zircà Chéri Caru Chétif Magru Chevalerie Cavaléria Chevalier Cavaliéru Chevauchée Calvacada Chevaucher Calvacà Chevelu Capilüu Chevelure Capilüra Cheveu Cavelu Cheville Caviggia Cheville Cacavilu Chèvre Crava Chevreau Cravétu Chevreuil Cervétu Chevrotine Balini Chez (prép.) In-dé Chic Eléganti Chicane Litiga Chicaner Litigà Chiche Avaru Chiche Meschin Chicorée Latarila Chien Can Chienne Cagna Chiffon Strazza Chiffonner Zifunà Chiffre Nüméru Chiffrer Calculà Chimère Chiméra Chiner Stuzzicà Chinois Chinési Chiendent Grimégnia Chipoter Pizzigà Chique Cica Chiquer Ciccà Choc Cumossà Chocolat Cioculata Choeur Coru Choir Cascà Choisi Sciuvirau èChoisir Sciuvirà Choix Sciuvéru Chômage Riposu Chômage Mancanzza di travaggiu Chopine Sciupina Choquer Dispiagi Choquer Offéindi Chose Cosa Chou Cora Choufleur Curisciü Choyer Accarizzà Chrétien Cristian Christ Cristu Christophe Cristö Chronique Cronicu Chuchoter Sussurà Chut Zutù Chute Cascaia Ci (adv.) Chi Cible Cibula Cicatrice Cicatriccia Cicatriser Cicatrizà Cicérone Guidu Cidre Cidru Ciel Célu Cierge Candéra Cigale Zigara Cigarette Zigaréta Cil Ciliu Cîme Zima Ciment Cimenintu Cimenté Ciméintau Cimetière Cimitériu Cinq Zincui Cinquante Zinquanta Cinquième Zinquésimu Cintrer Arcà Cirage Lüstru Circonférence Zircunfiréinzza Circuit Giru Circuler Circulà Circulation Circülazziun Cire Zéra Cirer Lustrà Cirque Circulu Cisaille Sicatù Cisailler Taggià Ciseaux Tisuri Ciseleur Scarpilà Ciste Mucciu Citadelle Citadella Citadin Citadin Cité Cità Citer Cità Citerne Citerna Citoyen Citadin Citron Limün Citronade Limunada Civil Civili Civilisé Civilizau Civilisation Civilizazziun Clair Ciaru Claire Ciaré Clairon Trumbétta Claque Schiffu Claque Zota Cloison Tramizana Coffre Baülu Colère Colira Colère Superbia Collation Cullazziun Colle Colla Collecte Ricolta Collecter Richioggi Collège Culléggiu Collégien Culléggianti Coller Collà Coller Attacà Collier Cadéna Collier Colinétu Colloque Réüniun Colloque Cunfiréinzza Colmater Blocà Colmater Attapà Colombe Columba Colon Coluniali Colonel Culunilu Colonial Culuniali Colonie Culunia Colonne Culonna Colorant Culuréinti Colorer Culuriseî Colosse Culossu Coma Combat Cumbattu Combat Lutta Combat Battaggia Combattre Cumbatti Combien Quantu Combiner Cumbinà Comble Pin Comble Compiu Combler Cumpià Combler Rissazià Combustible Bruggévuli Comédie Cumédia Comédien Cumédianti Comète Cuméta Comité Cumitatu Commandant Cumandanti Commande Cumanda Commander Cumandà Comme Commu Commémorer Comémorrà Commençant Cuméinzza Commencer Cumminzzà Comment Commu Commenter Spiégà Commerçant Commercianti Commerce Cummerciu Commercial Cummerciali Commère Cummà Commettre Cumetti Commis Cumissu Commissaire Cumissariu Commode Comudu Commodité Cumudità Commuer Scanggià Commun (adj.) Cummun Communal Cummunali Commune Cummuna Communier Cummunià Communion Cummuniun Communiste Comunistu Compagne Cumpagnu Compagnie Cumpagnia Compagnon Cumpagnu Comparer Cumparà Comparaître Cumpari Compas Cumpassu Compassion Cupasciün Compâtir Cumpatî Compatriote Cumpatriotu Compenser Cumpinsà Compère Cumpà Compétent Capaccia Compétition Rivalità Compétition Cumpétizziun Complainte Laméintu Complaire Cumpiagi Complément Cumpliméintu Complet Cumpletu Compléter Cumplità Complice Cumplicci Compliment Cumpliméintu Complimenter Cumpliméintà Compliqué Cumplicau Complot Cumplotu Comploter Cumplotà Comportement Cumportaméintu Composé Cumposau Composer Cumposà Composition Cumposizziun Compréhensif Capivuli Comprendre Accappî Compresse Cumpressu Compression Cumprisciun Comprimé Cumpressau Comprimer Cumprimà Compris Capîu Compromettant Cumprumitéinti Compromettre Cumprometti Comptabilité Cuntabilita Comptable Cuntabili Comptant Cuntantu Compte Cuntu Comtesse Cuntéssa Concassé Concéder Cuncédi Concentrer Cuncéintrà Concept Idéa Conception Cuncizziun Conception Cuncetta Concession Cuncessiün Concerne Cuncerna Concert Concertu Concierge Guardianu Concis Cürtu Concis Stretu Conseiller Cuncilià Conclure Finisci Conclure Cunciügi Concordant Cuncordanti Concorde Cuncorda Concourir Cuncuri Concours Concoursu Concret Précisu Concrétiser Préssizà Concupiscence Vizziu Concurrence Cuncuréinzza Condamner Cundamnà Condenser Stréinzi Condiment Cundiméintu Condition Cundizziün Conditionner Cundizziunà Conducteur Cunductü Conduire Cundügi Conduit Cundütu Conduite Cundota Confection Fatüra Confectionner Cunfezziunà Conférence Cunfiréinzza Conférer Cuncedi Conquis Cunchistu Consacré Cunsacrau Consacrer Cunsacrà Conscience Cunsciénzza Conscient Cunsciénti Conscrit Cunscritu Conseil Cunséggiu Conseillé Cunsiggiau Conseiller Cunsiggià Consentement Cunsitiméintu Consentir Cunsciénti Conséquence Cunsiguéinzza Conserve Cunserva Considéré Cunscidéràu Considérer Indübità Considérer Cunscidérà Consigne Cunsignia Consistant Cunsistéinti Consolation Cunsulazziün Consoler Cunsulà Consolider Cunsolidà Consommateur Cunsumatù Consommation Cunsumazziün Consommé Cunsümau Consommer Cunsûmà Conspirer Cunspirà Conspier Sciügüra Constantin Cunstantin Constatation Cunstatazziün Constater Cunstatazziün Constater Cunstatà Consterner Cunsternà Constipé Cunstipau Constituer Cunstituà Construction Cunstrüzziün Construire Cunstrüigi Construit Cunstrütu Consul Cunsulu Consultation Cunsültazziün Consulte Cunsülta Consulter Cunsültà Consumé Cunsümau Consumer Cunsümà Contact Cuntactu Contagion Cuntaggiùn Contaminé Cuntaminau Conte Fora Contempler Cuntimplà Contenance Cuntiniénzza Contenant Cuntinéinzza Contenir Cuntégni Content Cuntéintu Contenter Cuntintà Contenu Cuntignüu Conter Cuntà Contestation Cuntestazziün Contesté Cuntestau Contester Cuntestà Conteur Persuna ché cunta i fori Contigu Attacau Continence Cuntinéinza Contingent Cuntiggéinti Continu Cuntinüu Continuer Cuntinuà Contour Cuntornu Contourner Cuntornà Contracter Cuntractà Contradiction Cuntradizziün Contraindre Cuntrégni Contraindre Forzà Contraint Cuntéintu Contraint Forzau Contraire Cuntrariu Contrarier Cuntrarià Contrarier Distürbau Contre Cuntra Contrebande Cuntrabanda Contrebandier Cuntrabandiu Contredire Cuntradî Cuntrée Cuntraia Contrefait Scuntrafau Contrefaire Falsifià Contrefort Cuntraforti Contremaître Capu maéstru Contrepoids Cuntrapésu Contrepoison Cuntravirin Contresigner Cuntrasignà Contrevent Paravéintu Contribuable Cuntribuibili Contribuer Cuntribuî Contribution Cuntribüzziün Contrister Cuntristà Contrition Cuntrizziun Contrôle Cuntrolu Contrôler Cuntrolà Convaincre Cunvincci Convaincu Cunvincüu Convaincu Cunvintu Convalescence Cunvaliscéinzza Convenable Cunvinévuli Convenance Cunvinéinza Convenir Cunvégni Converser Discuri Converser Parlà Converti Cunvertiu Conviction Cunviziün Convier Invità Convive Invitau Convocation Cunvocazziün Convoi Transportu Convoiter Invià Convoler Mariassi Convoquer Cunvocà Convoyer Escartà Convulsion Aggitazziün Coopérer Coopérà Copain Cumpagnu Copeaux Biscaggia Copie Copia Copier Copià Copieux Copiùsu Copieux Abundanti Copropriété Copropriétà Coq Galu Coque Cöpula Coquelicot Spüsatila Coquet Cochétu Coquette Cochéta Coquille Cochiggia Coquin Birbanti Coquin Fürbu Corail Curaliu Corbeau Crovu Corbeille Caratu Corbeille Cavagnu Corbeille Corbura Cordage Cordaggiu Cordial Ricunfortanti Cordonnier Scarpà Cordonnet Curdunéttu Cornard Cornüu Corne Corna Corneille Cornaccia Cornet Cornétu Cornichon Cucumiru Cornu Cornilu Corps Corpu Corpulence Corpuléinza Correct Coretu Correction Currizziün Correspondant Curispundéinti Corridor Curidü Corrigé Currigiau Corrompre Curumpî Corsage Casachin Corse Corsica Corse Corsu Corset Guéna Cortège Accumpagniaméintu Corvée Impégnu Cossu Ricu Costaud Balessu Costaud Forti Costume Vistiméintu Costumé Mascarau Côte Costa Côté Parti Côtelette Costilléta Cotisation Cotisazziün Coton Cutün Cou Colu Couchage Litaria Coucher Allungàssi Couchette Litu Coucou Cucu Coude Gumiu Coudre Cügi Couillonner Cuggiunà Couler Sculinà Couleur Curù Couleuvre Biscia Coulisser Sculiscià Couloir Curidù Coup Corpu Coupable Culpévuli Coupant Taggiéinti Couper Taggià Couple Coppiu Coupler Accopià Couplet Strofa Coupon Ritaggiu Coup de pied Cazzotu Coup de poing Pügniu Coup de main Schiafu Coup de main Zotta Coupure Taggiu Cour Curti Courage Curaggiu Courageux Curaggiusu Courant Curéinti Courber Inccinà Coureur Donnaggiu Courge Züca Courgette Züchéta Courir Curi Couronné Curonnau Couronnement Curunaméintu Courrier Posta Courrier Fatù Courroie Fibia Courroie Cinggia Courroie Cavézza Cours Cursu Course Cursa Courte Cürta Courtiser Curtizà cousin Cugin Coussin Cuscin Coussinet Cuscinétu Cousu Cügiu Coût Prigiu Couteau Cutilu Coûter Custà Coutune Usu Coutume Cutümanza Couture Pe cügi Couturier Sartù Couvent Cuvéintu Couver Cuvà Couvercle Cuvercciu Couvert Cuvertu Couverture Cuvertüra Couvrir Crovî Crabe Gancciu Crachat Spüazzu Cracher Spüà Craie CAlcariu Craindre Crégni Craindre Témi Crainte Pagura Crampe Grancu Cramponner Appuntilà Cramponner Appiccicà Crâne Tista Crâne Capoccia Crapaud Baggiu Crapule Carogna Craquer Cracà Crasse Coggiu Cravache Nervu Cravate Cruvata Crayon Mina Créance Créanza Créancier Créditù Crécelle Trocula Crèche Prisepiu Crédit Créditu Créer Créà Crème Crema Crèmerie Lataria Crèpe Crespu Crêpir Sciarbà Crêpes Pasticcini Crépuscule Buggiu Cresson Crisciün Crête Crésta Crétin Carogna Creuser Scavà Creux Scavu Creux Fossu Creux Tafonu Crever Crippà Cri Criu Crible Sarnéggiu Crier Crià Crier Brionà Crime Dilitu Crin Crin Crinière Criniéra Criquet Grilu Criquet Grilétu Crise Crisa Crisper Crispà Crisper Enervà Cristal Cristalu Critique Critica Croc Crocu Crochet Gancciu Croiser Incrugià Croix Crugi Croquant Crochéinti Croquer Crocà Crotte Strunzu Crottin Strunzu Crottin Liamu Crouler Affundassi Crouler Cascà Croupe Grupa Croupir Stagnà Croupière Bagiacü Croûte Crusta Croyance Crédéinza Croyant Crédéinti Cru Crüu Cruauté Crudità Cruche Djéra Crucifier Crucificà Crucifix Crucifisu Crudité Crüdita Cueillette Ricolta Cueillir Chioggi Cuillère Cuggia Cuir Siora Cuire Chiogi Cuisine Cugina Cuisinier Cuginaru Cuisse Chioscia Cuisson Chiojüra Cuit Chiotu Cuivre Ramu Cul Cu Culbuter Rinversà Culminant Culminenti Culotte Chizzuméti Culotte Braga Culte Cültu cultivateur Cültivatü Cultivateur Pialincu Cultiver Cültivà Culture Cültüra Cumuler Cümülà Cupide Avaru Curable Cürévuli Cure Cüra Curé Cüratu Curer Cürà Curer Spurgà Curieux Cüriusu Curiosité Cüriosità Cuve Troggiu Cuve Cunca Cuve Tinilu Cuvette Cunca Cuvette Bazzin Cycle Djiru Cyclone Buriana Cylindre Cilindru Cynique Spacciatu Cyprès Cipressu Cyprien Cipria
Vers le sommaire D
Daigner Degnà Dais Baldaquin Dallage Dalle Dali Dame Dona Damer Damà Damier Dama Damnation Damnazziun Damné Damnau Damner Damnà Danse Balu Danser Ballà Danseuse Balarina Dard Pinzzun Date Data Dater Datà Dattes Daturi Daube Doba Dauphin Delfin Daurade Dorada Davantage Dicciü De (prép.) Di De (prép.) Dà Dé à coudre Dian Déambuler Spassiggià Débâcher Scrovi Débâcle Scapaticciu Déballage Déballaggiu Déballer Déballà Débarquer Sbarcà débarasser Sbarrazzà Débattre Débatti Débauche Orgia Débile Débuli Débiteur Débitu Déboucher Stappà Débourser Sbujacà Débraillé Sbraliau Débris Pizzi Débrouillard Disbroggiun Débrouiller Disbrogià Début Prinzipiu De ça, de là Da chi, da là Décacheter Dissiggilà Décéder Miori Décédé Mortu Décembre Dégéinbri Déception Cuntrarita Décès Morti Décevoir Cuntrarià Déchaîner Scaténà Décharger Scargà Déchausser Scazzà Déchiqueter Stripà Déchiqueter Intazzà Déchirer Sdrigi Déchirer Stripà Décider Diecidi Décision Diccisiun Déclamer Déclamà Déclarer Dicciarà Décoiffer Scapilà Décoller Scollà Décolorer Sculurà Déconseillé Scunsiggiau Décorer Décorà Découdre Discüji Découper Taggià Décourager Scuraggî Décousu Discüjiu Découvert Scuvertu Découvrir Scrovi Dédaigner Didegnà Dédain Didégnu Dedans Dréintu Déduire Défalcà Défaire Dispà Défaut Difetu Défectueux Difetüusu Défendre Diféindi Définir Définisei Déformer Défurmà Défriser Sfrisà Dégâts Diguasti Dégâts Dani Dégonfler Sgnufià Dégourdi Dégurdîu Dégoutant Stumagusu Dégoût Disgüstu Dégrever Sgravà Déguiser Mascarà Dehors Fiora Déjeuner Dizzina Déjeuner Culazziün Délai Téimpu Délaisser Dilascià Délicat Dilicau Délice Dilizziu Délicieux Délizziusu Défit Délitu Délivrer Libérà Demain Duman Demander Dumandà Déméloir Pitini Dément Tontu Dément Bracu Dément Martilau Demeure Casa Demi Mizu Démissionner Démissiunà Démodé Démodau Demoiselle Damicella Démolir Distruggî Démon dimoniu Démontrer Dimunstrà Démunir Smünisci Dénoncer Dinunzzià Dent Déintu Départ Partéinzza Dépasser Tripassà Dépêcher Spicciassi Dépeigner Spitinà Dépendre Dipéindi épenser Spéindi Dépenses Spési Dépensier Sguaiatu Déplacer Dispiazzà Déplaire Dispiaggi Déplier Spiégà Déplomber Dicciunggià Déplorer Dispiagi Déployer Sparzî Déplumer Dicciümà Dépolir Liscià Déporter Spurtà Déposer Pusà Déposséder Dépossédà Dépôt Dépogitu Dépouiller Spuggià Dépouillement Spioggiu Dépourvu Spurvüu Dépraver Guastà Dépréciation Déprézziazziun Déprécier Disprézzià Déprimé Abbatüu Dépuceler Svirginà Depuis Da Depuis Dapoi Dépuratif Dépürativu Dépurer Spurgà Député Dipütau Déraciner Sradicà Déraillé Svariau Déranger Sdiranggià Dérègler Sdiranggià Dérider Rilégà Dérision A risa di géinti Dériver Svià Derme Pili Derme Coggiu Dernier Ultimu Dernièrement Ultimaméinti Dérober Arrubà Dérogation Mancànzza Déroger Mancà Dérouiller Sruzinà Dérouler Disrulà Dérouter Disvià Dérouter Scanssà Derrière Dérrià Des (art.) Di i Des (art.) Di Des (prép.) Da Désaccord Désacordu Désaccoupler Scopià Désagréable Dispiagévuli Désagrégé Spacau Désappointer Sbalià Désaproprier Disproprià Désaprouver Disprovi Désarmement Désarmaméintu Désarmer Désarmà Désarroi Distürbu Désassocier Dissocià Désastre Désastru Désastre Spavéggiu Désavantage Préggiüdicciu Descendre Farrà Descente Farraia Désert Disertu Désespérer Désispérà Désespoir Dispéru Désespoir Dispérazziun Déshabiller Spioggià Déshonnête Disunestu Déshonorer Désonorà Désigner Désignà Désinfecter Désinfectà Désinvolte Spacciau Désir Disériu Désirer Bramà Désirer Vuré Désobéir Désobidî Désoeuvré Fénianti Désolé Désolau Désordonné Disurdonau Désordre Disurdini Désorienter Désoriantà Dessaler Déssalà Dessécher Dissicà Dessein Pruggetu Desservir Sbarazzà Dessin Disségnu Dessiner Déssinà Dessous Suta Dessous Dzüsa Dessus Sciüsa Dessus Aciüsa Destin Destin Destinée Distinaia Destination Destinazziun Désunir Disunî Détaché Distaccau Détacher Distaccà Détail Ditaggiu Détaxer Sgravà Déteindre Détéinzi Dételer Distacà Détendre Distéinzi Détenu Détégniüu Détériorer Guastà Déterminer Stabilî Déterrer Scrovi Déterrer Scavagnà Détestable Détestavuli Détester Détestà Détour Giru Détourner Scansà Détroit Passu Détroit Stréta Détrousser Spuggià Détruit Distrütu Détruire Distrüiggi Dette Débitu Deuil Doliu Deuxième Sigundu Dévaliser Dévalizà Devancer Davanzà Devancer Tripassà Devancer Anticipà Devant (prép.) Davanti Dévaster Dévastà Développer Svilüpà Dévêtir Spuggià Dévier Svià Devin Induvin Deviner Induvinà Devis Pianu Dévoiler Scrovi Devoir Duvé Dévorer Dévorà Dévote Divota Dévouement Dévuzziün Diable Diaviru Dialecte Dialetu Dialogue Cunversazziün Diamant Diamanti Diane Diana Diarrhée Cagona Diarrhée Cagarila Diarrhée Curéinti Dictateur Ditatu Dicter Dictà Diète Dieta Dieu Diu Différé Ritardà Différence Diffiréinza Différent Diffiréinti Difficile Difficiuli Difficulté Dificultà Difforme Malfau Difforme Diformu Difformité Diformità Digérer Indiliggirî Digestion Diggestiün Digne Dignu Digne Miritévuli Dignité Dignità Dilater Dilatau Dilater Allungau Diligence Spicciativu Diluer Miscià Dimanche Dumeniga Dimension Misura Diminuer Sminui Diminution Disminüzziün Dîner Pranzu Dîner Zéna Dinette Miréindura Diplomate Diplomatu Dire Di Direction Direzziün Directeur Direttù Diriger Diriggià Diriger Guvernà Discerner Béin védi Discerner Cunisci Disciple Discipuli Discipliner Disciplinà Discorde Discorda Discours Discursu Discréditer Discrédità Discret Discretu Discret Sigrétu Disculper Discülpà Discussion Discüsciün Discuter Discütà Disette Caristia Disgrâce Disgrazzia Disgrâcier Disgrazzià Disloqué Scuncasciau Disparaître Sparuî Disparu Sparuiu Disperser Sparzi Disponible Dispunibili Disposé Dispostu Disposer Dispuni Disposition Dispusizziün Dispute Dispüta Dispute Litigu Disputer Disputà Disséminer Disparzi Dissimuler Ascundi Dissoscier Distaccà Dissoudre Fundi Dissuader Scunsiggià Distance Distanzà Distendre Allénà Distiller Distillà Distinct Distinctu Distinction Distinzziün Distinguer Distingui Distraction Distrazziun Distraire Divertî Distrait Distratu Distribuer Sparti Distribuer Scunparti Dit (adj.) Ditu Diurne Diggiurnu Divaguer Straparlà Diverger Scartassi Divertir Divertî Divin Divin Divinité Divinità Diviser Sparti Diviser Divisà Divorce Divorsu Divorcer Divorsà Divulguer Divülgà Dix Déji Dix-sept Diji seti Dix-huit Dij-iotu Dix-neuf Diji niovi Dixième Dijésimu Docile Mansu Docile Obidiéinti Docte Dottu Docteur Dottü Doctrine Dutrina Document Documéintu Dodu Grassulétu Doigt Diu Doit (n.m.) Dîbitu Dolmen Stazzona Domaine Pruprità Dôme Curmu Dôme Vota Dôme Cupola Domestique Servu Domestique Dumesticu Domicile Domiccilu Dominer Duminà Dominique Duménigu Dominique Dumé Dommage Dannu Dommage Guastu Dompter Dumà Dompter Sutumetti Don Rigalu Donation Donazziün Donc (conj.) Dunqua Dorade Dorada Dorade Oràia Dorade Paggilu Dorer Dorà Dorénavant A parti d'avura Dorloter Dorlotà Dorloter Nanà Dorloter Carezzà Dormir Dormi Dorsal Dorsali Dos Dossu Doser Misürà Dot Dota Doter Dotà Douane Dugana Douanier Dugania Double Dupiu Doubler Dupia Doublure Froda Doucement Cianciannin Douceur Duzzü Douceur Buntà Doucher Introscia Doué (adj.) Capaccia Douille Stücciu Douleur Durù Douleur Péna Douloureux Dulurusu Doute Dûbitu Doux Duzzi Douzaine Duzéna Douze Duzi Doyen Anciannu Draguer Dragà Draguer Svavà Drain Cundütu Drain Canalétu Dramatiser Dramatizà Drap Drapu Drap Linzio Drapeau Bandiria Dresser Drizzà Droguer Drogà Droit (n.m.) Dritu Droite (n.f.) Drita Drôle Stranu Du (art.) Du Du (art.) Do Du (art.) Da Dû (adj.) Duvüu Duc Duca Duel Duelu Duper Inganà Duquel (p.rel) Di u quali Dur Düru Durcir Favégni düru Durée Düraia Durer Durà Durillon Callu Duvet Ciüma Dynamique Dinamicu Dynamite Dinamita Dysenterie Diséintaria Dysenterie Cagona
Vers le sommaire E
Eau Eygua Eau-de-vie Eygua-vita Ebahi Imbalurdiu Ebats Zioghi Ebaucher Sgrossá Eblouir Accécá Eboueur Spazzin Ebouillanter Sbuggi Ebouriffer Spitiná Ebranlé Scumossu Ebréché Scartau Ebriété Sborgnia Ebriété Imbriaghina Ecaille Scaggia Ecailler Scaggiá Ecart Scartu Ecarter Scartá Ecclésiastique Hommu di Gijia Ecervelé Dizzervilau Echalas Palu Echancré Avertu Echange Scanggiu Echanger Scanggiá Echantillon Ritaggi Echapper Scappá Echarné Scarnau Echarpe Sciarpa Echauffer Scadá Echec Fiascu Echelle Scara Ecloper Stroppia Eclore Spuntá Ecoeurant Stumagusu Ecoeurer Stumagá Ecole Schiora Ecolier Scularu Econduire Mandá via Economie Risparmiu Economie Ecunumia Economiser Risparmiá Economiser Ecunumizá Ecorcer Cacciá Ecorcer Scorza Ecorce Scorza Ecorcher Spillá Ecorcher Scurtigá Ecosser Mundá Ecosser Sgranüla Ecot Parti Ecoulé Passau Ecoulé Scurrau Ecoulement Scuraüra Ecouler Scurá Ecourter Accürtá Ecouter Stá séinti Ecouter Ascurtá Ecrabouiller Schizzigá Ecraser Schizzá Echelon Scarin Echeveau Trézza Echine Schina Echo Ribumbu Echoir Cascá Echouer Fiascá Echu (adj.) Cadüu Echu (adj.) Arrivau Eclair Saéta Eclairage Ciarüra Eclairer Ciarrá Eclat Schiatù Eclater Schiatá Eclipser Dispari Ecoeurer Stumagá Ecrin Stücciu Ecrin Scaturina Ecrire Scrivi Ecrit Scritu Ecrivain Scivanu Ecriture Scriptüra Ecroué Imprijunau Ecrouler Sfundá Ecrouler Cascá Ecru Crüu Ecu Scüdu Ecueil Schioggiu Ecuelle Trula Ecuelle Cupéta Eculé Scarcagniau Ecume Sciüma Ecurie Stala Ecurie Bitiga Eden Paradisu terestru Edenté Distincau Edifier Edificá Edifice Edifizziu Edile Maggistratu Editer Publicá Edredon Strapuntin Education Edücazziün Eduquer Edücá Effacer Sfassá Effaroucher Spavéintá Effectivement Effetivaméinti Effectuer Fá Effet Effetu Effeuiller Sfoggiá Efficacité Efficaccitá Effigie Faccia Effigie Tista Efflanquer Sfiancá Effleurer Sfrigiá Effleurer Tucá Effondrer Démolisci Effondrer Cascá Effort Sforzu Efforcer Sforzá Effrayer Spavéintá Effriter Sbigiulá Effroi Spavéintu Effronté Spruntau Effronté Spacciatu Effroyable Spavéintusu Egayer Riligrá Egal Listéssu Egaliser Egalisá Egard Rispectu Eglantine Riosa sarvaga Eglise Gijia Egoïsme Egoismu Egorger Dtringurá Egout Cundütu Egouter Sgutá Egratigner Sgrafigniá Egratignure Sgrafigniüra Egrener Sgranulá Eh (excl.) In bé Ehonté Vergugnusu Ejecter Lanzzá Elaguer Rimundá Elan Elanzu Elargir Allargá Electeur Electü Election Elezziün Electricité Electricitá Electriser Electrizá Electrocuter Electrocütá Elégance Eléganza Elégant Eléganti Eléphant Eléfanti Elévation Elévazziün Elève Discipuli Elève Scularu Elever Aizzá Elever Allivá Elider Cacciá Elimé Frustau Elimé Lisciu Eliminer Scartá Elire Sciuvirá Elisabeth Lisabeta Elite Supériü Elle (p.pers) Ella Eloge Eloggiu Eloge Lodi Elocution Elocüzziün Elogieux Lodau Elogieux Vantau Eloigner Aluntaná Elu Electu Elu Sciuvirau Emaner Sciorti dá... Emarger Signá Emballage Imbalaggiu Emballer Imballá Embarcation Imbarcazziün Embarquer Imbarcá Embarras Imbarrazzu Embâter Imbastá Embaucher Dá u travaggiu Embaumer Balsamá Embellir Imbelisci Embêter Imbestiá Emblaver Imbiandá Emblaver Suminá Emblême Marca Embolie Attacu Embonpoint Panza-grossa Emboutir Imbutî Embrasement Incéindiu Embrasser Imbrazzá Embrouiller Imbruggiá Embrouiller Ingambulá Embûche Trapula Embûche Truncacolu Embué Füscu Embusquer Impostassi Emeraude Smiralda Emergé Affazzau Emerveillement Incantu Emerveillement Miravilla Emerveiller Incantá Emeute Baruffa Emeute Bagara Emietter Sbrigiulá Emigre Emigrá Emigre Spaisá Emile Ermidiu Emincer Affilá Eminent Attu Eminent Süpériu Emmagasiner Fasciurá Emmagasiner Ingutupá Emmailloter Installá Emmitoufflé Ingutupau Emménager Installá Emoi Anguscia Emoluement Paga Emonder Mundá Emotion Emuzziün Emotionner Emuzziuná Emouvoir Tucá u chio Empailler Impaggiá Empaqueter Unfangotá Empâter Impastá Empâter Pastizzá Emparer Impussessassi Empêcher Impidî Empeloter Inggiumilá Empereur Impératu Empeser Insügá Empétrer Imbarazzá Empierrer Impétrá Empire Impériu Empirer Impizzurî Emplacement Umpiazzaméintu Emplâtre Incciastru Emplâtrer Incciastrá Emplette Accatu Empli (adj.) Pin Empli (adj.) Cin Emplir Impi Emploi Impiégu Employer Impiégá Employeur Patrün Empocher Metti in staca Empoigner Agantá Empois Sügu Empoisonner Inviriná Emporter Purtá Empreinte Marca Empreinte Stampa Emprisonner Imprijuná Emprunt Imprestu Emprunter Impristá Emu Cumossu Emulation Stimülazziun En (prép.) In Encadrer Inquadrá Encaisser Incasciá Encan Incantu Encaper Incapá Encastrer Incastrá Enceinte Inccinta Enceinte Pregnia Encens Inscéinsu Encenser Inscéinssá Encercler Accingi Enchaîner Incadéná Enchantement Incantésimu Enchanter Incantá Enchère Incantu Enchevêtré Imbroggiau Enclave Incastru Enclos Ciosu Encolure Incolatüra Encombrer Ingumbrá Encontre Inversu Encore Encura Encorné Totinu Encotonner Incutoná Encourager Incuraggiá Encrassé Incoggiau Encrasser Incoggiá Encre Incciostru Encrier Caraman Encrotter Infangá Encrotter Iniozzá Endetter Indibitá Endeuiller Indoliá Endiabler Indiavuli Endive Indivia Endolori Indoloriu Endommager Fá dannu Endormi Indormiu Endormir Indormintá Endosser Metti á dossu Endroit Liogu Endroit Indritu Enduire Iunzi Endurance Risistéinza Endurer Pacciéinza Energie Energia Enervant Enervanti Enerver Enervá Enfance Garzunili Enfant Bambin Enfant Figgiorilu Enfanter Parturî Enfantin Faccili Enfariner Infariná Enfer Infernu Enfiler Infilá Enfin (adv.) Infini Enflammer Infiammá Enflé Gunfiau Enflé Imbufau Enfler Imbuffá Enfoncer Incarcá Enfoncer Ciantá Enfouir Suterrá Enfourcher Infurcá Enfourner Infurná Enfuir (s') Scappá Engager Ingaggiá Engagement Ingaggiaméintu Engelure Lacazzona Engendrer Prodügi Engin Struméintu Engorgé Ingurgau Engourdi Agrancau Engrais Liamu Engraisser Ingrassá Enguirlander Rimpruvirá Enigme Mistériu Enivrer Imbriaggá Enjamber Sattá Enjoliver Imbellisci Enjoué Allégru Enlacer Stréinzi Enlacer Abbrazzá Enlaidir Imbrüttá Enlever Cacciá Enlever Sciorti Enliser Infangá Enneigé Anévau Ennemi Nimigu Ennorgueillir Orgulisci Ennuagé Anivurau Ennui Annoiu Ennuyer Annoiá Enormité Anoumita Enquérir Infurmassi Enquêter Inquestá Enragé Araggiau Enrager Araggiá Enregistrer Inriggistrá Enrhumé Cattaraiu Enrichir Inrichî Enrobé Cuvertu Enrobé Ingutupau Enroué Giargu Enrouler Rulau Ensacher Insaccá Ensanglanté Insanguinau Enseigner Insigná Ensemble Insimi Ensemencer Suminá Enserrer Cuntégni Enserrer Stréinzi Enseveli Interrau Ensoleillé Insuriu Ensommeillé Insunuriu Ensorceler Incantá Ensorcelé Incantau Ensuite Dopu Entacher Imbrütá Entaille Intaggiu Entailler Intaggiá Entailler Intazzá Entamé Cuminzau Entamé Intaggiau Entamer Cuminzá Entasser Arrunzá Entasser Amuntilá Entendre Séinti Entendu Intésu Enterrer Souterrá Entêté Tistardu Entêté Zécüu Enthousiasmer Intusiasmá Entiché Idéa Entiché Tonta Entier Intrigu Entonnoir Imbügu Entonner Intonná Entortiller Inturziná Entortiller Imbiscigá Entour Inturnu Entourer Inturná Entracte Intermézu Entraide Aggiütu Entraider Aggiütá Entrailles Tripi Entrailles Buili Entrain Dicciziün Entraîner Strasciná Entraver Intravá Entraver Impidiscî Entre (prép.) Tra Entre (prép.) Fra Entrecroiser Incrugiá Entrée Intraia Entrelacer Intrezzá Entremise Médiazziun Entreposer Dispuni Entrepôt Dépositu Entreprendre Piggiá imprésa Entrer Intrá Entretenir Intritégni Entretien Intritégnu Entretoise Traversa Entretoise Stanga Entretuer Amazzassi Entrevoir Védi Entrevoir Induviná Entrevue Intravista Entrouvert Miza averta Enumérer Cuntá Envahir Piggiá piazza Envaser Infangá Enveloppe Cuverta Enveloppe Fascia Envelopper Crovi Envelopper Fasciá Envenimer Inviriná Envergure Larghéza Envers (prép.) Inversu Envie Invidia Envieux Invidiusu Environ (adv.) A pocu pressu Envisager Guardá in faccia Envoi Inviu Envoler Sbiorá Envoûter Ioggiá Envoyer Inviá Epais Spéssu Epaisseur Grossézza Epaissir Ingrossá Epargne Risparmiu Epargner Risparmiá Eparpiller Risparzi Epars Sparti Epater Stuná Epaule Spala Epave Roba smaria Epée Sciabula Epée Spada Eperdu Spersu Eperon Spirun Epervier Farcu Epi Spigu Epice Spizzia Epicerie Spizziaria Epidémie Epidémia Epiderme Pili Epieu Spunzonu Epiler Spilá Epilepsie Malcadütu Epinard Spinacciu Epine Spina Epinette Zapéta Epineux Spinusu Epingle Puntaio Epingler Appuntá Epinière Spinali Epiphanie Epifania Epissure Ligatüra Epître Epistola Eplucher Mundá Epointer Apuntá Eponge Spunga Eponge Spungá Eponge Asciügá Epoque Téimpu Epouse Spusa Epouser Spusá Epousseter Spürá Epouvantail Spuvéintu Epouvante Spasimu Epouvanter Spasintá Epouvanter Spasimá Epoux Spusu Epreuve Prova Epris Innamurusu Eprouvé Tucau Eprouvette Butiggiéta Epuiser Cunsümá Epuiser Finî Equarrir Squadrá Equerre Squadratu Equilibre Stabilita Equilibrer Stabilizá Equipage Squadra Equipage Echipaggiu Equipe Squadra Equiper Armá Equitable Giüstu Equivalent Echivaléinti Erafler Sgrafigná Ere Téimpu Ereinter Strapazzá Ereinter Schintá Eriger Izzá Ermite Ermitu Erotique Eroticu Errer Girá Erreur Sbagliu Erudition sapiénza Esbrouffeur Fanfarün Escadre Squadra Escalader Francá Escalier Scara Escamoter Fá sparuî Escapade Scapaticciu Escargot Limazza Escarpin Scarpin Esclandre Rimproviru Esclave Schiavu Esclavage Schiavaggiu Escorter Escortá Escorter Acumpagná Escrime Scrima Escroc Scrocün Escroquer Scrocá Escroquerie Scrocaria Espace Spazziu Espace Distanza Espadrille Zavata Espagnol Spagnolu Espèce Spézzia Espérance Spiranza Espérer Spirá Espiègle Malizziusu Espion Espiün Espionner Espionná Espoir Spiranzá Esprit Spiritu Esquif Schifu Esquif Barca Esquif Canotu Esquinter Schiéintá Essai Prova Estrade Pürpitu Estropier Stroppiá Estuaire Buca Et (conj.) é Etable Staia Etablir Stabilî Etablissement Stabiliméintu Etage Cian Etai Puntilu Etal Bancu Etalage Installazziün Etaler Installá Etameur Stagnarolu Etamer Stamá Etanche Tancciau Etanche Tapau Etang Stagnu Etat Statu Etau Morsa Essaim Sciamu Essaimer Sparzi Essayage Prova Essor Spicu Essor Sbioru Essorer Asciügá Essorer Ristorzi Estagnon Stagnun Estaminet Buvéta Estamper Stampá Esthétique Estética Estimer Estimá Estime Estima Estival Estatina Estomac Stiomigu Estomaquer Stiomagá Estomper Sgradá Etayer Puntilá Eté Está Eteignoir Spigni Iumu Eteindre Spigni Eteint Spintu Etendard Bandiria Etendoir Stéinditoggiu Etendre Stéindi Eternel Eternu Eterniser Eternizá Eternité Eternita Eternuer Sternüá Ethique Morala Etienne Stéfanu Etinceler Luccicá Etincelle Calluja Etirer Allungá Etirer Stirá Etoffe Stofa Etoffe Tissaggiu Etoile Stella Etoilé Stellau Etonnement Stunaméintu Etonner Stunná Etouffer Stuppá Etoupe Stuppa Etourdir Sturdulî Etourdi Studuliu Etourdi Sturdiu Etrange Stranu Etranger Stranggia Etranger Füristia Etrangler Strangura Etre (verbe) Issi Etre Persuna Etrécir Strinzi Etreindre Abbrazzá Etreindre Strinzi Etreinte Strinta Etreinte Abbrazzada Etrennes Rigalu Etrenner Svirgginá Etrier Stafa Etrille Striglia Etriqué Strétu Etroit Strétu Etude Stüdiü Etudiant Stüdianti Etui Stücciu Etui Scatura Eucharistie Ecaristia Eunuque Castrau Eux (pr.pl.) Elli Euphorie Scialu Euphorie Cuntintezza Evacuer Sgumbrá Evader Scappá Evaluer Stimá Evangéliser Evanggélizá Evangile Evanggiliu Evanouir Svanuî Evaporation Evaporazziün Evaporer Evaporá Evasé Largu Evasion Scapaticciu Eve Eva Evêché Viscovatu Eveillé Sviggiau Evènement Avénaméintu Eventail Bandurétta Eventer Vantilá Eventrer Strippá Eventrer Sbudéiá Evêque Véscu Evertuer (s') Affanassi Evidence Evidéinza Evidente Evidéinti Evidente Certa Evier Pila Evincer Spussessá Eviter Pará Eviter Sviá Evoluer Scanggiá Evoquer Rimintassi Evoquer Parlá Ex (prép.) Es Exact Giüstu Exagérer Esaggérá Exagérer Spurpugitá Exalter Esaltá Examen Ejamin Examiner Esaminá Exaspérer Esaspérá Exaucer Esaudî Excéder Stancá Excellent Eccéléinti Excentricité Eccéintriccitá Excepté Eccetu Excès Tropu Exciter Stimülá Exciter Stuzzicá Exclamer Schiamá Exclu Lasciá fiora Excommunier Scuminigá Excursion Escürziün Excursion Viaggiu Excuse Scüsa Excuser Scüsá Exécuter Eséguî Exemple Eséimplu Exempté Eséintau Exercer Praticá Exercice Eserssizziu Exhausser Riazzá Exhorter Incuraggî Exhumer Caccia di terra Exiger Esiggi Exigu Strétu Exil Esiliu Exister Egisti Exonérer Eséintá Expatrier Spatriá Expédition Espédizziün Expérience Espériéinza Expédier Spidî Expert Espertu Expier Espiá Expirer Espirá Expliquer Spiégá Exploit Prova Exploit Prudiggiu Exploiter Metti in valü Explosif Esplosivu Exploser Schiatá Exporter Esportá Express (adj.) Espressu Expression Espresciun Exprimer Sprimi Exproprier Espropisci Expulser Espulzá Expulser Cacciá via Exquis Distintu Exquis Dilicau Extasier Stá in admirazziün Exténué Esténüau Exténué Stancu Extérieur Fiora Exterminer Esterminá Exterminer Distrüggi Externe Esternu Extinction Estinzziün Extra Ciü miggiu Extraire Cacciá Extraordinaire Straordinariu Extravagant Stravaganti Extrémité Estrémita Extrêm onction Estrem'unziün Exubérance Ciü abundanzia Exulter Esult
Vers le sommaire F
Fable Fora Fabricant Fabricanti Fabrication Fabricazziün Fabriquer Fabricá Fabuleux Spripugitau Façade Facciada Face Faccia Facécie Burla Fâcher Cuntrariá Fâcher Dispiagi Fâché Cuntrariau Fâcheux Dispiagévuli Facile Fácciuli Faciliter Faccilitá Façon Modu Façon Magnira Facteur Fattù Facture Fatüra Facturer Fattürá Faculté Facülta Fadaise Tuntia Fade Lazzu Fagot Fasciu Fagotter Affasciá Faible Débuli Faiblesse Débulézza Faiblir Débulî Faillir Mancá Faillite Bancaruta Faim Fami Fainéant Finianti Fainéant Pitrun Fainéantise Finiantiza Faire Fá Fait (n.m.) Fattu Faix Pésu Faix Carga Falaise Scarpa Falaise Rocca Falsifier Falsifiá Falsifier Traficá Famélique Affamiu Fameux Famusu Familial Di a famiggia Familiariser Familiarizá Familier Familiévuli Famille Famiggia Famine Famina Famine Caristia Fanal Faná Fanal Lanterna Fanatique Spiritau Fanée Sciuria Fanée Ghizza Faner Sciurî Fanfaron Fanfarun Fanfaron Spaccùn Fange Fanga Fange Lozzu Fangeux Fangusu Fantaisie Capricciu Fantasque Bizaru Fantasque Fantascu Fantastique Spripugitau Fantastique Fantasticu Fantôme Spiritu Fantôme Magu Farandole Frandola Farce Bürla Farceur Bürlun Farcir Suffrizî Fardeau Carga Fardeau Somma Farder Fardá Farfadet Fulétu Farfouiller Futigná Farfouiller Zircá Farine Farina Farineux Farinusu Farniente Fanéinti Farouche Sarpéinti Fasciner Incantá Fasciste Fascistu Faste Fastu Faste Lüssu Fastidieux Fastidiusu Fatal Fatali Fatalité Fatalitá Fatigant Fatiganti Fatiguer Fatigá Fatiguer Stancá Fatigue Stanchézza Fatuité Vanitá Faucher Taggiá a biada Faucille Falcina Faucille Farcia Faucon Farcu Faufiler Imbastî Faussaire Farzu Fausser Sviá Fausser Sbaliá Fausseté Falzitá Faute Sbaliu Faute Picatu Faute Ingenu Faute Cülpa Fautif Culpévuli Fauve Béstia sarvaga Faux (adj.) Falzu Faux (n.f.) Farciün Fausse couche Scunzzaia Faveur Favù Faveur Frigétu Favorable Favurévuli Favori Favuriu Favoriser Favurizá Fécond Fécundu Fécondité Fécundita Féculent Farinusu Fée Fáta Féérique Miraviliusu Feindre Fintá Feinte Finta Félé Incrichinau Félicitation Féliccitazziün Féliciter Féliccitá Félonie Inganu Félonie Tradiméintu Femelle Fémina Féminisé Inféminiu Femme Donna Fendre Squarzzá Fendre Spaccá Fendu Spaccau Fenêtre Finestra Fenêtre Balcun Fenil Paliaccia Fenouil Finuggiu Fer Feru ferblantier Stagniaiolu Férié Giurnu di festa Fermé Sérrau Ferme (adj.) Düru Ferme (adj.) Fermu Ferme (n.f.) Pasciali Ferment Livamu Fermenter Fermintá Fermenter Livá Fermer Serrá Fermeture Serraüra Fermoir Fibia Féroce Férocci Ferraille Ferramu M-ferrant Stazzuná Ferrer Metti i ferri Fertile Fertili Fertiliser Fertilizá Fertilité Fertilitá Ferveur Fervü Ferveur Fédi Fesse Sciapa di cu Festin Festin Festin Grandi festa Feston Festün Fêtard Bambuscionu Fête Festa Fêter Festá Fétide Spüzzusu Feu Fiogu Feuillage Frasca Feuillage Frunda Feuille Fioggia Feuilleter Turna i paggini Fève Fava Février Frivá Fiançailles Accordu Fiancé Fianzau Fibre Fibia Fibre Tiggia Ficelle Fibia Ficelle Cordin Ficeler Aligá Fichu (adj.) Futüu Fichu (adj.) Persu Fichu (n.m.) Scialu Fiction Fora Fiction Bugia Fidèle Fidélu Fiel Afia Fier Fiéru Fier (se) Fidassi Fierté Fiertá Fièvre Friva Figé Caggiau Fignoler Aricamá Figue Figu Figure Figüra Figure Faccia Figurer Figürá Fil Fin Filasse Stuppa Filer Filá Filet Réia Fille Figgia Fillette Figgéta Filleul Figgiozzu Filmer Filmá Filon Véna Filou Birbanti Fils Figgiu Filtrer Filtrá Fin Fin Finalité Finalitá Finance Finanza Financer Financiá Fine Fina Finesse Finézza Finesse Astüccia Fini (adj.) Finiu Finir Finî Finir Finiscî Finition Finizziün Fiole Buttiggéta Firmament Firmaméintu Firme Signatüra Firme Firma Fisc Fiscu Fiscalité Fiscalitá Fissure Spacatüra Fistule Fistüla Fixe Fissu Fixation Fissazziün Flacon Bittiggia Flageller Flaggéllá Flagorner Licá Flagorner Allisciá Flagrant Evidéinti Flagrant Séinza dübbiu Flair Nasu Flairer Annasá Flambant (adj) Fiamanti Flambeau Lümu Flambeau Catatorcciu Flamber Appicciá Flamber Brügiá Flamme Fiamma Flanc Fiancu Flancher Ceddî Flancher Lintá Flanelle Flanela Flâner Scasciá Flâner Spassiggiá Flanquer Affiancá Flapi Stancu Flaque Fossétu d'egua Flatter Flattá Flatter Alisciá Flatteur Gutuponu Fléau Castigu Fléau Calamitá Fléchette Flesciéta Flêchir Piégá Flemmard Pitrunacciu Flemme Fiaca Flemme Flemma Flétrir Disonurá Fleur Fiuru Fleurir Fiuriscî Fleuve Sciümu Fleuve Fiümu Flexible Piéghévuli Flibustier Birbanti Flic Sbiru Flic Pulizzia Flingot Archibügiu Flirter Fá l'ammü Flocon Fiocu Floraison Fiuritüra Flot In anta u má Flotte Flota Flotter Stá a galu Flou Fioscu Fluctuer Scanggiá Fluide Lîquidu Fluide Curéinti Flûte Flüta Fluxion Puntüra Foi Fédi Foie Figarétu Foin Féin Foire Fiéra Fois (n.f.) Vota (üna vota) Folle Tonta Folichon Pazzarilu Folie Tontia Folklore Tradizziün Fondre Fundi Fondre Distrüggi Fonds Diná Fonds Capitali Fontaine Funtana Forage Scavaméintu Forban Piratu Forban Corsaru Force Forza Forcer Sforzá Forêt Foresta Forfaire Mancá Forfait Délitu Forge Stazzona Forger Travaggi au fiogu Forgeron Férraiù Forgeron Stazzoná Formalité Formalitá Formation Furmazziün Forme Furma Formel Espressu Former Furmá Formidable Furmidabili Formuler Sprimi Fornication Furnicazziün Fort Forti Fortement Fortaméinti Forteresse Fortézza Forteresse Rocca Fortifiant Fortifianti Fortune Fortüna Fosse Fossa Fossé Fossu Fossé Pozzu Fossette Pozzétu Fou Pazzu Fou Tontu Foudre Fulmina Foudre Butti Foudre Saiéta Foudroyant Fulminanti Fouet Frusta Fouet Strafin Fouetter Frustá Fouetter Strafiná Fougue Füria Fougueux Impétüusu Fouille Scavu Fouiller Scavá Fouiller Zircá Fouine Fáina Foulard Mandilu Foulard Fularu Foule Mundu Foulure Torzaüra du pia Four Furnu Fourberie Perfidia Fourberie Fürbaria Fourche Furcina Fourchette Furcétá Fourmi Furmigura Fourneau Furnilu Fournée Furnaia Fournir Furnisci Fournisseur Providitù Fourniture Furnitüra Fourniture Furniméintu Fourrage Furaggiu Fourreau Guéna Fourrer Fiacá Fourrer Ficcarsi Fourrière Incantu Fourrure Péliscia Foyer Casa Fracas Fracassu Fracasser Fracassá Fraction Frazziün Fractionner Frazziuná Fracture Frattüra Fragile Fraggili Fragilité Fraggilitá Fraîcheur Fréschézza Fraîche Frésca Frais Spési Fraise Fragola Franc Francu Français Francési Franchement Francaméintu Franchir Passá Franchir Varcá Franchise Franchézza Frange Franggia Franquette Simplicitá Frapper Batti Fraternellemen Fraternaméinti Fraterniser Fraternizá Fraternité Fraternitá Fraude Froda Fraude Ingannu Frauder Inganná Frayer Avri Frayeur Pagura Fredaine Scapata Fredonner Cantá Frégate Frégata Frein Frenu Frèle Fragili Frémir Trimá Frémir Frimá Frénésie Frénésia Fréquence Fréquéinza Fréquenter Fréquintá Frère Fra Fresque Affréscu Frêt Marcanzia Frétillant Fréscu Frétillant Mica ghizzu Fretin Pésciurin Friable Ché si ni va in brigioni Friandise Fricot Acomidu Frictionner Frizziuná Frigidité Frigidézza Frigorifier Fá zirá Frileux Frédurusu Frime Finta Fringale Fami Friperie Roba usaia Fripon Birbanti Fripon Fürbu Frire Frizi Friser Frisá Frissonner Trima di frédu Frit (adj.) Fritu Friture Fritüra Frivolité Séinza importéinza Froc Capuccin Froc Roba di i frati Froid Frédu Froide Ziraia Froisser Offéindi Froler Sfrigiá Fromage Frumaggiu Froment Gran Froment Biada Froment Fruméintu Froncer Piégá Froncer Cigá Frondaison Fraschi Frondaison Fioggiamu Fronde Frunda Front Frunti Frontière Fruntiéra Frotter Frottá Froussard Pagurusu Froussard Cacaillusu Frousse Pagura Fructifier Frütifiá Fruit Frütu Frustrer Spuggiá Fugitif Fuggitivu Fugitif Scapaticciu Fugue Scapata Fugue Fuga Fuir Scapá Fuite Fuga Fuite Scapaia Fulminer Fülminá Fumeur Fümaiü Fumer Fümá Fumier Liamu Fumiste Fümistu Fumigation Fümigazziün Fumisterie Scherzu Fumisterie Fümistaria Funèbre Funebre Furie Furia Furieux Füriusu Furoncle Ciavilu Fusible Ché fundi Fusil Archibüju Fusillade Archibüjiaia Fusionner Unisci Fût Buti Fût Barilu Futaie Boscu Futaie Foresta Futile Vanu Futur Fütüru Futur Avéniru Fuyard Scapativu
Vers le sommaire G
Gabariô Garbu Gabariô Modélu Gabier Gabiéru Gabier Mariná Gâcher Guastá Gaché Guastaiu Gachoir Gamata Gaétan Gaétanu Gaffer Sbagliassi Gaffeur Imbroggiün Gage Pégniu Gage Paga Gager Scumetti Gageure Scumissa Gagnant Guagnianti Gagner Guadagná Gai Alégru Gai Gioiusu Gaité Alégria Gaité Gioia Gaillard Robüstu Gaillard Sanu Gain Guadagniu Gaine Céinta Gala Festa Galamment Cun galantéria Galant Galanti Galbe Galbu Gale Rognia Galéjade Burla Galère Galera Galerie Galéria Galerie Curridu Galérien Galérianu Galet Préa Galet Boccia Galetas Suraio Galette Galéta Galeux Rogniusu Galeux Trigniusu Galon Galün Galoche Galoscia Galoper Galopá Galvaniser Galvanizá Galvauder Guastá Galvauder Inciastrá Gambader Gambéttá Gamelle Gamela Gamin Garzunnacciu Gamme Scara Ganache Ganaschia Gangrène Gangrena Ganse Nodu Ganse Frijétu Garage Rimissa Garage Garaggiu Garantie Guarantia Garantir Guarantî Garantir Assigürá Garce Donnaccia Garçon Garzün Garçonnet Garzunacciu Garde Guardia Garde-robe Armariu Gardien Guardianu Gare Gara Gare Statiün Gargariser Guargarizá Gargotte Gargota Gargotte Taverna Garnement Sbarazzin Garni Guárniu Garni Imbeliu Garnir Guarnî Garniture Guarnitüra Garroter Strangurá Gars Zuvinotu Gaspillage Manda a maravia Gaspiller Frazá Gaspiller Gaspillá Gastronomie Gastronomia Gâté Guastau Gâter Guastá Gâteau Turta Gâteau Tarta Gâteau Paniizza Gauche Sinistra Gauche Mancina Gaule Cana da piscá Gausser Burlá Gaver Inzurassi Gaz Gazu Gazette Ché parla tropu Gazon Erbétta Géant Giganti Geindre Lagnassi Gel Cutru Gelée Curina Gelée Zirau Geler Zirá Gémir Lagnassi Gémir Lamintassi Gémissant Ché si lagna Génant Fastidiusu Gencive Ginzivi Gendarme Giandarmu Gendre Zinéru Gène Scomodu Gèner Incomodá Général Ginirali Généraliser Généralizá Génération Générazziün Généreux Caritévuli Généreux Générusu Générosité Générositá Genèse Prinzipiu Géneur Rumpistachi Géneur Ché da noia Génial Ingeniu Génie Gégniu Génois Ginuvési Génois Ginési Genou Ginuggiu Genre Generi Genre Speccia Gens Géinti Gentil Géintili Gentillesse Géintilézza Gentiment Cun garbu Génuflexion Genuflezziün Géographie Géografia Geole Prigiün Géologie Géologia Géomètre Géometru Gérance Administrazziün Gérant Administratù Gerbe Fasciu Gercer Crispá Gerçure Scripatüra Germain (cous) Cugin carná Germe Germu Germer Germiná Germination Germinazziün Gésier Gura Geste Gestu Geste Attu Gesticuler Gesticülá Gibecière Carniéra Giberne Giberna Gibier Salvagina Giboulée Burrasca di marzu Giboyeux Abbundanza di salvagina Gicler Schizzá Gifle Schiaffu Gifler Schiafitá Gigantesque Gigantescu Gigot Chioscia Gilet Gilecu Girafe Girafa Girelle Minciu di rè Giroflée Violaccioca Girouette Giruéta Gitane Gitana Gitane Boémienna Gîte Allogiu Givre Brina Glace Giazzu Glace Cutru Glacier Giazzau Glaire Scracciu Glaner Spigulá Glaner Spizzigá Glas Campani di morti Glissade Schiggiada Glisser Schiggiá Globe Globu Gloire Gloria Glorieux Gloriusu Glorifier Glorificá Gloriole Vena gloria Glosser Criticá Glouglouter Gurguliná Glouton Ingurdicciun Glu Viscu Glu Pégi Gluant Viscusu Goal Güardianu Gobelet Gotétu Gobelet Tazza Gobelet Bichirin Gober Ingurá Gober Inghiutî Gobie Mazzacaro Godet Bichirin Goder Fá piéghi Godille Rému di dérria Godiller Ramá in pupa Godillots Grossi scarpi Goinfre Manggiün Goinfrer Ticciá Goître Gozzu Golfe Golfu Gomme Gomma Gond Cancuru Gondole Gondola Gonfler Gunfiá Gorge Gorga Gorge Gura Gorge Cannéla Gorgée Guraia Gorille Gorillu Gorille Scimia Gosier Garganila Gosse Garzunacciu Goudron Curtaru Goudron Catran Goudronner Gudronná Gouffre Abissu Gouge Scurpilu Goujat Mali crianzau Goulet Strétta Goulot Collu Goupille Caviggiu Goupille Punta Gourde Zucca Gourdin Bastün Gourmand Licaréssu Gourmandise Licarézzia Gourmet Gustatù Gourmette Brazzulétu Goût Güstu Goût Garbu Gouttière Canalétu Gouvernail Timün Gouverner Guverná Gouvernement Guvernaméinti Grâce Grazia Grâcié Grazziau Gracier Grazziá Gracieux Graziusu Grade Gradu Gradé Gradau Gradin Scarin Graduer Gradüá Goujon Giggiün Grain Gran Graine Grana Grainer Sgraná Graisse Grassa Graisser Grassá Grammaire Gramática Gramme Grammu Grand Grandi Grandelet Grandétu Grandeur Grandüra Grandiose Grandiosu Grandir Crésci Grandir Grandisci Grand'maman Mina Grand'père Miscia Grange Granit Granitu Granité Granitau Granuler Sgranülá Grappe Caspa Grappe Grappa Grappe Sciancu Grappiller Chioggi l'üga che resta Grappiller Raspá Grappin Grappin Gras Grassu Gras-double Tripa Grassement Grassaméintu Grassouillet Grassuillétu Grassouillet Pacciscciotu Gratifier Gratificá Gratin Crusta Gratitude Gratitüdina Gratter Grattá Gratter Raspá Gratuit Di rigalu Gratuit Céinza paga Gratuité Gratuitá Gratuitement Di bada Grave Gravu Graver Gravá Gravement Gravaméinti Gravir Culá Graviter Gravitá Gravure Figürina Gré Voglia Gré Vulunta Grec Grégu Grèce Gréggia Gredin Birbanti Greffe Insisu Grêle Grandina Greler Grandiná Grelots Campanacciu Grelotter Trima di fréddu Grenade Méru-granau Grenier Suraio Grenouille Ranocciura Grève Greva Gribouiller Scribuliá Grief Lagnu Grief Dannu Griffe Sgrinfia Griffer Sgrinfiá Grignon Crusta di pan Grimace Crimaccia Grimace Versu Grimé Mascarau Grimer Mascará Grimper Granpighiggiá Grincer Triziná Grippe Grippa Gris Griju Grisâtre Grijonu Grisonnant Grijunanti Grisonner Ingrijunî Grive Türduru Grivèlerie Mangia ascrocu Grogner Grogniá Grogneur Lacanatu Gronder Rimpruvirá Gros Grossu Grosse Grossa Grossesse Incinta Grossesse Grossézza Grossier Mali crianzau Grossir Ingrossá Grotesque Grotescu Grotte Grotta Grotte Sapura Grouiller Buggi Groupe Grupu Grouper Grupá Grumeleux Grümusu Guenon Scimia Guèpe Vespa Guérir Guarî Guérir Rissaná Guéridon Rissanaméintu Guérite Guérita Guerre Guerra Guet Postu Guet Survéggiu Guetter Survéggiá Gueule Buca Gueule Gura Gueuler Brioná Gueuleton Pranzu Gueux Disgrazziau Guichet Scagnu Guide Guidu Guider Guidá Guigne Guigna Guillaume Ghilielmu Guillotiner Ghiliotiná Guipure Tréna Guirlande Ghirlanda Guise Modu Guise Magnira Guitare Ghitara Guitariste Ghitaristu
Vers le sommaire H
Habile Alivéinti Habile Capacciá Habilement Adritaméinti Habiliter Dá u puvé Habillement Vestiméinti Habillé Vistüu Habiller Visti Habitation Allogiu Habitation Casa Habiter Stá Habiter Alloggiá Habits Vistiméinti Habitude Abitüdina Habitude Usu Habituer Abituá Habitué Abitüau Hableur Ciacciarün Hache Picozza Hache Marazzu Haché Tazzau Hacher Intazzá Hachette Picozzin Haillon Strazi Haine Odiu Haineux Odiusu Haîr Aisci Haîr Purta odiu Halage Manuvra di cordami Haleine Ansciu Haleine Aléna Haler Tira a barca Haletant Sfiatau Haletant Spantasciau Haleter Spantasciá Halle Marcatu Hallucination Alluccinazziün Halte Riposu Hamac Amacu Hamac Littu apésu Hameau Paisolu Hameçon Lamu Hampe Mánigu Hantise Pinsia Haranguer Discuri Harasser Stancá Harceler Tourmintá Hardes Robi Hardes Attrazzi Hardiesse Ardiézza Harem Abitazziün di doni du ré Hareng Aréinga Hargneux Argniusu Haricot Fajio Harmonie Armunia Harmoniser Armunizá Harmonium Orghinu Harmonium Armoniumu Harnacher Metti i furniméinti a u cavalu Harnais Furniméinti di béstiami Harpagon Avaru Harpagon Meschin Hasard Azardu Hasarder Azardá Hâter Spicciá Hausse Acrésciméintu Hausser Izzá Hausser Crésci Haut Atu Hautain Süperbiusu Hauteur Atézza Have Pálidu Havre Portu Havresac Brisaca Havresac Sachétu Héberger Alloggiá Hébété Imbanbuliu Hébété Sturdiu Hébreux Ebréu Hectare Ettaru Hélas Ohimé Héler Ciammá Héler Dá üna vugi Hélice Elissa Hélène Eléna Hémorragie Emoraggia Hercule Erculu Herbage Erbaggia Herbe Erba Herboriste Erboristu Hère Poviru disgrazziau Héréditaire Eréditariu Hérédité Eréditá Hérésie Erésiá Hérisson Ricciu Héritage Rédita Héritier Erédi Hériter Eréditá Hermétique Béin séraiu Hernie Ernia Héroïne Eruina Héros Eroi Herpe Arga Herse Erpici Hésiter Esitá Hésitation Esitazziün Heure Ura Heureusement Grazia diu Heureux Béatu Heurt Picu Heurt Tucu Hibou Ciocciu Hideux Spavintévuli Hideux Brütu Hier Iri Hilare Ché fá ri Hilarité Aligria Hindou Indianu Hirondelle Ariundina Hisser Izzá Histoire Istoria Historien Storianu Hiver Invernu Hiverner Passá l'invernu Ho (interj.) Umbé Hocher Tintiná Homard Lungubardu Home Casa Homicide Omiccidiu Hommage Omaggiu Homme Omu Homogène Omoggeniu Homologue Omologu Honnête Onestu Honnêteté Onestitá Honneur Onü Honorer Onorá Honoré Onorau Honte Vergogna Honteux Verguniusu Hoquet Cruscintin Horaire Orariu Horizon Orizün Horizontal Orizuntali Horloge Orloggiu Horloge Rilioru Horloger Orlaggiá Horoscope Oroscopu Horreur Spavéintu Horreur Orü Horrible Oribili Horrifier Stumagá Hors Fiora Horticole Orticültüra Hospice Ospizziu Hospitalité Ospitalitá Hospitalisation Ospitalisazziün Hostellerie Ostéria Hostie Ostiá Hostile Cüntra Hostilité Ostilitá Hôtel-Dieu Ospizziu Hôtel-Dieu Spüia Hôtel Obergu Hotte Catina Hotte Cuffin Houppe Ciuffu Houppe Fiocu Houppette Ciufétu Housse Cuverta Hublot Finestrin Huche Média Huer Fisciá Huer Scigurá Huile Ioru Huiler Ünzi Huis Porta Huitaine Iotana Huitième Iotésimu Huître Ciocula Humain Umanu Humaniser Umanizá Humanité Umanitá Humble Simplicci Humecter Ümidî Humecter Bagná Humer Anasá Humeur Ümû Humide Ümidu Humide Trosciu Humidité Ümiditá Humilier Umiliá Humilier Mortificá Humour Spiritu Hutte Baraca Hutte Baracün Hyacinthe Giazzintu Hydraulique Idrölicu Hydrogène Idroggenia
Vers le sommaire I
Ici Chi Idéal Idéali Idée Idéa Identifier Idéintifiá Identique Listéssu Identité Idéintitá Idéologie Idéologgia Idiot Visciarau Idiot Mizu bracu Idiotie Scimitá Idiotie Tontia Idolâtre Idolatru Idole Idola Ignare Ignoranti Ignoble Ignobili Ignominie Porcaria Ignorance Ignoranza Ignorant Ignoranti Ignorer Ignorá Ile Isula Illégal Ilégali Illégitime Iléggitimu Illettré Ché nun sa lizi Illicite Ché nun é liggitimu Illico Subitu Illico Préstu Illimité Illimitau Illisible Ché nun si pio lizi Illogique Iloggicu Illumination Iluminazziün Illuminer Ilüminá Illusion Ilüsiün Illusion Ilusiün Illusionner Ilüsionná Illustration Ilüstrazziun Illustre Ilüstru Ilôt Isurotu Il (pron.) Elu Ils (pron.) Eli Image Immaggina Imaginer Immagginá Imagination Immagginazziun Imbécile Imbiccili Imberbe Sbarbau Imbiber Bagná Imbroglio Imbroggiu Imbuvable Imbüvébili Imitable Imitévuli Imitation Imitazziün Imiter Imitá Immaculé Immaculata Immangeable Ché nun si manggia Immatriculation Imatricülazziün Immédiat Subitu Immense Grandi Immense Smisürau Immensité Imméinsitá Immerger Affundá Immeuble Stabiliméinti Immigrer Ché végni da in atru paisi Imminence Iminéinza Immiscer Misciassi Immobile Imobili Immobile Fissu Immobilisation Immobilisazziün Immobiliser Imobilizá Immobilité Imobilitá Immodeste Spacciatu Immodeste Spruntau Immolation Sacrifiziu Immoler Sacrificá Immonde Schifusu Immonde Sporcu Immondice Sporcaria Immondice Rüméinta Immondice Brütézzu Immoral Imorali Immortaliser Imortalizá Immuniser Francá Impair Sparu Impair Despa Impalpable Impalpavuli Imparfait Imperfetu Impartial Imparziali Impartialité Imparzialitá Impasse Ché nun si pio scassá Impassible Ché nun si miovi Impatience Séinza pacciénza Impatienter Spacciénzá Impatroniser Impatruná Impayable Impagabili Impayé Impagau Impeccable Impécavuli Impénétrable Impénitrévuli Impératif Impérativu Impératrice Impératricci Imperceptible Ché nun si védi Imperfection Imperfezziün Impérial Impériali Imperméable Imperméabili Impérissable Eternu Impertinent Impertinéinti Impétueux Impétuiusu Impie Indiavuriu Impiété Impiétá Impitoyable Séinze chiö Implantation Implantazziün Implantation Stabuliméintu Implanter Stabulî Implorer Implorá Impoli Impulitu Impoli Mari crianzau Impolitesse Impulitézzá Impopulaire Impopulariu Important Importanti Importer Impurtá Importer Fá végni Importun Anoiusu Importun Rumpi cuggi Importuner Importüná Imposer Impuni Impossible Impuscibili Imposture Impostüra Impôt Impogitu Impotent Imputéinti Impraticable Impratichévuli Imprécation Imprécazziün Imprécis Impréccisu Imprégné Imprégniau Imprenable Ché nun si pio piggiá Impressionner Imprésciuná Imprévoyance Scüra Imprévoyance Imprudéinzia Imprévu Imprévüu Imprimer Imprimá Imprimer Stampá Imprimerie Imprimaria Improductif Improdütivu Impropre Ché nun cunvégni Improviser Improvizá Improviste Impruvista Imprudence Imprudéinzá Impudent Spruntau Impudique Vergugniusu Impuissant Imputéinti Impulsif Impülsivuli Impuni Francau Impur Imbrütau Impureté Impüritá Imputer Impütá Imputer Metti a dossu Inabordable Inabordévuli Inaccepter Inaccétau Inaccessible Ché nun si pio acciapá Inacoutumé Inüsitau Inachevé Ché nun e finiu Inactif Ché nun fa néinti Inactivité Inativita Inadmis Fiascau Inaltérable Ché nun scanggia Inanimé Inanimau Inanition Dibulézza Inapte Incapaccia Inaptitude Incapaccitá Inattaquable Inatachévuli Inattendu Impruvistu Inattentif Distratu Inattention Séinza attinzziün Inaugurer Inogürá Incalculable Incalcülévuli Incandescent Infiamau Incantation Incantazziün Incapable Incapaccia Incarcérer Imprigiuná Incassable Solidu Incassable Ché nun si rumpi Incarner Incarná Incendie Inccéindiu Incendier Metti u fiogu Incendier Appicciá Incendie Appicciau Incertain Dübituau Incertitude Inccertitüdina Incessant Cüntinüu Inceste Incestu Inchangé Ché nun a scanggiau Incinérer Inzinérá Inciser Insizá Incision Taggiu Inciter Inccitá Inclination Inclinazziün Incliner Incliná Inclus Inclüsu Incognito Incunisüu Incohérence Désacordu Incolore Sculuriu Incommode Scomidu Incommoder Scomudá Incomparable Incunparévuli Incompatible Incunpativuli Incompétent Incunpitéinti Incomplet Incunpletu Incompris Malacapiau Inconsiliable Inconduite Cativa cundota Inconnaissable Incuniscitüu Inconnu Incunisciüu Inconscient Séinza cunscienza Inconsistant Incunsistéinza Inconsolable Incunsulévuli Inconstant Scanggévuli Incontestable Incuntestévuli Inconvénient Incunvigniénza Inconvenable Ché nun cunvégni Incorporer Incorpurá Incorrigible Incoriggibuli Incrédule Incridibuli Incroyant Séinza fédi Incroyant Ché nun crédi Incruster Incrustá Inculquer Incülcá Inculte Incültu Incurable Ché nun si pio guari Incursion Giru Incurvé Piégau Indécent Vergugnusu Indécis Indiccisu Indéfini Indéfiniu Indélicat Indilicatu Indemne Sarvu Indemne Francu Indemniser Indannizzá Indépendant Indipindéinti Indésirable Ché nun cunvégni Indéterminé Indiccisu Indicateur Indicatù Indication Indicazziün Indice Signu Indifférent Indifiréinti Indigent Indiggéinti Indigeste Indiggestu Indigestion Indiggestiün Indigne Indignu Indigner Indigná Indiquer Indicá Indirecte Indirètu Indiscipline Indicciplina Indiscret Indiscrètu Indiscutable Indiscütabili Indispensable Niccissariu Indisponible Indispunibili Indisposer Indisposá Individu Individüu Indivis Indivisu Indivisible Indivisibuli Indocile Sgambiru Indolent Induléinti Induire Indügi Industriel Indüstriali Inédit Niovu Inefficace Ché nun fa néinti Inégal Inéguali Inégalité Inégualitá Inélégant Sgargalau Inépuisable Séinza fin Inestimable Inéstimévuli Inexact Inesatu Inexistant Ché nun egisti Inexplicable Inesplichévuli Infaillible Infaibili Infame Infami Infanterie Infantaria Infatigable Infatighévuli infatué Inbaffau Infécond Stérilu Infect Infetu Infecter Infestá Inférieur Ciü bassu Infection Infezziün Infernal Infernali Infidèle Infideli Infiltration Infiltrazziün Infiltrer Infiltrá Infirme Infimu Infirme á péna Infini Infiniu Infirme Infirmu Infirmité Infirmitá Inflammable Inflamabuli Inflammation Inflamazziün Infliger Infliggirî Influence Influéinza Information Infurmazziün Informer Infurmá Infortune Infurtüna Infusion Tisana Ingrédient Ingrédiéinti Ingénieur Inzinia Ingénier Ingginiá Ingénieux Ingginiusu Ingrat Ingratu Ingratitude Ingratitüdina Ingurgiter Ingurgitá Inhabile Stralabiu Inhumain Désümanu Inhumer Suterrá Iniquité Inichitá Initial Inizziu Initier Inizziá Injurier Inggiüriá Injure Inggiüria Injuste Inggiüstu Injustice Inggiüsticcia Inné Di nascita Innocent Inocciéinti Inoccupé Inoccüpau Inodore Séinza odù Inquiet Inchiétu Inquiétude Inchiétudina Insatiable Insudispu Insatisfait Insudispau Insecte Insetu Insensé Visciarau Insensible Insigne Inségnu Insipide Lazzu Insister Inscisti Insolent Insuléinti Insouciant Trascürau Instable Instabuli Inspecter Inspectá Inspecter Spicciuná Installer Installá Instant Muméintu Instantanément Sübitu Instigation Instigazziün Instituteur Maéstru Instruction Instruzziün Instruire Instruisci Instrument Struméinti Insuccès Fiascu Insuffisant Mica abastanza Insulter Insültá Insupportable Insüportévuli Intact Intatu Intègre Dritu Intelligence Intéliggéinza Intempérie Cativu téimpu Intention Intinzziün Intercéder Intercédî Interdiction Interdizziün Interdire Interdî Intéresser Intéressá Intéresser Primürá Intérieur Dréintu Interminable Interminévuli International Internazziunali Interroger Interrogá Interrompre Interumpi Intervenir Intervégni Intestin Buili Intestin Tripa Intimer Intimá Intrépide Sganbiru Introduire Métti dréintu Introuvable Ché nun si trova Inutilité Inütilitá Inutile Inütili Invaincu Invincciüu Invalide Inválidi Invalider Inválidá Invariable Ché nun svariggia Invasion Invagiün Inventer Invintá Invention Invinzziün Inverse Inversu Investir Investî Invincible Invinccibuli Inviolable Intuchévuli Invisible Invigibuli Inviter Invitá Involontaire Séinza malizzia Invoquer Invucá Invraisemblable Ché nun pari viru Iode Iodu Irascible Colerusu Ire Colira Ironiser Scherzá Irréalité Iréalitá Irréel Iréali Irréflèchi Séinza riflezziün Irrégulier Irégularu Irréparable Ché nun si pio arranggiá Irrésolu Indiccisu Irresponsable Nun é rispunsévuli Irriter Arraggiá Irriter Iritá Irruption Irrüzziün Isoler Isulá Issue Sciurtia Italien Italianu Itinéraire Strada Itinéraire Camin Ivre Imbriagu Ivresse Imbriaghina Ivrogne Imbriagùn Ivrognerie Sborgna
Vers le sommaire J
Jabot Gargarozu Jacasser Scancaná jacob Gîacobu Jacqueline Gîacumina Jacques Gîacumu Jadis Téimpu fá Jaillir Sgorgá Jalon Pichétu Jalonner Marcá di pichéti Jalouse Girusa Jalouser Girusá Jalousie Girugia Jaloux Girusu Jamais Giamai Jamais Mai Jambe Gamba Jambette Gambéta Jambon Prisutu Jante Cercciu Janvier Ziná Janvier Ginaru Japper Abaggiá Jacquette Giachéta Jacquette Flachina Jardin Giardin Jardinier Giardiná Jardiner Giardiná Jargon Linguagiu Jarre Giera Jarret Gamba Jaser Ciacciará Jatte Cupéta Jauger Misürá Jaunâtre Gialacciu Jaune Gialu Jaunir Ingialli Je Mi Jean Giuvá Jean-Baptiste Giamati Jeanne Giuvana Jérome Giromu Jérome Girimin Jésus Giésu Jésus-Christ Giésu-cristu Jet Zétu Jeter Zütá Jetée Zütaia Jetée Miö Jeton Marca Jeu Ziogu Jeudi Gioggia Jeun Giun Jeune Züvinu Jeûner Ziná Jeunesse Zuvintü Joachim Giochin Jobard Viscirau Jobard Martilau Jockey Cavaliéru Joie Gioia Joindre Giunggi Joindre Azuntá Joint Zuntu Jointure Azuntaüra Joli Bellu Joliet Bélin Jonc Zuncu Joncher Sparzi Jonction Giunziun Jongler Ziogu di man Joseph Gisé Joseph Gisépina Joséphine Gisépina Joue Masca Joue Maschéta Jouer Zugá Jouet Ziogu Joueur Zugaiù Joufflu Ché gá beli maschi Joug Coppia Jouir Giuî Jouir Godi Jouissance Godiméintu Jour Giurnu Journalier Giurnarolu Journal Giurnali Journée Giurnaia Jouter Luttá Jouvence Giuvéintá Jovial Gioiusu Joyeux Gioiusu Jubilation Aligrézza Jubilation Giübilazziün Jucher Stá in anta Judas Giüda Judicieux Giüdicciusu Judicieux Astütu Judith Giudita Juge giüdizzi Juger Giudicá Jugement Giüdicaméintu Jugeotte Giüdizziu Juguler Strangurá Juif Giüdéu Jujube Zizura Jules Giüliu Julie Giülia Julien Giüán Juliette Giüliéta Jumeau Giumilu Jumeller Accopiá Jumeller Giümilá Jumelles Giümilli Jument Züméinta Jupe Fidéta Jupon Fidéta di suta Juré Giüratu Jurer Zürá Juron Giastému Jury Güriu Jus Süzzu Jusque In fina Juste Giüstu Justement Giüstaméinti Justice Giüsticcia Justifier Giüstificá Juxtaposer Metti a tacau
Vers le sommaire K
Kaiser Impérat tedescu Képi Képi Képi Capilu di soldati Kermesse Rigiuiséinza Kilo Kilo Kilomètre Kilomètru Kiosque Kioscu Kirsch Egua vita di cirigi Klaxon Corna Klaxonner Corná Kyste Bisciga
Vers le sommaire L
La (art.) A La (art.) La Lá (adv.) La Lá (adv.) In Lá (adv.) Chi Labech Libécciu Label Marca Label Ségnu Labeur Travaggiu Laboratoire Laboratoriu Laborieux Laboriusu Laborieux Travaggiaiü Labour Lavuru Labourer Lavurá Labre Pésciu da squioggiu Labyrinthe Imbroggiu Lac Lacu Lac Stagnu Lacer Ligá Lacéré Strizzau Lacérer Strizzá Lacet Stringá Lâche Vigliacu Lâche Cacagliusu Lâche Aléintau Lâcher Aléintá Lâcheté Pagura Lâcheté Cacaglia Lâcheur Vigliacu Laconique Bréva Lacrimal Lagrimusu Lacune Mancanza Lacustre Lacüstru Laid Brütu Laid Squintu Laideur Brütézzaria Laie Liofa Lainage Lanaggiu Laine Lana Laîque Láicu Laisser Lasciá Laissé Lasciau Laisser aller Lascia curi Lait Lati Laiterie Lataria Laiteux Latusu Laiton Otün Laitue Létuga Laîus Piculu discursu Lambeau Strazza Lange Fascia Laricio Laricciu Lambiner Strasciná Lambiner Alungá Lambris Strazzi Lambris Frigüggi Lame Lama Lamentable Lamintévuli Lamentation Laméintu Lamenter Lamintá Lampadaire Lampadariu Lampe Lampa Lampion Lampiün Lampiste Lampistu Lance Lanccia Lancer Lanzá Limpide Ciara Limpide Purgaia Lin Lin Linceuil Linzio Linge Giancaria Linotte Martilaia Lion Liun Liquéfier Liquifiá Liquéfier Scaggiá Liqueur Liquiori Liquide Lîquidu Liquider Liquidá Lire Lizi Liseré Fiurétu Liseré Orlu Liseur Ché lizi Lisible Lizibuli Lisière Orlu Lisse Lisciu Lisser Lisciá Liste Lista Lit Litu Litanie Litani Literie Litaria Litière Paggiazza Litige Litigu Litre Litru Littoral Costa Livide Lîvidu Livre Libru Livre Lira Livrer Rimetti Livret Librétu Lobe Lobu Local Liogu Local Localu Localiser Localizá Localité Localitá Locataire Locatariu Location Locazziün Locomotion Locomozziün Loge Loggia Logement Loggiaméintu Loger Loggiá Logique Loggica Logis Allogiu Loi Léggi Loin Luntan Lointain Luntananza Loisirs Loziu Loisirs Cumuditá Long Lungu Longer Marciá tut'o lungu Longévité Lunghézza di vita Longtemps Lungu téimpu Longue Lùnga Longueur Lunghézza Longue-vue Canucciali Lopin Pizzu di terra Lorgnon Spiggéti Lors (adv.) Alura Lorsque (conj.) Quandu Lot Lotu Loterie Lotaria Lotir Sparti loti Loto China Louable Lodévuli Louange Lodi Louche Trula Louche Cuggiarùn Louer Lodá Louer Apigiuná Louis Luiggi Loup Lupu Loup Livazzu Lourd Péséinti Loustic Sbarazzin Louve Lupa Loyal Légali Loyal Francu Loyauté Franchézza Loyer Pigiun Lancinant Anoiusu Landau Vitûréta Langage Linguaggiu Lange Fascia Langoureux Languidusu Langouste Arigusta Langoustine Arigustina Langue Léingua Languette Linguéta Languir Languî Lanière Cinggia Lanterne Lanterna Laper Licá Laper Lisciá Lapider Lanzá i préi Lapin Cuniggiu Laps Pocu téimpu Lapsus Sbagliu Laquais Servu Larcin Ladrunizziu lard Lardu Larder Lardá Large Largu Largeur Larghézza Larme Larma Larme Lagrima Larmoyer Lagrimá Larmoyant Lagrimuau Laron Ladrün Larve Vermu Laryngite Mali di gura Larynx Gura Lascif Vizziusu Lascif In calü Lassant Stanchévuli Lasser Fatigá Lasser Stancá Lassitude Noiia Lassitude Fatiga Latéral Latérali Latex Laticciu Latin Latin latiniser Latinizá Latitude Latitüdina Latrine Latrini Latrine Pisciatoggiu Latte Lata Laudatif Laudativu Laure Láura Lauréat Prémiatu Laurent Loréinzu Laurier Lorufioggiu Lavable Lavévuli Lavabo Lavatoggiu Lavage Lavaggiu Laver Lavá Lavoir Bazzin Lavoir Caná Layette Fascia Le (art.) U Les (art.) I Lé (n.m.) Largu Lécher Licá Lécher Lisciá Leçon Lizziün Lectrice Lettricci Lecture Létüra Légal Léguali Légaliser Légualizá Légalité Légualitá Légat Légatu Légendaire Léggéindariu Légataire Légatoriu Légende Fora Léger Lingiri Légèreté Linggiritá Légèrement Lingiraméinti Légion Léggiün Légionnaire Léggiunariu Legs Láscitá Léguer Lascitá Léguer Légá Légume Ortaggia Légumineux Léguminusu Lendemain Linduman Lent Léintu Lentement Ciancianin Lentille Lintiggia Lentisque Listincu Léonard Léonardu Léopard Léopardu Léser Infastidi Lésiner Fa prova d'avarizzia Lésion Firia Lessive Liscia Lessiver Fá a liscia Lessiveuse Cunca pa fá a liscia Lest Pésu Leste Lestu Lester Assigürá Léthargie Adurméintu Lettre Létira Leur (adj.) I sè Leur (pr.pers.) Siovu Leur (pr.pers.) Siova Leur (pr.pers.) Siovi Leurre Inganu Leurrer Inganá Levain Livau Levant Livanti Lever Livá Levier Mánigu Lèvre Labra Levure Livamu Lézard Ligertura Lézarder Incriná Liaison Ligamu Liard Liardu Liasse Fasciu Libeccio Libécciu Libeller Scrivi Libération Libérazziün Libérable Libérabili Libéré Libérau Libérer Libérá Liberté Libertá Libertin Donaggiu Libraire Librariu Librairie Libréria Libre Libru Lice Gioia Licence Liscéinza Licite Permissu Licol Cavezza Lie Vinaccia Liège Süviru Lien Ligamu Lier Aligá Lierre Lîliru Lieu Liogu Lieutenant Tinéinti Lièvre Lévra Ligament Ligaméintu Ligature Ligatüra Ligne Ligna Ligne Riga Ligne Léinza Ligneux Lignusu Ligoter Aligá Ligoter Fasciá Ligure Ligüru Lilas Lilla Limace Limazza Limaçon Verdün Limaille Limatüra Limande Léingua di ma Limbe Limbu Lime LIma Limer Limá Limite Limita Limiter Limitá Limitrophe Cunfin Limoger Rinvia Limonade Limunada Lubie Capricciu Lubrifier Iorá Lubrifier Ingrassá Lucarne Barcunétu Lucie Luccia Lucien Luccianu Lucide Lüccidu Lucidité Lücciditá Lucquois Luchési Lueur Lüu Lugubre Lügübru Lui (pr.pers.) Elu Luire Lûgi Luisant Lügéinti Lumière Lügi Lumière Lümu Lumineux Lüminusu Lunaire Lünariu Lune Lüna Lunatique Lünaticu Lundi Lünisdin Lunette Spiggiéta Lunette Lünéta Lustrer Lüstrá Lutin Fulétu Lutte Lüta Lutter Lütá Luxe Lüssu Luxueux Lüssüusu Luxure Lüssüria Luxurieux Viziusu Luzerne Lüserna Lycée Licciéu Lyncher Bastun
Vers le sommaire M
Ma (adj.) Méia Maboul Mabulu Maboul Tontu Macadam Macadamu Macaroni Macarun Mâcher Masticá Machine Máchina Machoire Cantéggia Mâchurer Imbrutá Mâchurer Mascará Maçon Mazzacan Maçonnerie Madame Lala Madeleine Madalé Mademoiselle Madamicciela Madone Madone Madrier Burdina Maestro Maéstru Magasin Bittiga Mages Maggi Magicien Magu Magie Maggia Magique Incantévuli Magistrat Maggistratu Magnétisme Magnétismu Magnifique Magnificu Magot Sachétu Mai Mazu Maigre Magru Maigrir Smagri Maille Maggia Maillet Mazzonu Maillot Fascia Mailloter Afasciá Main Man Main d'oeuvre Manuvra Maint (adj.) Assai Maint (adj.) Paréggi Maintenant Avura Maintenir Mantégni Maintenu Mantignüu Maire Mèri Mais (adv.) Má Maïs Granun Maison Casa Maisonnette Casèta Maître Maéstru Maître Patrùn Maître-autel L'étá Maîtriser Cuntégni Majesté Maiètá Majeur Maggiu Majoration Maggiorazziun Majorer Maggiorá Majorer Cresci Majorité Maggioritá Mal Mali Malade Marotu Maladif Marotüsu Maladif Magagniusu Maladroit Sgargalau Maladroit Stralabiu Malaisé Difficciuli Malaise Magagnia Malaria Friva di staggiün Mâle Masciu Malédiction Malédizziün Malemort Maramorti Malencontreux Disgrazziévuli Malentendu Malintésu Malfaçon Marfatüra Malfaire Marfá Malfaisance Cativézza Malfait Malfau Malfaiteur Cativu suggétu Malgratieux Malgrazziusu Malgré (prép.) Malgradu Malhabile Sgargalau Malheur Malanu Malheur Disgrazzia Malheureux Disgrazziau Malhonnète Malonéstu Malice Malizzia Malicieux Malizziusu Malignité Malignitá Malin Malignu Malingre Mischîn Malingre Magru Malle Baülu Mallette Baülétu Malmener Strapazzá Malodorant Spüzzévuli Malpropre Sporcu Malpropre Brütu Malpropreté Spurcaria Malsain Malsanu Malséant Scunviniénti Maltraiter Maltratá Maman Mammá Mamelon Mamilu Manager Imprisariu Manche Mánigu Manche Mániga Manchot Brazzu rutu Mandarine Mandarina Mandat Mandatu Mandoline Mandolina Manger Manggiá Mangeable Manggévuli Mange-tout Manggia tütu Maniable Manizévuli Manier Manizá Manière Magnira Manifeste Palésu Manifester Manifestá Manifester Palesá Manipuler Manipulá Manivelle Manivela Manne Manna Mannequin Maniquin Manoeuvre Manuvali Manquant Mancanti Manquer Mancá Mansarde Suraio Manteau Mantilu Manteline Pélégrina Mantille Mantiglia Manufacture Fabrica Manuscrit Manuscritu Manutention Manütanziün Maquereau Macarélu Maquereau Pésciu cavalu Maquette Modélu Maquignon Marcanti di cavali Maquillage Mascarada Maquis Maccia Marabout Téinda Maraicher Orturanu Marais Padulu Marâtre Matrigna Marauder Arrubá Marbre Marbiru Marc Marcucciu Marcassin Cignalétu Marcel Macélu Marchand Marcanti Marchander Discütá u priju Marchandise Marcanzia Marche Marcia Marcher Marciá Marché Marcatu Marchepied Scarîn Mardi Martisdî Mare Puzzu Marécage Padulu Maréchal Marescialu Maréchal-ferrand Stazzoná Marée Maréa Marelle Ziogu di figgéti Machin Cosa Marge Orlu Marguerite Margarita Mari Mariu Mariage Matrimoniu Marie Maria Marié Mariau Marier Mariá Marin Mariná Marine Marina Marionette Mariunéta Maritime Marîtimu Marmaille Marmailla Marmite Pignata Marmiton Lavapiati Marmotte Marmota Marocain Marocanu Marotte Tontia Marque Marca Marque-mal Marcamali Marquer Marcá Marquis Marquisu Marraine Madrina Marraine Mirina Marri Péintiu Marri Tristo Marron Castagna Mars Marzu Marseillais Marséliési Marsouin Dèlfin Marteau Marciétu Marthe Marta Martin Martin Martinet Strafin Martyr Martiru Martyriser Martirizá Mas Casa di campagna Mascarade Mascarada Mascotte Mascota Masculin Masciu Masque Mascura Masquer Mascará Masquer Ascundi Massacrer Massacrá Massage Massaggiu Masse Massa Masser Amassá Massif Spéssu Massif Grupu di muntagni Massue Mazzücu Mastic Masticu Mastiquer Masticá Mastoc Grossacciu Masure Casaccia Mât Matüra Mât Arburu Match Lüta sportiva Mater Dumá Matelas Strapunta Matelot Mariná Matériau Matéria Matériel Matériali Maternel Maternu Maternité Maternitá Mathématique Matématica Matière Matéria Matin Métin Matinal Matinali Matinée Matinaia Matou Gatün Matraque Matraca Matrice Matricci Matricule Matriculu Maturité Matüritá Maudire Maladî Maudit Maladétu Maure Moru Maussade Tristu Mauvais Cativu Maux Malani Maux Guai Maxima Massima Maximum Massimu Mazout Masutu Me (pr.pers.) Mi Mécanique Mécanica Mécanisé Mécanizau Méchanceté Cativezza Méchant Cativu Mèche Stupin Méconnaissable Scuniscivuli Méconnu Scunisciüu Mécontent Sconteintu Mécontenter Scuntintá Médaille Midaggia Médecin Migu Médecine Midigina Médiocre Di pocu valù Médire Dî mali Médisant Brütaléingua Méditer Péinsá Méduser Incantá Méfait Diguasti Méfiant Ché nun si fida Méfiance Séinza cunfiéinza Médicaments Putréinghi Mégarde Sbagliu Mégère Striga Mégot Möculu Meilleur Ciü miggiu Mélancolie Tristézza Mélange Misciümu Mélanger Misciá Méler Misciá Mélodie Mélodia Mélodieux Mélodiusu Melon Mirün Membrane Méinbrana Membre Méimbru Même Listéssu Mémoire Mémoria Mémorable Mémorévuli Menacer Minacciá Ménage Minaccia Ménager Tégni cuntu Ménagère Dona di casa Mendiant Cascusu Mendicité Mandiccita Mendier Cascusá Mener Ciundügi Méningite Méningita Ménopause Marotia di doni Menotte Manéta Mense Méinsa Mensonge Bugia Mensualité Paga di ün mési Mensuel Per mési Mental Méintali Mentalité Mantalitá Menteur Bujardu Menthe Méinta Mentionner Méinziuná Mentir Bujardá Menton Méintu Menu Minüu Menuisier Bancará Menuiserie Arti di u bancará Méprise Sbagliu Mépriser Disprizzá Mépris Disprezzu Mer Má Merci Grazzia Mercredi Márcuri Merde Merda Merdeux Merdusu Mère Mari Mérende Méréinda Méridional Méridionali Mérite Méritu Mériter Méritá Merle Merlu Merveille Miravéggia Merveilleux Miravéliusu Mésaventure Afurtüna Mesdemoiselles Madamicceli Mesdames Mè doni Mésestimer Disprezzá Mésintelligence Discordiá Mesquin Mischin Mesquin Scherzu Mesquinerie Meschinaria Message Messagiu Messager Méssaggéru Messe Méssa Messie Méssia Messieurs Mé omi Mesure Misüra Mesurer Misürá Métal Métalu Métallique Métalicu Métalliser Métalizá Métaphysique Métafisica Météore Cuméta Métèque Stranggia Méthode Magnira Méthode Modu Méticuleux Méticulusu Métier Mistia Métrage Métraggiu Mètre Métru Métrique Mètricu Métropole Madri patria Mets Pastu Mettre Mèti Meuble Mobilu Meubler Mobiliá Meugler Muggiá Meule Miora Meuler Maginá Meuler Amiorá Meunier Mouriná Meurtre Amazzaméintu Meurtri Firiu Meute Banda di can Mévente Poca véindita Mexicain Méxicanu Mezza-voce Miza vugi Mi Mitá Miasme Mismu Michel Miché Michel Michilin Microbe Microbu Microscopique Miscrocopu Miction Pisciu Midi Mizuggiurnu Miel Amia Miettes Frigüggi Mien Méu Mieux Miggiu Mignon Bellin Migraine Migrana Migraine Mali di tista Mijoter Chiogi a piculu fiogu Milanais Milanési Mildiou Mildiu Milice Milizzia Milieu Mizu Militaire Militariu Militariser Militarizá Militer Militá Mille Mila Millénaire Milénariu Millepattes Zilunbriga Millésime Milésimu Milliard Miliardu Millième Miliésimu Million Miliùn Mimique Cumédia Mimer Cuntrafá Minable Cuzciacciu Mince Minüiu Mince Fin Mince Magru Mincir Smagrî Mine Mina Minerai Minérali Minet Gaturin Mineur Ché nun è magru Miniature Miniatüra Minima Minimá Minime Di poca cosa Minime Minüia Ministre Ministru Ministère Ministériu Minorité Minoritá Minotier Muriná Minuit Mizza-nioti Minuscule Minüiu Minute Minüta Minuter Minutá Minutie Minüzziá Mioche Garzunacciu Miracle Miraculu Miraculeux Miraculusu Mirage Miraggiu Mire Mira Miroir Spiggiu Moroiter Spiggiulá Mirtille Murta Mis (adj.) Missu Mise Misa Miser Misá Misérable Misérabili Misère Miséria Miséricorde Miséricordia Missel Libru di messa Mission Misciùn Missionnaire Misciunariu Missive Létéra Mistral Maistrali Mite Mita Mite Tignora Mité Mitaiu Mité Tignusu Mitigé Mitiggiaiu Mitoyen Cummun Mitrailler Mitraliá Mître Mitra Mixte Misciau Mixture Mixtüra Mobile Mobilu Mobiliser Mobilizá Mobilisation Mobilisazziùn Mobilité Mobilitá Modalité Modu Mode Moda Modèle Modèlu Modération Modérazziün Modérer Modérá Moderne Modernu Moderniser Modernizá Modeste Modestu Modifier Modificá Modique Priju minüu Modiste Modista Moelle Mérula Moellon Préa Moellon Boccia Moeurs Usi Moeurs Usanzi Moi Mi Moindre Ciu pocu Moindre Minüu Moine Frati Moine Monacu Moineau Passiru Moins Ménu Moisi Muffiu Moisissure Muffa Moisson Stagiun di taggia a biada Moissonner Taggiá a binda Moitié Mita Moitié Midita Molasse Fiaca Molester Molestá Moi Mio Molle Mola Mollet Müsculu di a gamba Molleton Mulitün Moment Moméintu Momentané Sübitu Momie Momia Mon (adj.) U méu Monastère Monastériu Monceau Poggiu Mondaine Mundana Mondanité Mundanitá Monde Mundu Mondial Mundiali Monnaie Munéia Monnayer Barata Monnayer Scanggiá Monocle Spiggiétu Monologue Monologu Monopole Monopolu Monsieur Sciù Monsieur Barba Monstre Munstru Monstreux Sprupugitau Mont Munti Montagne Muntagna Montagneux Muntagnusu Montage Muntatüra Montant Chè chiola Montant Culaia Monter Culá Monticule Poggiu Montre Rilioru Montrer Fá védi Monture Muntatüra Monument Monuméintu Monumental Monuméintali Moquer (se) Ridissini Moquer (se) Scherzá Moquerie Risada Morale Morali Moraine Muréna Moraliser Moralizá Morceau Morsu Morceau Pizzu Morceau Bucün Morceler Morzigá Mordant Mordéinti Mordre Morzigá Mordu Morzigau Morfondre (se) Annoiassi Moribond Moribundu Morigéner Rimpruvirá Morille Muriggia Morille Murila Morne Füscu Morpion Picciulata Morsure Morsu Mort Morti Mortalité Mortalitá Mortel Mortali Mortifier Mortificá Morue Bacalá Morve Mucciu Morveux Mucciusu Mot Parola Moteur Motori Motif Motivu Motiver Motivá Motoriser Motorizá Motte Massa di terramu Mouchard Cative léingua Moucharder Cancaná Mouche Musca Mouchoir Mandilu Moudre Maginá Moue Müsu Mouette Guaia Mouflon Muvra Mouiller Bagná Mouiller Introsciá Moule Fourma Moule Mula Moulin Murin Mouliner Maginá Moulinet Murinétu Moulu Maginau Mourant Muréinti Mourir Miori Mousquet Muschétu Mousse Mussu Mousse Muzza Mousse Sciüma Mousseux Sciümusu Moustache Mustazza Moustachu Mustacciüu Moustique Zinzara Moût Mustu Moutarde Mutarda Mouton Muntün Mouvant Muvéinti Mouvement Muviméintu Mouvoir Miovi Moyen Médianu Moyen Mézu Moyenne Mézana Muable Muvébili Mucosité Mucciu Muer Scanggiá Muer Mutá Muet Mütu Muge Müzüru Mugir Muggi Mule Mula Muletier Mulatia Mulot Ratu Multiplier Multiplicá Multitude Mültitüdina Munir Munisci Munition Munizziün Mur Müru Mûr (adj.) Maüru Muraille Müraggia Murène Muréna Mûrier Ciazza Mûre Ciazza Mûrir Maiurá Murmurer Munguná Musc Müscu Muscat Muscatu Muscle Müsculu Musclé Müscülau Museau Muru Museler Incavézzá Musette Müsèta Musette Brisaca Musical Müsicali Musicien Müsicanti Musique Müsica Musulman Turcu Musulman Arabu Mustelle Mustèla Mutation Mütazziun Mutation Scanggiaméintu Muter Mütá Mutiler Mütilá Mutiler Firî Mutinerie Barufa Mutinerie Rivolta Mutualité Mutualitá Myope Miopu Myrrhe Mira Myrte Murta Mystérieux Mistériusu Mystère Mistériu Mystifier Mistificá Mythe Mitu
Vers le sommaire N
Nacre Nácura Nager Nüá Nageur Natadu Naguère Téimpu fá Naïf Visciarau Nain Nanu Naissance Nascita Naître Nasci Nantissement Pégnu Napoléon Napulio Napolitain Napulitanu Nappe Tuvaggia Napperon Tuvaggin Narcotique Allopiu Narguer Disprizzá Narine Narini Narrer Racuntá Nasal Di u nasu Naseau Muccichilu Nasiller Parlá cun nasu Nasse Nassa Natal Natali Nathalie Natalina Natalité Natalitá Natation Natazziun Natif Nativu Nation Nazziùn National Nazziunali Nationaliser Nazziunalizá Nationalité Nazziunalitá Natte Trézza Naturalisation Naturalisazziùn Nature Natüra Naturel Natürali Naufrage Nofraggiu Naufragé Nofraggiau Naufragé Anigau Nauséabond Spüzzusu Nausée Chè dá da réindi Nautique Noticu Naval Navali Nave Navi Navet Navétu Navette Navéta Navette Navicèla Navigable Navighévuli Navigant Naviganti Navigateur Navigatù Naviguer Navigá Navire Navi Navire Bastiméintu Navrant Disgrazziévuli Ne (adv.) Nun Né Natu Néanmoins Néménu Néant Néinti Nécessaire Niccissariu Nécessité Niccissitá Necessiter Niccissitá Nécessiteux Bîsognusu Nécrologie Nécrologgia Nécropole Cimitériu Néfaste Cativu Nèfle Nespula Négatif Négativu Négation Négazziùn Négligé Tralasciau Négliger Tralasciá Négligent Trascürau Négoce Négocciu Négociant Négozzianti Négociation Négazziazziùn Négocier Négozziá Nègre Négru Négresse Négra Neige Névi Neiger Névî Neigeux Névusu Nerf Nervu Nerveux Nervusu Nervosité Nervositá Net Néttu Net Pulitu Netteté Pulizzia Nettoyage Nitaia Nettoyage Pulizzia Nettoyer Nittá Neuf Niovu Neutraliser Néutralizá Neutre Néutrali Neuvaine Nuvéna Neuvième Niovésimu Neveu Nivu Névralgie Névralggia Nez Nasu Ni (conj.) Né Niable Nighévuli Niais Visciarau Niais Martilau Niaiserie Néstialitá Niche Niggia Nicher Niggiá Nickel Nichelu Nickeler Nichelá Nicolas Niculau Nicole Niculéta Nicotine Nicotina Nid Niu Nièce Nizza Nier Nigá Nimbe Nimba Nippé Béin vistüu Niveau Nivilu Niveler Nivélá Noble Nobili Noblesse Nobilézza Noce Nozza Nocturne Notürnu Nodosité Nodu Noël Natali Noeud Nodu Noir Négru Noircir Négrî Noise Struzzîcu Noisette Nunziora Noix Nugi Nom Numi Nombre Nümiru Nombrer Cuntá Nombril Imbiligu Nombreux Nümirusu Nomination Nominazziün Nommer Numiná Non (adv.) No Nonante Novanta Nonce Nuziu Nonne Nona Nonne Siora Nonobstant Malgradu Nord Nordu Nord-Est Grégali Normal Normali Normaliser Normalizá Norme Régularü Nos (adj.) Nosci Nostalgie Nostalggia Notable Notabili Notaire Nutariu Notamment Spécialaméinti Notarié Notariau Note Nota Note Scritu Noter Notá Notifier Notificá Notion Nozziùn Notoire Cunisciüu Notoriété Notoriétá Nôtre (adj.) Nosciu Nouer Alligá Nouer Annodá Nouille Taggiarini Nouille Pasta Nourrice Nutricci Nourrir Nurrî Nourrissant Nutritévuli Nourriture Nutritüra Nous (pr.) Nuvi Nouveau Niova Nouveauté Cosa niova Nouvelle Niova Nouvelle Nutizzia Novembre Novéimbri Novice Novizziu Noyau Ossu Noyer (nom) Nougi Noyer (verbe) Annigá Nu (adj.) Nüu Nuage Nivuru Nuageux NIvurusu Nuance Nüéinza Nuance Diféréinza Nudisme Nüditá Nuire Dá noia Nuire Fá dani Nuisible Danévuli Nuit Nioti Nuitée Niotaia Nul Nülu Nullité Nülitá Numéraire Munéia Numération Nümérazziün Numéro Nüméru Numéroter Nümérotá Nuptial Matrimoniali Nuque Collu Nutritif Nütritévuli Nutrition Nütrizziün
Vers le sommaire O
Obéi Obidiu Obéir Obidî Obéissant Obidiéinti Obéissance Obidiénza Obèse Panzüu Objecter Cuntrariá Objectif Vista Objectif Oggiétivu Objet Oggietu Obligation Obligazziùn Obligé Obligau Obliger Obligá Oblique Di traversu Oblitérer Oblitérá Oblitérer Scunzá Obole Limosina Obole Particcipazziùn Obscène Vergogniusu Obscur Scüru Obscur Buggiu Obscurcir Fa scüru Obscurité Obscüritá Obséder Stuzzicá Obsèques Interraméintu Observer Osservá Observation Observazziùn Observatoire Observatoriu Obsession Assédiu Obstacle Imprégniu Obstacle Cuntraritá Obstiné Tistardu Obstruer Attapá Obtenir Ottégni Obtention Cosa ottégniüa Obturer Ingurgá Obus Obüssu Obvier Pará Occasion Occaggiùn Occasionner Occaggiuná Occident Occidéinti Occidental Occidéintali Occire Amazzá Occulte Occültu Occupant Occüpéinti Occupation Occüpazziùn Occuper Occupá Océan Occéanu Octobre Ottubri Octogénaire Ottantanariu Octroi Driti di passagiu Octroyer Cuncédi Oculiste Ocülistu Odeur Odù Odieux Odiusu Odorat Nasu Odorant Oduréinti Oeil Ioggiu Oeillade Ioggiada Oeillet Gaiofinu Oeilleton Ioggétu Oesophage Gargarozzu Oeuf Iovu Oeuvre Travaggiu Offense Ofésa Offenser Offéindi Offert Offertu Office Offizziu Officiel Officciali Officier Officciali Offrandre Offréinda Offrir Offri Offusquer Offüscá Ogre Ogru Oh (interj.) O Oie Oca Oignon Zivula Oindre Iunzi Oint Untu Oiseau Ogilu Oiselet Ogilücciu Oiseux Scasciusu Oisiveté Ozziu Oisiveté Acasciu Oléagineux Di l'oriva Olive Oriva Olivette Olivéta Ombilic Imbiligu Ombrage Umbraggiu Ombragé Umbraggiau Ombrageux Umbrusu Ombre Umbra Ombrelle Parasol Omelette Fritaia Omettre Ometti Omis Omissu Omission Omissiün Omnipotent Omniputéinti On (pr.ind.) Si Once Uncia Oncle Barba Onction Unziün Onctueux Untusu Onde Unda Ondulation Undulazziün Onduler Undülá Onéreux Caru Ongle Unggia Onguent Iunzéintu Onze ünzi Onzième ünzésimu Opacité Scürusu Opaque Scüru Opéra Opéra Opérateur Opératù Opération Opérazziün Opérer Opérá Opéré Opéraiu Opérette Opéreta Opiniâtre Ténacciu Opinion Opiniün Opium Allopiu Opportun Béin vigniüu Opportunité Oportünitá Opposer Cuntrafá Opposé Opostu Opposition Oposizziün Oppressé Afanau Oppression Afanu Opprimé Sutumissu Opprimer Sutumetti Opter Sciuvirá Option Piggiá partiu Opticien Marcanti di spiggiéti Opulence Opüléinza Opulence Abundanza Oracle Oraculu Or Oru Orage Timpesta Orageux Minachiusu Oraison Orazziün Oral Orali Orange Purtügalu Oranger Purtigalu Orateur Orátù Oratoire Oratorio Orbe Orbu Orchestre Orchèstru Ordinaire Ordinariu Ordination Ordinazziùn Ordonnance Ordunanza Ordre Urdini Ordure Rüméinta Ordure Brütézzu Oreille Oréggia Organe Organu Organisation Organizzazziün Organiser Organisá Organisme Organismu Orge Orzu Orgeat Orzada Orgelet Sürzio Orgie Orgia Orgue Organu Orgueil Orgoliu Orient Livanti Oriental Livantinu Oriental Oriéntali Orientation Oriéintazziün Orienter Oriéntá Orifice Pertüsu Originaire Origginali Origine Origgina Original Origginali Oripeaux Strazzi Orme Ormu Ordonner Orduná Ornement Ornaméintu Orner Orná Orner Imbellî Ornière Carcatoggiu Orphelin Orfinu Orteil Diu du pia Ortie Ortiga Ortographe Ortografu Os Ossu Osciller Balanzá Oseille Erbeta Oseille Chè gá u gustu di l'ogéu Oser Azardá Osier Zuncu Ossature Ossatüra Osselet Ossétu Ossements Ossi Ostensoir Ostansoriu Ostentation Spacca Otage Prijunia Oter Cacciá Otite Mali d'oréggia Où Undi Ouate Uata Ouate Cotùn Oubli Scordu Oublier Scurdá Ouest Punéinti Oui Scié Ouragan Uraganti Ourler Urlá Ours Ursu Oursins Zins Outils Ferri di travaggia Outillage Ferrami Outillage Attrazzi Outrage Ofésa Outrager Offéindi Outrance Tropu Outre Buti Ouvert Avertu Ouverture Uvertüra Ouvrage Travaggiu Ouvrier Travaggiaü Ouvrir Avri Ovaire Iovariu Ovale Iovalu Ovaliser Iovalizá Ovationner Acclamá Ovin Pégurin Ovule Ovülu Oxyde Rüzina Oxygène Oxigena Ozone Ozona
Vers le sommaire P
Pacha Pascia Pacification Paccificazziun Pacifier Paccificá Pacifique Paccificu Pacotille Pacotilia Pacte Pattu Pactiser Pactizá Pagaïe Pagalia Paganisme Paganismu Page Paggina Pageot Litu Pagode Pagoda Paie Paga Paiements Pagaméintu Païen Paganu Paillasse Paliaccia Paillasson Paggiazzùn Paille Paggia Pain Pan Pair Pá Paire Pari Paire Pá Paisible Calmu Paître Pasci Paix Pagi Pal Palu Palace Palazziu Palais Palazziu Palan Palancu Palangrotte Bulintin Pâle Pálidu Palette Paléta Palier Ciazzaréttu Pâlir Palisci Palmarès Lista di guagnianti Palme Palma Palmer Palmá Palmier Palmia Palombe Culumbéia Pâlot Pálidu Palourde Orzila impuviria Palpable Palpévuli Palper Palpá Palpitations Palpitazziùn Palpiter Palpitá Paludisme Malaria Pâmer Ricaná Pampre Pámpana Pan Pizzu Panache Ciüma Panacher Misciá Panade Puléinta Panard Zopétu Pancarte Inscrizziùn Panetier Panatia Panier Cavagniu Panique Pagura ginirali Panne Pana Panneau Inségnu Panorama Vista Panse Panza Panser Afasciá Pansu Panzüu Pantalon Chizzün Pantalon Braghi Panteler Palpitá Pantin Pifiru Pantomine Pantomina Pantoufle Zavata Pape Papa Papauté Papali Papeterie Papetaria Papier Papia Papillon Farfala Papotage Ciacciri Papoter Ciacciará Pâques Pasqua Paquebot Vapori Paquet Pachétu Paquet Paparotu Paquet Fangotu Par (prép.) Per Parade Parada Paradis Paradisu Parages Cuntorni Parages Lioghi Paraître Cumpari Paralysé Paralizau Paralysie Paralizia Parapet Müraggiéta Parapluie Paraégua Parasite Parasitu Parâtre Patrignu Paravent Paravéintu Parc Parcu Parcelle Parti Parcelle Pizzu Parceler Sparti Parcimonie Parsimonia Parcourir Pardessus Mantilu Par devant Davanti Pardi (interj.) Perbaccu Pardon Perdün Pardon Scüsa Pardonner Perduná Pareil Listéssu Parent Paréinti Parer Pará Paresse Pitrunicciu Paresseux Pitrun Parfait Perfetu Parfois (adv.) Di voti Parfum Parfümu Parfumer Parfümá Pari Scumissa Parier Scumetti Parisien Pariggin Parité Egualitá Parjurer Zürá u farzu Parler Parlá Parlement Parlaméintu Parlementer Parlaméintá Parloir Liogu un di si parla Parmi (prép.) Tra Parmi (prép.) Tramizu Parodier Parodiá Paroi Tramizana Paroisse Parocchia Parole Parola Parquet Surrá Parrain Padrignu Parsemer Suminá Part Parti Partage Spartiméintu Partager Sparti Parti (adj.) Partiu Parti Partiu Partialité Parzialitá Participer Particcipá Particulier Particulariu Partie Partia Partir Parti Partisan Partisanu Partout (adv.) Dá pertutu Pas Passu Pascal Pasquali Passable Passévuli Passage Passagiu Passager Passagîa Passant Passéinti Passe Passu Passé Passaiu Passer Passá Passereau Pássiru Passerelle Puntétu Passe-temps Passa-téimpu Passible Passibili Passif Passivu Passion Pasciün Passionnant Pasciunéinti Passionner Pasciuná Passivité Passivitá Passoire Passiora Pastèque Pastèca Pasteur Pastù Pastille Pastiglia Pastiche Pastizzu Pastis Pastizzu Patate Patatu Pâte Pasta Pateauger Marccia in da fanga Patelin Paisolu Patente Patéinta Paternel Paternu Pâteux Pastuzu Patience Pacciéinza Patient Pacciénti Patienter Pacciéntá Pâtir Pati Pâtissier Panatia Pâtissier Fourná Patois Parlá di u paisi Patraque Marotusu Pâtre Pastu Patriarche Patriarcu Patrie Patria Patrimoine Patrimoniu Patriote Patriotu Patron Patrun Patronner Patruná Patrouille Patrulia Patte Pata Patte Zampa Pâturage Pasciali Pâture Manggiüscula Paul Paulu Pauline Paulina Paume Parma Paupière Parpilii di l'oggiu Pause Posa Pauvre Poviru Pauvreté Povertá Pavaner Spacá Paver Ciapilá Pavoiser Paviggiuná Pavillon Paviggiun Pavillon Bandiria Pavot Papavéru Payable Paghévuli Paye Paga Payement Pagaméintu Pays Paisi Paysage Paîsaggiu Paysan Paîsanu Peau Pili Pêche Pésca Pêche Persigu Pêcher Piscá Péché Picatu Pécheur Picatù Pêcheur Piscau Pécher Fá picati Pectoral Piturali Pécule Guadagniu Pécuniaire Pécunariu Pédagogie Pédagoggia Pédale Pédala Pédaler Pédalá Pédant Pédanti Pédant Ché sá tütu Pédestre Pédestru Pédicure Cüra pia Pègre Racaglia Peigne Pîtini Peigner Pitiná Peignoir Roba pé mèti in cámura Peindre Pintürá Peine Péna Peiner Péná Peint Pintu Peintre Pintù Peinture Pintura Peindre Pintürá Pélerin Piligrin Pélerine Pélirina Pélerine Capotu Pélican Pélicanu Pelle Para Pelle Baghiggiu Pelle-bêche Vanga Pelletée Paraia Pellicule Purfura Pelote Giümilu Peloter Inggiümilá Pelu Pélusu Peluche Pilù Pénal Pénali Pénalité Pénalitá Pénaliser Pénalizá Pencher Péindi Pendaison Pindonu Pendaison Péindita Pendentif Pindîn Penderie Pindonu Penderie Apicatoggiu Pendre Appéindi Pendu Appésu Pendule Péindûla Pénétration Pénétrazziun Pénétrer Intrá Pénétrer Pénétrá Pénible Pénibuli Pénitence Pénitéinza Pénitent Pénitéinti Pénombre Pénumbra Pensée Pinsia Penser Pinsá Pensif Pinsusu Pension Pinsciùn Pensionné Pinsciunau Pente Péindita Pentecôte Pinticusti Pénurie Caristia Pépite Pépita Pépin Granu Pépinière Pépiniéra Percer Pertüsá Percepteur Percetù Perception Percizziün Percevoir Tuccá Percevoir Rizzévi Perché Apésu Perçu Tuccau Percuter Percütá Perdant Perdéinti Perdition Perdizziün Perdre Perdi Perdu Perdüu Perdreau Pernigia Père Pari Perfection Perfezziün Perfectionner Perfezzuná Perfide Perfidu Perfidie Perfidia Perforer Tafoná Perforer Pertüsá Pergola Pergula Péril Périgulu Périlleux Périgulusu Périmé Décadüu Périmètre Périmètru Période Téimpu Période Staggiùn Péripétie Péripézzia Périple Giru Périr Périsci Périssable Périscévuli Perle Perla Permanent Permanéinti Perméable Perméabili Permettre Permétti Permis Perméssu Permissionnaire Permisciunariu Permuter Permütá Permuter Scanggiá Pernicieux Pernicciusu Perpendiculaire Da ciunggiu Perpétuer Perpétua Perpétuité Perpétuitá Perplexe Perplessu Perquisition Perchisizziün Perquisitionner Perchisizziuná Perroquet Papagalu Perruque Pérüca Persécuter Persécütá Persévérance Persévéréinza Persévérer Persévérá Persienne Girugia Persil Pursémiru Persister Persistá Personnage Persunaggiu Personnalité Persunalitá Personne Persuna Personne (pr.) Nisciün Personne (pr.) Varün Personnel Persunali Perspective Perspectiva Persuader Persuadá Persuader Cunvinci Perte Perdita Pertinence Pertinéinza Perturber Pertürbá Pervenche Fiuru Pervers Perversu Pervers Vizziusu Perversion Currüzziün Pervertir Currumpi Pesant Péséinti Pesée Pisaia Peser Pisá Pestilent Pestiléinti Pet Pétu Pétale Pétalu Pétarader Pétaradá Péter Péttá Petit Piccinîn Petite Piccinina Petite fille Figgiéta Petite fille Nizzá Petite fille Figgiurila Petit-fils Nivu Pétition Pétizziün Pétri Impastu Pétrifié Impétrau Pétrin Média Pétrir Impastá Pétrole Pétrolu Peu Pocu Peuplade Populazziün Peuple Populu Peur Pagura Peupler Populá Peureux Pagurusu Peut-être Pio-dassi Phare Faru Phare Faná Pharmacie Farmaccia Pharmacie Spizziaria Pharmacien Spizziá Pharynx Cánila Phase Fasa Phénomène Fénoménu Phénoménal Fénoménali Philantrope Filantropu Philippe Filipu Philomène Filomena Philosophie Filosofia Philosophe Filosofu Phobie Antipatia Phonographe Fonografu Phosphate Fosfatu Phosphore Fosforu Photographe Fotografu Phrase Frasa Phtisie Ptisia Phtisique Ptissigu Phyloxéra Filossérá Physicien Fîsicu Physionomie Fisionomia Pianiste Pianistu Piano Piano Pic Piccu Picador Picadoru Pichet Carafùn Picoler Spizzigá Picorer Pizzigá Pictural Pitürali Pie Gazana Pièce Pizza Piécette Pizzéta Pied Pia Pied Zampa Piédestal Piedestali Piège Trápula Piéger Meti i trápuli Piémontais Piémuntési Pierre Préa Piété Piétá Piétiner Schizzigá Pieux Piusu Pieuvre Purpu Pieu Pichétu Piève Piévi Piffrer (se) Técciassi Pigeon Picciün Pigeon Culumba Pigeonnier Culumbaggiu Pigment Piméinti Pigment Pévirün Pigne Pignia Pilate Pilatu Pile Pila Piler Pistá Pileux Pirusu Pilier Pilastru Piller Spuggiá Piller Piggiá Pilon Pistelu Pilonner Pistá Pilote Pilotu Piloter Pilotá Pilule Pilüla Piment Piméinti Piment Pévirün Pin Piin Pinard Viin Pince Pinza Pinceau Pinilu Pincer Pizzigá Pinède Pinéta Pioche Zappa Piocheur Zappaiu Pion Pîdina Pion Nümiru Pipe Pipa Piper Pipá Pipi Pisciu Piquant Picanti Pique Pica Piquer Piccá Pique-nique Miréindura Piquet Pichétu Piqûre Picüra Pirate Piratu Piraterie Pirataria Pire Pézu Pirogue Piroga Pirouette Giraia Pisser Pisciá Pisseuse Pisciusa Pissoir Pisciatoggiu Pistache Pistaccia Piste Pista Pistil Pistilu Pistole Pistola Pistolet Pistolacciu Piston Pistün Pistonner Pistunná Piteux Cumpascivuli Pitié Piéta Pitié Cumpasciùn Pitoyable Chè fá pietá Pitre Pagliacciu Pittoresque Pittorescu Pivot Puntétu Pivoter Pivotá Pivoter Girá Pizza Pizza Placard Armariu Placard Guarda-roba Placarder Appiccicá Place Piazza Placement Piazzaméintu Placer Piazzá Placide Pláccidu Plafond Titu Plafonner Crovi Plage Ciaza Plaid Cuverta Plaid Mantilu Plaider Litigá Plaie Ciaga Plaignant Lagnianti Plaindre Lagniá Plaine Cianüra Plaint Lagniu PLaire Piagi Plaisanter Bürlá Plaisanterie Bürla Plaisir Piagé Plaisir Scialata Plan Cian Plan Ciannu Planche Tora Plancher Surá Planchette Toréta Plane Cianéta Planer Cianá Planète Pianéta Planifier Planificá Planque Apiatatoggiu Planquer Apiatá Plant Ciantu Plante Cianta Planter Ciantá Planté Ciantau Plaque Placa Plaquer Placá Plastifier Plastificá Plastique Plasticu Plat Ciatu Plat Piatu Platane Platanu Plateau Cianüra Platine Platinu Platitude Basséza Plâtrer Ingessá Plâtre Gessu Plausible Accetévuli Plein Ciin Pléthore Abundanza Pléthore Ciü chè ciin Pleur Ciantu Pleurer Cianggi Pleurésie Puntüra Pleurnicher Cianggiurî Pleutre Viliacu Pleuvoir Ciovi Pli Cigu Pli Piégu Pliable Cighévuli Pliant Piéghévuli Plier Piégá Plier Cigá Plissage Cigaüra Plisser Cigá Plomb Ciunggiu Plomber Ciunggiá Plombier Chè travaggiá u ciunggiu Plonger Plongiá Ployer Torzi Pluie Rguia du cieli Plume Ciüma Plupart (adv.) Ciü parti Pluriel Diciü chè ün Plus Ciü Plus Di ciü Plusieurs Paréggi Plutôt Ciü tostu Pluvieux Ciovusu Pneumonie Puntüra Poche Staca Pochette Mandilètu Poêle Paiila Poêlée Paiilada Poème Poema Poésie Poésie Poète Poetu Poids Pesu Poignard Pugnilu Poignarder Pugnilá Poignet Puzzu Poil Péru Poilu Pérusu Poing Pügniu Pointe Punta Pointer Puntá Pointu Pinzüu Pointiller Puntiggiá Pointure Misüra Poire Péru Poireau Poru Pois Ciéjura Poisse Ghignia Poisson Pésciu Poitrinaire Tîssigu Poitrine Pitu Poivre Péviru Poli (adj.) Pulitu Police Pulizziá Policier Polizzieru Polir Pulisci Polisson Mali crainzau Politesse Pulitézza Politicien Puliticanti Politique Pulîtica Polonais Polonési Poltron Vigliacu Pommade Unguéinti Pomme Méru Pompe Pumpa Pomper Pumpá Pompeux Pumpusu Pompier Pumpiéru Pompon Pumpun Pompon Ciupu Poncer Lisciá u légniu Ponction Punziùn Ponctualité Puntüalitá Pondéré Pundérau Pondre Pundi Pondu Pundüu Pont Punti Pontife Puntifu Pontifical Puntificali Populaire Populariu Population Populazziün Popularité Popularitá Porc Porcu Porcelaine Purzilana Porcelet Porchétu Porcin Porccinu Porosité Porositá Port Portu Portatif Portativu Porte Porta Porté Purtau Portefaix Camalu Portefeuille Portafioggia Porteplume Porta ciüma Porter Purtá Portière Portiéra Portion Purziùn Portrait Ritratu Pose Posa Pose Posta Poser Pusá Poser Dispuni Pou Pighioggiu Poubelle Stagniun Pouce Diu grassu Poudre Püvira Poudrer Impuvira Poudrier Porta puvira Pouilleux Pighioggiusu Poulailler Casa di galini Poularde Pulastra Poule Galina Poulet Galétu Pouls Pulzu Poumon Pumün Poupe Pupa Poupée Pupona Pour (prép.) Per Pourboire Bunaman Pourceau Porchétu Pourfendre Taggiá per filu Pourlécher Licá Pourparlers Parlaméintu Pourquoi Perché Pourquoi Percosa Potiron Zücca Pourri Muffiu Pourri Marzu Pourrir Marzî Pourriture Purritüra Pourtant (adv.) Purtanti Pourtour Inturnu Pourvoir Pruvédi Pourvu Pruvistu Pousser Pussá Poussière Püra Poussin Purigin Poutre Burdina Poutre Tramizana Pouvoir Putéri Pouvoir Puvé Prairie Pralina Praticable Pratichévuli Pratique Praticu Préavis Préavisu Précaire Précariu Précaire Incertu Précaution Précozziün Précédent Préccidéinti Précéder Préccedi Prêche Prîdica Prêcher Pridicá Prêcheur Pridicatù Précieux Prézziusu Précipice Priccipiziu Précipiter Priccipitá Précipitation Priccipitatiün Précis Précciau Préciser Préccisá Précision Préccisiün Précoce Primaticciu Préconiser Précunizá Précurseur Pricursù Prédestiné Prédestinau Prédicateur Prédicatù Prédication Prédicazziün Prédire Prédî Prédisposé Prédispostu Prédit Préditu Préfecture Préfetüra Préférer Préférî Préfet Préfetu Préhistoire Avanti l'istoria Préjudice Préggiüdicciu Prélat Prélatu Prélever Prélivá Préméditer Préméditá Premier Primu Prémunir Prémunusci Prenable Piggiévuli Prendre Piggiá Prénom Cuniumi Prénommer Prénominá Préoccuper Impinsérisci Préparer Prépará Préparatifs Préparativi Préparation Préparazziün Prépondérant Prépundiréinti Préposé Pripostu Préposer Propuni Prépuce Capoccia Près (adv.) Avigin Présage Présaggiu Presbytère Prébistériu Prescription Prescriptiûn Prescrire Prescrivi Prescrit Prescritu Présence Priséinza Présent Priséinti Présentation Priséintaziùn Présenter Priséintá Présentateur Priséintatù Préserver Priservá Président Présidéinti Présidence Présidéinza Présomption Présumptiùn Présomptueux Orguliusu Presque (adv.) Guajiu Presse Pressa Pressé Sprisciaiu Presser Sprisciá Presser Stéinzi Pressentiment Préscienza Pression Pressiün Pressoir Torciu Pressurer Sprimi Prestance Prestanza Preste Préstu Prestement Préstaméinti Prestige Prestiggiu Présumer Présümi Présure Présutu Prêt (adj.) Pruntu Prêter Pristá Prétendre Prétéindi Prétentieux Prétinziusu Prétention Prétinziün Prétexte Prétestu Prétexte Prétestu Prétexter Prétestá Prêtre Previ Preuve Prova Prévaloir Prévali Prévarication Prévaricaziün Prévenant Primurusu Prévenir Prévégni Préventif Prévéintivu Prévenu Prévigniüu Prévision Prévigiün Prévoir Prévédi Prévôt Prévostu Prévoyant Prévidéinti Prévu Prévistu Prier Prigá Prière Prighiéra Prieur Priù Primaire Prima Primaire Premiu Primer Primá Primitif Primitivu Primordial Primordiali Prince Principu Princesse Principéssa Principal Principali Principe Principiu Printemps Primavéra Priori A prima vista Pris (adj.) Piggiatu Prise Prisa Priser Prisá Prison Prigiün Prisonnier Prigiunia Privation Privazziün Privé Privau Priver Privá Privilège Priviléggiu Privilégié Privileggiau Prix Prigiu Probable Probabili Probabilité Probabilitá Probité Probitá Problème Prublemu Procédé Magnira Procéder Procedi Procès Pruccessu Procession Pruscizziün Prochain Proscimu Prochainement Proscimaméinti Proche Avigin Proclamation Proclamazziün Proclamer Proclamá Procréer Procréá Procuration Procürazziùn Procurer Procürá Prodigalité Prodigalitá Prodige Prodiggiu Prodigieux Prodiggiusu Prodiguer Prodigá Producteur Prodütù Production Produzziùn Productif Produtivu Produire Prodügi Produit Prudotu Profane Profanu Profaner Profaná Proférer Proférî Professer Professá Professeur Professù Profession Profesciün Profil Profilu Profiler Profilá Profit Profitu Profiter Profitá Profond Produndu Profondeur Profundézza Profusion Profügiün Progéniture Figgi Programme Programu Progrès Progressu Progresser Progressá Progression Progresciün Prohiber Diféindi Projecteur Projetù Projeter Projetá Projet Pruggetu Prolétaire Prolétariu Prolétariat Prolétaria Prolifique Prolificu Prolongation Prolungazziün Prolonger Prolungá Promenade Spassu Promener Spassiggiá Promeneur Spassiggiù Promesse Proméssa Promettre Primetti Promis Prunmissu Promotion Prumuzziün Prompt Pruntu Promulguer Promülgá Promu Eletu Promu Izzaiu Prône Prîdica Pronom Prônumi Prononcer Prununciá Prononciation Pronunciazziun Pronostic Pronosticu Pronostiquer Pronosticá Propagande Propaganda Propager Propagá Prophète Profèta Prophétiser Profetizá Prophétie Profézzia Propice Propizziu Proportion Propurziun Propos Propositu Proposer Proposá Proportion Propurziun Propos Propositu Proposer Proposá Proposition Proposizziun Propre Propriu Propre Pulitu Propreté Propritá Propreté Pulizzia Propriété Propriétá Propriétaire Propriétariu Propulsion Propülziun Prorata Propurziunali Proroger Prorogá Proscrire Proibî Prose Prosa Prospecter Prospetá Prospection Prospezziun Prospère Prosperu Prospérer Prosperá Prospérité Prospéritá Prostate Prostata Prosterné Prosternaiu Prosterner (se) Prosternassi Prostituée Prostitüisa Prostituer Prostituî Prostitution Prostituzziün Protecteur Protétù Protection Protezziün Protéger Pruteggi Protestant Protestanti Protestation Prutestazziün Protester Protestá Protêt Protestu Protocole Protocolu Protocole Cirimuniali Proue Pruva Prouesse Prova Prouesse Prudézza Prouvé Pruvaiu Prouver Pruvá Provenance Provinéinzia Provenir Provégni Proverbe Pruverbiu Proverbial Proverbiali Providence Providéinza Providentiel Providéinziali Province Provincia Provisoire Provisoriu Provoquer Provucá Provocation Provucazziün Proxénète Macarélu Prude ônesta Prudence Prüdéinza Prudent Prüdéinti Prune Brigniùn Prunelle Prünéla Prunier Brigniùn Prussien Prüssianu Psaume Psalmu Pseudonyme Cugniumi Psychologue Psicologu Psychologie Psicologia Puant Spüzzusu Puberté Pübertá Pubis Péru Public Püblicu Publication Püblicazziün Publicité Püblicitá Publier Püblicá Puce Pujia Puceau Vérgini Puceau Pücellu Pucelage Vérginitá Pucelle Pücella Puceron Pighioggiu Pudeur Vergognia Pudique Püdicu Puer Spüzzá Puéril Zuvinu Pugilat Lüta á pügni é cazzoti Puis (conj.) Poî Puis (conj.) é pio Puiser Piggiá l'egua Puisque (conj.) Postu Puissance Putéinza Puissant Putéinti Puits Puzzu Pulluler Buggi Pulpe Purpa Pulsation Pülzazziùn Pulvériser Pülvérizá Pulvérisation Pülvérisazziùn Punaise Cîmigia Punch Puncciu Punir Pünisci Punition Pünizziun Pupille Püpilla Pupître Pïpitu Pur (adj.) Püru Pur (adj.) Ciaru Purée Puléinta Pureté Püra Purgatif Pürgativu Purgatoire Pürgatioru Purge Purga Purger Purgá Purification Pürificazziun Purifier Pürificá Purin Liamu Puritain Püritanu Pus Marzu Pus Matéria Pustule Pustüla Putréfaction Putréfazziun Putrifier Putrificá Pylone Pilonu Pyjama Pijamá Pyramide Piramida
Vers le sommaire Q
Quadragénaire Quaranténa Quadrille Quadrilla Quadrupler Quadrüplá Quai Miö Qualificatif Qualificativu Qualifier Qualificá Qualitatif Qualitativu Qualité Qualitá Quand (conj.) Quandu Quand même Quantunchi Quand même Malgradu Quant-est-ce Quandu è Quant (adv.) Quantu Quantième Quantésimu Quantitatif Quantitativu Quantité Quantitá Quarantaine Quaranténa Quarante Quaranta Quart Quartu Quartier Quartia Quasi Guaju Quatorze Quatorzi Quatorzième Quatorziésimu Quatre Quatru Quatre-vingt Ottanta Quatre-vingt-dix Novanta Quatrième Quatrésimu Que (conj.) Chè Que (conj.) Cosa Quel (adj.) Quélu Quel (adj.) Quéla Quel (adj.) Quéli Quelconque Qualuncu Quelque Qualchi Quelquefois Qualchi vota Quelqu'un Qualchi dun Quémander Mandiá Querelle Litiga Querelleur Litiganti Quereller Litigá Quérir Zircá Question Chestiùn Questionner Chestinuná Quête Limosina Quêter Dumandá á limosina Queue Cuva Qui Chi Quiconque Qualunchi Quiétude Tranquilitá Quignon Truncu Quignon Pizzu Quille Chiliá Quine China Quinine Chinina Quinquagénaire Cinquanténariu Quinquet Lümu Quintal Quintali Quinteux Tussigusu Quinzaine Quinzéna Quinze Quinzi Quizième Quinzésimu Quittance Riccivüu Quitte Lîbéru Quitter Lasciá Qui-va-lá Qua è Qui vive Qua è Quoi Cosa Quoique Quantunchi Quotidien Quotidianu Quotient Cozziénti Quotité Parti
Vers le sommaire R
Rabâcher Ripitá Rabâcher Rabasciá Rabâché Ripitau Rabais Scuntu Rabais Bascita Rabaisser Rabasciá Rabaisser Aminuî Rabane Rafiá Rabatteur Rabasciolu Rabattre Rabati Rabattu Rabatü u Rabiot Survinciü Rabioter Spizzigá Rabot Ciunétu Raboter Cianá Rabougri Agruncciau Racaille Racailia Raccompagner Raccumpaniá Raccord Azuntu Raccorder Azuntá Raccoupler Réacoppiá Race Razza Rachat Ricatu Racheter Ricatá Racine Rádica racler Rasciá Racommodage Rippizzaüra Raccomoder Rippizzá Racontar Racuntái Raconter Racuntá Radiation Radiazziùn Radical Radicali Radier Sfassá Radieux Radiusu Radis Ravinu Radoter Stravariá Radoucir Raduzzi Raffermir Rinforzá Raffiner Raffiná Raffoler Végni tontu Rafistoler Ripizzá Rafler Sbarrazzá Rafraîchir Rinfriscá Rafraîchissement Rinfriscanti Rage Raggia Ragoût Accomodu Ragraffer Appuntilá Raide Stichiu Raidir Stichi Raie Riga Raie Raza Raillerie Bürlá Rainette Raniocciura Rainure Riga Raisin üga Raison Ragiün Raisonnement Ragiunaméintu Raisonner Ragiuná Rajeunir Inzuvinî Rajouter Razuntá Rajuster Raggiüstá Ralentir Raléintî Rallonger Rallungá Rallumer Razzéindi Ramage Fiuramu Ramager Fiurî Ramasser Ramassá Ramasser Chioggi Rame Rama Rameau Pachétu Ramener Riturná Ramer Ramá Ramifier Ramificá Ramollir Ramolî Ramoner Nitá u camin Ramoneur Nitacamin Rampe Rampa Ramper Rampá Rance Arancciu Rançon Prémiu Rançon Espiazziün Rancune Rancüna Rancunier Rancüniusu Randonnée Giraia Randonnée Turnaia Rang Rangu Rangée Ranggiaia Ranger Ranggiá Rapatrié Rapatriau Rape Raspa Râper Raspá Rapide Lestu Rapidité Rapiditá Rapiécer Rippizzá Rapiécé Rippizzau Rappel Ricciamu Rappeler Ricciamá Rapport Rapportu Rapporter Rapportá Rapprocher Avigná Rare Raru Rarement Raraméinti Rareté Raritá Rareté Caristiá Ras (adj.) Rasu Rascasse Scürpina Raser Rasá Rasoir Rasoggiu Rassainir Rissaná Rassembler Riunî Rassis Séccu Rassis Duru Rassurer Rissigürá Rat Ratu Ratafia Ratafiá Ratatin& Ingruncciau Ratatiner Ingruncciulî Rate Rata Râteau Rastilu Râtelier Rastilu Rater Mancá Ratière Trápula Ratifier Ratificá Ratifier Cunfirmá Ration Razziün Rationaliser Razziunalizá Rationnel Razziunali Rationner Razziuná Rattacher Rataccá Ravage Ravaggiu Ravage Dannu Ravage Guastu Ravager Ravaggiá Ravager Dévastá Ravaler Sciarbá Rave Rava Ravi (adj.) Cuntéintu Ravi (adj.) Arubau Ravin Gorga Ravir Arubá Raviser (se) Ripiggiassi Raviser (se) Scanggia d'avisu Ravitailler Pruvédi Raviver Ranimá Rayer Sfassá Rayon Féta Rayon Sciapa Rayon Raggiu Rayure Riga Réabonner Réabonná Réaction Réazziun Réagir Réaggi Réalisable Réalisévuli Réalisation Réalisazziun Réaliser Réalizá Réapprovisionner Réaprovigiuná Réarmer Réarmá Rebelle Ribellu Rebellion Rébelliùn Rebiffer Rimbica Rebondir Ribundá Rebord Ribordu Rebord Ribatüra Reborder Ribordá Reborder Orlá Reboucher Rittappá Rebouillir Ribouggi Rebours A l'inversu Rebours Cuntrariu Rebrousser Ritourná Rebut Scartu Rebuter Scartá Recaler Fiascá Récapituler Récapitulá Recéler Ascundi Récemment di pocu téimpu Recensement Vérificaziùn di a popülazziùn Recenser Virificá Récent Réccéinti Récépissé Rizzivüu Réception Récessiùn Recette Riccèta Receveur Riccivitù Recevoir Rizzévi Rechange Riscanggiu Rechanger Riscanggiá Rechanter Ricantá Rechapper Riscapá Recharger Riscargá Réchaud Furnilücciu Réchauffer Riscardá Rèche Aspru Rèche Mica lisciu Recherche Rizzércu Rechercher Rizzércá Rechuter Ricascá Récidiver Ricuminzzá Récif Schioggiu Récipient Stuviggiu Réciproque Récciprocu Récit Riccitu Récitation Riccitazziùn Réclamer Lagnassi Réclamer Réclamá Réclamation Réclamazziùn Reclouer Rincciodá Reclus Ritirau Réclusion Riclüsiün Recoiffer Ripitiná Recoin Cantu Recoller Rincollá Récolte Ricolta Récolter Ricoltá Recommander Ricummandá Recommandation Ricummandazziün Recommencer Ricuminzzá Récompense Ricumpéinsa Récompenser Ricumpinssá Recompter Ricuntá Réconcilier Ricunsiliá Réconfort Ricunfortu Réconforter Ricunfortá Reconnaissance Ricunisciénza Reconnaître Ricunusci Reconnu Ricunisciüiu Reconquérir Ricunquistá Reconstituer Ricunstituî Reconstruire Ricunstruiggi Record Ciü chè mai Reboucher Rittapá Recoudre Ricüji Recouper Ritaggiá Recousu Ricüjiu Recouvrir Ricrovi Recours Ricursu Recours Riscursu Recouvrer Ricrovi Recouvrer Récüpérá Recouvert Ricuvertu Récréatif Récréativu Récréation Récréazziün Recru Ricrüsciüiu Recrue Ricrüta Recrutement Ricrütaméintu Rectangle Rétangulu Rectifier Rétifiá Rectifier Rétificá Rectification Rétificazziün Rectiligne Diritu Reçu Rizzivüu Recueillir Richioggi Recuit Richiotu Recuire Richioji Recul Ricülu Reculer Ricülá Reculons Marcia a cü davanti Récupérer Récüpérá Rédaction Rédazziùn Reddition Résa Redemander Récumandá Redescendre Rifará Redevance Riduvéinza Redevenir Ridivégni Rédiger Réddiggi Redire Ripéti Redite Ripitizziùn Redormir Ridormi Redoubler Riduppiá Redouter Timi Redresser Ridrizzá Réduire Réduggi Réduit Ridütu Réel Réali Réélection Réélezziün Réélu Réelüu Réexpédier Rispiddî Réexpédition Rispiddizziün Refaire Riffá Refait Riffau Référence Riféréinzza Référer Riférrî Refermer Risserrá Réfléchir Riflecti Réflecter Riflecti Reflet Riflessu Refleurir Rifiurî Réflexion Reflezziün Refonte Rifunta Reformer Rifurmá Refouler Scappá Refrain Riturnela Refroidir rifréddi Refuge Rifüggiu Refus Rifüsu Refuser Rifüsá Réfuter Rifütá Regagner Riguagniá Régaler Rigalá Regard Risguardu Regarder Risguardá Regarder Guardá Regarnir Riguarnî Regel Riggèlu Régénérer Riggènérá Régicide Règgiccidu Régie Réggia Régime Réggimu Régiment Riggiméintu Région Réggiün Régional Réggiunali Régir Réggé Régir Administrá Registre Riggistru Règle Régula Régler Rigulá Règlement Régülaméintu Règlementation Régülaméintazziün Réglisse Riganizzu Règner Régná Règne Régnu Regonfler Rigunfiá Regret Rigrètu Regretter Rigritá Régularisation Régularisazziün Régulariser Régülarizá Régulier Régularu Réhabiliter Réabilitá Réhabituer Réabituá Rehausser Arizzá Reins Rénni Reine Réggina Rejet Rizütu Rejetter Rizütá Rejoindre Riggiunggî Rejouer Rilligrá Réjouissance Rilligrézza Relâche Riposu Relâcher Lintá Relais Scanggiu Relancer Rilanzá Relatif Relativu Relation Rilazziün Relaxe Libérazziün Rélégation Rélégazziün Réléguer Rélégá Relève Rilèva Relever Rilivá Relief Rilivau Relier Riligá Religion Réliggiùn Religieux Réliggiusu Reliquat Restu Relique Riliqua Remblai Scarpa Reloger Riloggiá Reluire Rilügi Reluquer Sguardá Remâcher Rimasticá Remanier Rimanizá Remarrier Rimarriá Remarquer Rimarcá Remballer Rimballá Rembarquer Rimbarcá Rembourser Rimbursá Remède Rimédiu Remède Rimédiu Remédier Rimédiá Remercier Ringrazziá Remettre Rimétti Remise Rimissa Rémission Rémisciùn Remonter Rimuntá Remonte Rimunta Remords Rimorsu Remorquer Rimorcá Remorque Rimorca Remoudre Rimaginá Remouleur Arotinu Remous Rimusciu Rempailler Rimpaggiá Rempart Fortificazziün Rempiler Ringaggiá Remplaçant Rimpiazzanti Remplacement Rimpiazzaméintu Remplacer Rimpiazzá Remplir Riimpi Remployer Rimpliégá Remplumer Rinciümá Remporter Ripurtá Remuable Muvébili Remuer Miovi Remuer Rimûá Rémunérer Pagá Renaissance Rinascita Renaître Rinasci Renard Vurpi Renchérir Crésci Renchérir Réindi ciu caru Rencontre Riscuntra Rencontrer Riscuntrá Rendement Réindita Rendez-vous Ritrovu Rendormir Ridormi Rendre Réindi Rendurcir Réindi ciüdüru René Rinatu Rénégat Rinigau Renfermer Risserau Renflement Gunfiaméintu Ronfler Gunfiá Renfoncer Incarcá Renfort Rinforzu Renfouir Suterrá Rengagement Ringaggiaméintu Rengaine Séga Rengraisser Ringrassá Renier Rinigá Renifler Scurnifiá Renommée Rinumaia Renommer Rinummá Renoncer Rinunzziá Renonciation Rinunzziazziün Renouer Turna alligá Renouveau Niovu téimpu Renouveler Rinuvellá Rénovation Rinovazziùn Renseignement Rinségniaméintu Renseigner Rinségnia Rentable Frütévuli Rente Réindita Rentier Chè vivi di sè réinditi Rentrée Rintraia Rentrer Rintrá Renverser Rinversá Renvoi Rinviu Renvoyer Rinvia Réorganiser Réorganizá Repaire Tána Répandre Risparzi Réparation Réparazziùn Reparaître Ripari Réparer Ripará Répartie Riposta Répartition Répartizziùn Repas Ripastu Repas Pastu Repas Cullazziùn Repassé Stirau Repassé Ripassau Repasser Ripassá Repeint Ripintürau Repeindre Ripintürá Repentir (se) Ripéintissi Repentir Ripéintiméintu Repère Ségnu Repérer Signalá Répertoire Ripertoriu Répéter Répitá Répétition Répitizziün Repeupler Répopulá Repiquer Turna á picá Répit Rispiru Replacer Ripliazzá Replanter Riciantá Replet Cin Replet Impüu Repli Cigu Réplique Riposta Réplique Réplica Répliquer Réplicá Reployer Ripiégá Répondant Rispundéinti Répondre Rispundi Réponse Risposta Report Riportu Reporter Riportá Repos Riposu Reposer Riposá Reposoir Sépülcru Reposoir Reposoriu Repousser Ripussá Reprendre Ripiggiá Représailles Vindetta Représentant Riprisintéinti Représenter Riprisintá Réprimande Rimproviru Réprimer Fréná Repris Ripiggiau Reprise Riprésa Repriser Riprisá Repriser Racomudá Réprobation Rimproviru Reprocher Rimbiccá Reproche Rimbécu Reproduire Riprodügi Réprouver Rimprovirá Reptile Rettilu Repu Tecciu Repu Assazziu Républicain Répüblicanu République Répübica Répudier Rinviá Répugnance Répügniénza Répugnant Répügniénti Réputation Répütazziùn Réputé Répütau Requérir Ridumandá Requête Riquesta Requiem Réquiem Requin Derfin Requis Riquistu Réquisition Riquisizziùn Réquisitionner Réquisizziuná Rescapé Riscapau Receller Rissiggilá Réseau Réa Réservation Réservazziùn Réserver Réservá Réserver Risparmiá Réservoir Vasca Réservoir Troggiu Réservoir Citerna Résidence Résidéinza Résider Stá Résidu Runzéggiu Résidu Restu Résignation Résignazziùn Résigner (se) Résignassi Résiliation Résiliazziùn Résilier Résiliá Résine Résina Résistance Résistéinza Résister Risisti Résolu Diccisu Résolution Résolüzziùn Résonner Ribumbá Résoudre Risolvi Respect Rispectu Respecter Rispectá Respectueux Rispituusu Respirer Respirá Respiration Respirazziùn Resplendir Rispléindi Responsabilité Respunsabilitá Responsable Respunsévuli Resquille Scrocu Resquiller Scrocá Ressaisir Ripiggiá Ressasser Rassacciá Ressembler Sumiggiá Ressemeler Rissurá Ressemer Rissumá Ressort Risciorti Ressortir Risciorti Ressource Rissursa Ressouvenance Ricordu Réssuscité Réssuscitau Restant Restéinti Restaurant Ostéria Restaurer Restaurá Restaurateur Restauratù Reste Restu Rester Ristá Restituer Ristitui Restitution Restituzziùn Restreindre Ristréinzi Restriction Restrizziün Résultat Résultatu Résulter Résultá Résumer Abréviá Résurrection Résürézziùn Rétablir Réstábuli Retailler Ritaggiá Rétameur Stagniaiù Rétamer Ristamá Retaper Rimetti in statu Retard Ritardu Retarder Ritardá Retenir Ritégni Retentir Ribunbá Retenu Ritignüu Rétine Rétina Retirer Ritirá Retomber Ricascá Retondre Turná a tundi Retordre Ristorzi Retors Stortu Retoucher Ritucá Retour Riturnu Retourner Riturná Retracer Ritrazzá Rétracter (se) Scangiá di idéa Retrait Ritiru Retraite Ritiraia Retraité Ritiraiu Retrancher Cacciá Retrancher Diffalcá Retransmettre Ritransmetti Retravailler Ritravaggiá Rétrécir Ristréinzi Retremper Ribagná Rétrocéder Ritroccédi Rétrograder Marciá in deria Retrousser Riturná Retrouver Ritruvá Réunion Réüniün Réunir Réunisci Réussir Réüsci Réussite Réüscita Revacciner Rivacciná Revalorisation Révalorisazziùn Revaloriser Révalorizá Revanche rivéindica Rêve Sionu Rêver Assioná Réverbère Lampiùn Révérence Rivéréinzza Révérend Révéreindu Révérer Vénérá Rêverie Sionu Revers Rinversu Revêtir Rivisti Revêtu Rivistüiu Rêveur Péinssiu Revigorer Fortificá Révision Révigiùn Réviser Rivédi Revivre Rivivi Révoquer Rivucá Revoici ècu encura Revoilá ëcu encura Revoir Rivédi Révolte Révolta Révolter Révoltá Révolution Révoluzziùn Révolutionner Révoluzzioná Révoquer Révocá Révoquer Rinviá Revue Rivista Rez-de-chaussée Cian di terra Rhabiller Rivisti Rhum Rumu Rhumatisme Rumatismu Rhume Catarru Rhume Rümu Riant Riénti Ricaner Scancaniggiá Richard Ricardu Riche Ricu Richesse Richézza Ricin Riccin Riciné Riccinau Ricocher Ribatti Ride Rida Ridé Ridaiu Rideau Tindina Ridelle Ridela Ridicule Ridîculu Rien Néinti Rigide Rèdu Rigide Stichiu Rigole Canalétu Rigoler Ridi Rigolo Chè fá ridi Rigoureux Rigurusu Rigueur Sévéritá Rime Rima Rimer Rimá Rinçage Ricciaru Ripaille Festiggia Ripailler Festiggiá Riposte Riposta Riposter Ripostá Rire Ridi Risée Risaia Risque Résigu Risquer Risigá Rissoler Sufrizi Ristourne Rimissa Rite Ritu Ritournelle Riturnela Rituel Rituali Rivage Riva Rival Rivali Rivaliser Rivalizá Rivalité Rivalitá River Rivá Riverain Attacau Rivière Sciümu Rixe Barufa Ris Risu Robe Roba Robine Cundutu Robinet Ciavéta Robuste Robüstu Roc Schioggiu Roc Rocca Rocaille Rocalia Rocailleux Pin di schioggi Roch Rocu Rocher Schioggiu Roder Girá Rodeur Vagabùn Rogation Rogazziùn Rogne Rogna Rogner Rogná Rogner Rodi Rognon Rognün Rognure Rognüra Rognure Ritaggiu Roi Rè Roitelet Agrizzüra Rôle Rolu Rôle Partizziün Romain Romanu Roman Romanzu Romanesque Romanticu Romanichel Dohémien Romaniser Rumanzá Romantique Romanticu Romarin Riosumarin Rompre Rumpi Rompu Rumpüiu Ronce Runzi Ronchonner Muscuná Ronchonner Muscuná Ronchonneur Musculonu Ronchonneur Lacanatu Rond Riundu Ronde Runda Rondelle Rundela Rondeur Riundu Rondiner Mugugná Ronflement Runfiaméintu Ronfler Runfiá Ronger Ruzzicá Ronronner Ronroná Roquet Cagniétu Roquette Ruchéta Rosace Riosa Rosace Midaggia Rosaire Rosariu Rose Riosa Rosée Curina dá métina Roseau Canizzün Rosé Russétu Rosette Roséta Rosier Ciantadi a riosa Rosse Robaccia Rosser Bastuná Rossignol Russignolu Rôt Rinviu Rotatif Chè pio turná Roter Rotá Roter Rinviá Rôti Arüstiu Rôtir Arrüstî Rotisserie Rustizzéria Rotissoire Bragila Rotule Ossu riundu Roublard Malizziusu Roublardise Fürbaria Roucouler Ruculá Roue Roda Rouge Russu Rougeâtre Russétu Rouge-gorge Pétu-russu Rougeole Russétu Rouget Tréggia Rougeur Chè è russu Rougir Végni russu Rouille Rüzina Rouiller Rüziná Roulant Ruléinti Rouleau Turnichétu Roulement Rulaméintu Rouler Rulá Roulette Rulétta Roupiller Dormi Rouquin Ruquinu Rouquin Cavéli russi Rouspéter Lagnassi Rouspéteur Lacanatu Rouspéteur Mugulogniu Roussir Russî Route Strada Routine Rutina Rouvrir Riarvi Roux Russu Royal Réali Royaume Régnu Royauté Régnu Ruban Frigétu Rubis Rubi Ruche Casa di vespi Rude Duru Rude Fatighévuli Rue Caruggiu Ruelle Caruggiétu Rufian Rufianu Rugissement Muggiu Rugosité Mica lisciu Rugueux Mica lisciu Ruine Ruvina Ruiné Ruvinaiu Ruiner Ruviná Ruisseau Piculu sciümu Ruisselant Sguttéinti Rumeur Rimù Ruminer Rumicá Rupture Rüttüra Rural Rürali Ruse Astuzzia Rusé Astücciusu Rustique Rusticu Rythmer Dá a cadéinza
Vers le sommaire S
Sa (adj.pos.) Siova Sable Oréna Sablier Rilioggiu Sablonneux Orénusu Saborder Affunda un vapori Sabot Zoculu Saboter Fá danni Sabotier Scazzulaggiu Sabre Sciabula Sabrer Sciabulá Sac Sacu Saccade Di tantu in tantu Saccageur Dannusu Saccharine Sacarina Sacerdoce Sacerdocciu Sachet Sachétu Sacoche Brisaca Sacoche Bursa Sacramental Sacraméintali Sacre Sacru Sacrer Sacrá Sacrement Sacraméintu Sacrifice Sacrifizziu Sacrifier Sacraficá Sacrilège Sacriléggiu Sacristain Sacristan Sacristie Sacristia Sadique Sadicu Safran Safran Sagace Sagacce Sagacité Sagaccitá Sage Siavu Sage-femme Buna-donna Sagesse Sagézza Saignant Sanguinéinti Saignement Sanguiná Saigner Fá sciorti u sangui Saillant Chè sciorti Saillie Chè sciorti Sain Sanu Sainement Sanaméinti Saint Santu Saint-esprit Spiritu-santu Sainteté Santitá Saint-père U papa Saisie Sizia Saisissable Chè si pio sizî Saison Stagiùn Salade Insalata Saladier Saladia Salaison Salami Salarié Giurnarolu Salaire Paga Salaire Guadagnu Salaud Brütézzu Sale Brütu Saler Sará Saleté Brütézzu Salir Imbrütá Salive Spüazzu Salle Salla Salon Salotu Salopard Brütezzu Saloperie Porceria Saltimbanque Ciarlatanu Salubre Sannu Salubrité Salübritá Saluer Saluá Salut Salütu Salutaire Salütariu Salutation Salütazziùn Salve Sparata Samedi Sabu Sanctifier Santificá Sang-froid Sangu frédu Sanglant Sanguinusu Sangle Cinggia Sanglier Cigniali Sanglot Lagrima Sangloter Lagrimacciá Sangsue Sanguéta Sanguin Sanguinu Sanguinaire Sanguinariu Sanguine Sanguina Sanitaire Sanitariu Sans Séinza Sans-coeur Séinza chio Sans façon Séinza magnira Sans-souci Séinza angusci Santé Salüti Saoul Imbriagu Saouler Imbriagá Sape Fossu Sapement Scavaméintu Saper Scavá Sapience Sapiénza Sapin Sapin Sapristi Per-bachu Sarabande Sarabanda Sarcler Mangiücá Sarcloir Zapétta Sarde Sardu Sardine Sardina Sargue Sárigu Sarment Puazza Sarrau Sciarün Satan Diaviru Satellite Satélitu Satiété Chè è tecciu Satin Rasu Satinette Satinéta Satirique Satiricu Satisfaction Satisfazziùn Satisfaire Sudispá Satisfait Sudispu Saturation Satürazziùn Saturer Satürá Saturer Tecciá Saturé Tecciu Satyre Satiru Sauce Sarza Saucisse Zizzizu Saucisse de foie Minzá Sarpe Sarpa Sauf (adj.) Salvu Saule Salicce Saumâtre Salamastra Saupoudrer Pülvérizá Saur Fümicau Saut Satu Sauter Saltá Sauterelle Grilu Sautiller Saltiggiá Sautoir Scéna Sauvage Sarvagu Sauvé Salváu Sauver Salvá Sauvetage Salvaméintu Sauveteur Salvatu Sauveur Salvaü Savamment Salvaméinti Savant Sapiénti Savatte Zavata Savetier Scarpá Saveur Savù Savoir Savé Savon Savun Savonner Savuná Savoureux Güstusu Sbire Sbiru Scabreux Scabruau Scalper Dicciümá Scalper Spilá Scandale Scandalu Scandaleux Scandalusu Scandaliser Scandalizá Scarabée Bagùn Sceau Siggilu Scélérat Sciliratu Sceller Siggilá Scène Scéna sceptique Ineridülu Sceptre Scètru Schéma Scéma Schisme Scismu Sciatique Sciaticá Scie Séga Sciemment Aposta Sciemment Expressu Science Sciéinza Scientifique Sciéntificu Scier Ségá Seinder Sparti Scintiller Lügéinti Scission Séparazziùn Sciure Ségatüra Scolaire Scolariu Scolarité Scolaritá Scorpion Scorpiùn Sculpteur Scülptù Scrupule Scrüpulu Scrupuleux Scrupulusu Scrutin Scrütin Sculpter Scülptá Se (P.pers.) Si Séance Réuniùn Seau Buggiô Seau Bidun Seau Stagniun Sec Sécu Sécateur Sécatu Séchage Asciügatoggiu Sécher Séccá Sécher Asciügá Sécheresse Séchézza Second Sigundu Seconde Sigunda Secouer Mulestá Secourir Sucurrî Secours Sücursu Secousse Scossa Secret Sigrétu Secrétaire Sicritariu Secrètement sigrétaméinti Secréter Scourrá Secte Cunfraternitá Section Sezziùn Section Pizzu Sectionner Taggiá in pizzi Séculaire Séculariu Séculariser Sécularizá Sédatif Sédativu Sédentaire Casanicciu Séditieux Sédizziusu Sédition Rivolta Séduction Sédüzziün Séducteur Sédüttù Séduisant Attiranti Séduire Attirá Segment Pizzu Seiche Sépia Seigle Biada Seigneur Signiùn Sein Pitu Seing Signatüra Séisme Terramotu Seize Sézi Séjour Séggiurnu Séjourner Séggiurná Sel Sá Sélection Sciuvéru Sélectionner Sciuvirá Selle Sella Seller Sellá Selon Sigundu Semailles Téimpu di suminá Semaine Sitimana Sémaphore Sémaforu Semblable Listéssu Semblant Pari Sembler Pari Semé Suminaiu Semence Süméinza Semelle Siora Semelle Cianta du pia Semer Suminá Semestre Simestru Semeur Suminaù Semi (prép.) Mizu Séminaire Séminariu Semis Süméinza Semonce Rimproviru Semoule Sémula Sénat Sénatu sénateur Senatù Sénile Vecciu Sens Séinzu Sensation Séinzazziùn Sensationnel Séinzazziunévuli Sensé Assénau Sensibilité Sinsibilitá Sensible sinsibuli Sensitive Vergugnusa Sensualité Séinsualitá Sensuel Séinsuali Sentence sintéinza Senteur Odù Sentier Camin Sentier Violu Sentier Stadéta Sentiment Séintiméintu Sentimental Séintiméintali Sentinelle Santinella Sentir Séinti Séparable Saparabili Séparation Séparazziùn Séparer Séparrá Sépia Sépia Sept Setti Septembre Settéimbri Septième Sttésimu Sépulcre Sépülcru Sépulture Sépültüra Sequelle Séguita Séquestration Séchèstrazziùn Séquestrer Séchèstrá Sérail Sérraggiu Séraphin Sérafin Serein Ciaru Serein Tranquilu Sérénade Sérinada Sérénité Sérénitá Sérénité Tranquilitá Serf Servu Serf Schiavu Sergent Sargéinti Série Séria Sérieusement Sériaméinti Sérieux Sériu Serin Canarî Serin Merlotu Seringue Sciringua Seringuer Sciringuá Serment Züraméintu Sermon Pridica Sermonner Pridicá Serpe Pinatu Serpent Biscia Serpent Sarpéinti Serpenter Chè tourna é riturna Serpette Pinatin Serpolet Murila Serre Serra Serrer Serrá Serrer Stréinzi Serrure Sèraüra Serrurier Féráü Sertir Orlá Sertir Incastrá Sérum Sciromu Servant Servu Servant Servéinti Servante Serva Serviable Serviévuli Servir Servi Serviteur Servitù Serviteur Servu Servitude Servitüda Ses (adj.) I aiovi Seuil Limita Seul Sulu Seul Isulaiu Seulement Sulaméinti Sève Süzzu Sévère Sévériu Sévérité Sévèritá Sévices Maltrataméinti Sévir Issi sévériu Sevrer Divizziá Sevrer Allatá Sexe Sexu Sexe Masciu o fémina Sexualité Séxüalitá Si (conj.) Sè Siccatif Sicanti Sicilien Sicilianu Siècle Sèculu Siège Cariga Siéger Pusá Siéger Stá Sien (pron.) Siovu Sieur Sciü Sifflement Scigüru Siffler Scigürá Signal Signalu Signalement Signalaméintu Signaler Signalá Signature Firma Signature Signatüra Signe Signu Significatif Significazziùn Signifier Notificá Silence Siléinzziu Silencieux Siléinziusu Silex Préia bati fiogu Silhouette Siluéta Silice Silicce Sillon Surca Silo Troggiu Sillonner Fá surchi Simagrée Finta Simiesque Scimitá Similaire Listéssu Similitude Similitüda Simon Scimùn Simple Séimplicci Simple Visciaraia Simplement Séimplicciaméinti Simplifier Séimplificá Simuler Simülá Simultané In listessu téimpu Simultanément Simultanéméintu Sinapisme Sinapismu Sincère Sincéru Sincérité Sincéritá Sinécure Sinécüra Singe Scimia Singer Scimiggiá Singerie Scimitá Singularité Singularitá Singulier Spéciali Singulariser Spécializassi Sinistre Sinistru Sinistre Disgrazzia Sinistré Dannéggiau Sinon (conj.) Sénùn Sinueux Sinuusu Siphon Sifonu Sire Maèstá Sirène Siréna Siroco Scirocu Sirop Sciropu Sis Sitüau Sismique Sismicu Site Situ Site Liogu Sitôt (adv.) Appéna Sitôt (adv.) Dé chè Situation Sitüazziùn Situer Situá Six Séi Sixième Séisimu Ski Ski Sobre Sobriu Sobriété Sobriétá Sobriété Modérazziùn Sobriquet Cugnumi Sociable Socciabili Social Socciali Socialisme Soccialismu Sociétaire Assocciu Sociétaire Soccitariu Société Soccitá Socle Zoculu Soeur Siô Belle-soeur Chigniaia Sofa Canapé Sofa Sofá Soi (pr.) Sè Soi-disant Pritestu Soie Séia Soif Sé Soigner Béin currá Soigneux Chè piggiá curra Soin Primüra Soir Sérra Soirée Séraia Soit (conj.) Séia Soixantaine Sciüscianténa Soixante Sciuscianta Sol Téranu Soldat Soldatu Solder Pagá Sole Léingua Soleil Su Solennel Sulénu Solennité Sulénitá Solfège Solféggiu Solidaire Solidariu Solidarité Solidaritá Solide Solidu Solide Fermu Solidement Solidaméinti Solidifier Solidificá Solidité Soliditá Soliste Sulu Solitaire Solitariu Solitude Solitüdiná Solive Trava Soliveau Traviccelu Sollicitation Soliccitazziùn Solliciter Soliccitá Sollicitude Soliccitüdina Solo Solo Soluble Solübili Solution Solüzziùn Solvabilité Solvévulitá Sovable Solvévuli Sombrer Affundá Sombre Buggiu Sombre Scüru Sommaire Sommariu Sommation Sommazziùn Somme Summa Somme Piculu sionu Somme Carga Sommeil Sionu Sommeiller Sionniggiá Sommer Intimá Sommet Zima Sommet Curmu Sommier Sacùn Sommité Somitá Sommité Cappizzùn Somnanbule Somnanbülu Somnolence Sionuléinza Somnoler Durmintá Somptuaire Sontuariu Somptueux Sontuiusu Son (adj.) Sè Son Sun Son Brénu Son Sémula Sonate Sunata Sondage Sundaggiu Sonde Sunda Sonder Sundá Songe Soniu Songer Sasoniá Songer Pinsá Songeur Pinsuru Sonnant Sunéinti Sonner Sunná Sonnerie Sunnaria Sonnette Sunétta Sonneur Campanacciu Sonore Sonniusu Sonorité Sonoritá Sopha Canapé Sophistiquer Falzificá Soprano Soprano Sorbe Sorba Sorcellerie Maggîa Sorcier Strigu Sorcière Striga Sordide Brütu Sornette Ciacciara Sort Sciorti Sortable Sciurtévuli Sortant Sciurtéinti Sorte Sciorti Sortie Sciurtia Sortilège Sortiléggiu Sortir Sciorti Sosie Sosîa Sot Gnocaru Sottement Bestialéméinti Sottise Bestialitá Sou Patacùn Demi-sou Baioca Demi-sou Diota Soubassement Subassaméintu Soubresaut Rissatu Soubrette Serva Souche Zépu Souci Pinaia Se soucier Imprimürassi Se soucier Pinsaghi Soucieux Péinsusu Soucoupe Piatin Soudain Sübitu Soude Suda Souder Sudá Soudeur Stagniaiù Soudoyer Imbiscigá Soudure Sudüra Souffle Suffiu Souffler Suffiá Soufflet Schiaffu Soufflet Sciüsciétu Souffleter Schiaffá Souffrance Suffréinza Souffrant Suffréinti Souffrir Suffri Soufre Sürfiru Souhait Ogüru Souhaiter Ogûrá Souiller Imbrütá Souillon Pindacciu Souillure Brütézzaria Saoul Imbriagu Soulagement Sulaggiaméintu Soulager Sulaggiá Soulard Imbriagùn Souler (se) Imbriagá Soulèvement Sulévaméintu Soulever Izzá Soulier Scarpu Soumettre Sutumetti Soumis Suttumissu Soumission Sutumisciùn Soupape Valva Soupçon Suspétu Soupçonner Suspitá Soupe Süpa Soupente Suraio Souper Manggiá a sûpa Soupeser Supésá Soupière Süpiria Soupir Suspiru Soupirer Suspirá Souplesse Molézza Source Funtana Source Funti Sourcil Ciglii Sourciller Frunza i ciglii Sourd Ciuncu Sourdine Surdina Souriant Suriéinti Souriceau Raturin Souricière Rataiô Sourire Riséta Sourire (verbe) Ridi Souris Raturin Sournois Surniu Sous Suta Souscription surscripziùn Souscrire Suscrivi Sous-entendu Sutintésu Sous-préfet Suta préfètu Sous-sol Sututerra Soustraction Sustrazziùn Soustraction Difalcazziùn Soustraire Difalcá Soutane Sutana Soutenance Discüzziùn Soutènement Sustégnu Soutenir Sistégni Soutenu Sustignüiu Souterrain Sutèraniu Soutien Appoggiu Soutirer Trasvasá Souvenance Mémoria Souvenance Suvigniénza Souvenir Ricordu Se souvenir Ricordassi Souvent Suvéinti Souverain Süprèmu Soyeux Séiusu Spacieux Spazziusu Spadassin Spadaccin Spasme Spasimu Spatule Spatüla Spécial Spécciali Spécialement Spéccialéméinti Spécialiser Spécialisá Spécialité Spécialitá Spécieux Spécciusu Spécifier Spéssificá Spécimen Eséimpu Spectacle Spétaculu Spectateur Spéctatù Spectre Spectru Spéculateur Spéculatù Spéculation Spécülazziùn Spéculer Spécülá Sphère Sfèra Sphérique Sfèricu Sphinx Sfinx Spirale Spirala Spiritisme Spiritisimu Spiritualiser Spiritüalizá Spiritualité Spiritüalitá Spirituel Spiritüali Splendeur Splendù Splendide Magnificu Spollation Spoliazziùn Spolier Spuggiá Spongieux Spunggiusu Spontané Spuntanéu Spontanément Spuntanaméinti Sporadique Spradicu Sport Sportu Squale Squaru Square Giardinétu Squelette Ossi di morti Stabilité Stabilitá Stable Stábili Stage Pratica Stagiaire Praticanti Stagnation Stagniazziùn Stalactite Stalatitu Stalagmite Stalamitu stance Strofa Station Stazziùn Stationnaire Stazziunariu Stationnnement Stazziunaméintu Stationner Stazziuná Statistique Statistica Statistique Statistica Statuaire Statuariu Statue Státuá Statuer Statuá Statuette Statüéta Stature Statüra Statut Statütu Stèle Culona struncaia Stellaire Stèlara Stère Stèru Stérile Stérilu Stériliser Stérilizá Stigmate Ségnu Stigmate Cicatricci Stimulant Stimüléinti Stimulation Stimülazziùn Stimuler Stimulá Stipuler Stipulá Stoïcien Stoicu Stoïcisme Stoiscismu Stomacal Di u stiimigu Stopper Puntiggiá Store Téindina Strabisme Strabisimu Strangulation Strangulazziùn Strapontin Strapuntin Stratagème Strataggèmu Stratégie Stratéggiá Stratège Stratèggiu Stratifier Stratificá Strict Strétu Strictement Sévèraméinti Strident Stridéinti Strie Stria Strier Striá Strophe Strofá Strophe Stanza Structure Strütüra Stuc Stüccu Studieux Stüdiusu Stupéfaction Stüpéfazziùn Stupéfait Stüpéfau Stupéfiant Allopiu Stupéfier Allopiá Stupéfier Stumagá Stupeur Maravéggia Stupide Stüpidu Stupidité Stüpiditá Style Stylu Style Modu Stylet Stilétu Stylet Pugnali Sû Sacciüiu Suaire Linzzio Suave Duzzi Subalterne Sübalternu Subir Sübisci Subir Suffri Subitement Sübitu Subjectif Süggetivu Subjuguer Sutumetti Sublime Divin Sublime átu Sublime Nobili Sublimer Divinizá Submerger Annigá Submersion Inundazziùn Subordination Sübordinazziùn Subordonner Sübordiná Subside Sicursu Subsistance Nuritüra Subsister Vivi Substance Sustanza Substantiel Sustanziali Substituer Scanggiá Subterfuge Sbagliu Subtil Ingéniusu Subtiliser Arrubá Subvenir Pruvédi Subvention Sucursu Subventionner Sucuri Subventionner Aggiütá Suc Sücciu Succéder Succèdi Succession Séguita Succès Succéssu Succès Réüscita Successeur Chè piggia a Séguita Successivement L'un apressu l'atru Succint Cunscisu Succion Sücciùn Succomber Sücumbá Succomber Cascá Succulent Duzzi Succursale Figgia Sucer Süzzá Suçon Süzzu Sucre Züchiru Sucrer Inzüchirá Sucrier Zücarin Sud Miggiggiurnu Suée Süiada Suer Süiá Sueur Süiù Suffire Basta Suffisamment Abastanza Suffisant Abastanza Suffocant Süffochéinti Suffoquer Süffocá Suffrage Votu Suggérer Cunsiggiá Suggestion Cunséggiu Suggestion Cunséggiu Suicide Distrüggiu Suicider (se) Amazzassi Suie Négru di fümu Suif Péji Suinter Scurá Suite Séguitu Suivant Sigundu Suivi Séguitaiu Suivre Séguitá Sujet Suggétu Sujet Mutivu Sulfater Sülfatá Superbe Süperbiu Supercherie Inganaméintu Superficie Süperficcia Superficiel Süperficciali Superflu Survinciü Supérieur Süpériü Supériorité Süpérioritá Superposer Mèti in anta l'atru Superstitieux Süpertizziusu Supplanter Piggiá piazza Suppléant Rimpiazzanti Suppléer Rimpiazzá Supplément Survacciü Supplémentaire Chè è in ciü Supplication Supplicazziùn Supplice Turméintu Supplicier Turmintá Supplier Dumandá cun inscistéinza Supplique Prighèra Support Appoggiu Supportable Chè si suporta Supporter Suportá Supposer Süposá Supposition Süposizziùn Suppression Süprezziùn Supprimer Süprimá Supprimer Cacciá Suppurer Scuri Suprématie Suprémazzîa Suprême Süprèmu Suprême Ciu atu Sur (prép.) Surva Surabondance Suprabundanza Surajouter Azuntá Suranné Ancianu Suranné Démodaù Surcharger Cargá tropu Surchauffer Scadá tropu Surcroît Survacciü Surdité Surditá Sureau Sambügu Surélever Izzá ciu atu Sûrement Sigüraméinti Surenchère Rincará Sûreté Sigurézza Surexcitation Suréxitazziùn Surexciter Surexcitá Surface Spazziu Surfaire Traficá Surgir Sürgi Surgir Sciorti Surhumain Ciü chè umanu Surmenage Strapazza Surmener Strapazzá Surmonter Sforzá Surmonter Passá surva Surnaturel Chè nun é natürali Surnom Cungnumi Sûr Sigüru Surpasser Tripassá Surplomber Dominá Surplus Survinciü Surprenant Stranu Surprise Surprésa Sursauter Rissatá Surseoir Rinviá Surseoir Aspétá Sursis Aspétu Surtaxer Taxá di ciü Surtout Principalaméinti Surveiller Survèggiá Survenir Arrivá a l'impruvista Survivre Vivi dopu mortu Sus Adossu Susceptible Suggetu a cuntraria Susciter Fá naci Suspect Suspètu Suspecter Suspitá Suspendre Appéindi Suspendre Arristá Suspension Arrestu Suspension Appésu Suspicion Suspétu Sussurer Sussurá Suturer Cugi Suzerain Signùn Svelte Sveltu Sylvestre Sivè Symboliser Symbolizá Symétrie Symétria Sympathie Sympatia Sympatiser Sympatizá Symphonie Sinfunia Symptôme Indizzu Syndic Syndicu Syndiquer Syndicá Synonyme Chè io di listéssa cosa Synthèse Syntésa Syphillis Scadapisciu Systématiser Sistématizá Système Sistému Système Régula
Vers le sommaire T
Tabac Tabacu Tabatière Sestura di u tabacu Tabernacle Tabernaculu Table Tora Tableau Quadru Tablette Torétta Tablier Scussiu Tabouret Banquetu Tac Strottu sécu Tache Taca Tâche Travaiggiu Tacher Tacá Tacite Tacitu Tacite D'accordu Taciturne Taccitürnu Taciturne Rinfrogniau Tact Finézza Tactile Chè si pio tuccá Tactique Magnira Taffetas Stoffa Taillader Taggiá Taillant Taggiénti Taille Taggia Tailler Taggiá Tailleur Sartù Taillis Boscu Taillis Maccia Se taire Stá bassu Se taire Stá zitu Talc Talcu Talent Taléinti Talon Carcagnu Talus Scarpa Tamaris Tamarigiu Tambour Tambüru Tambourin Tamburin Tamis Sarnéggiu Tamis Sciazzu Tamiser Sarnéggiá Tampon Tapu Tamponner Tampuná Tamponnement Scuntru bruscu Tandis que Invecci chè Tangage Balanzaméintu Tangible Tanggibuli Tanguer Tangá Tanguer Balanzzá Tanière Tana Tannage Tanaggiu Tanner Taná Tanneur Tansiù Tant (adv.) Tantu Tante Lala Tantième Tantiésimu Tantinet Tantin Tantôt Dopu Taon Tafanu Tapage Stroti Tapageur Chè fá i stroti Tape Corpu di man Taper Picá Tapir (se) Spiatessi Tapis Tapétu Tapisser Tapizzá Tapisserie Tapizzaria Taquin Stuzzicusu Taquiner Stuzzicá Tard Tardu Tarder Tardá Tardif Tardivu Tare Tara Tarentule Tarantura Tarer Fá a tara Targette Luquetu Targuer (se) Vantarsi Tarif Tarifu Tarir Sacigá Tarir Assicá Tarte Tarta Tarte Papura Tartine Tartina Tas Poggiu Tasse Tazza Tasse Chichira Tasser Incarcá Tâter Tastá Tatillon Minuzziusu Tatonner Tatonná Tatonnement Tatonnaméintu Tatouage Tatuaggiu Tatouer Tatuá Taudis Casaccia Taupe Talpa Taupinière Tana di talpi Taureau Toru Taux Tantu pè céintu Taverne Taverna Taxation Tassazziùn Taxe Tassa Taxer Tassá Te (pr.pers.) Ti Technique Técnicu Teigne Tignora Teindre Téinzi Teigneux Tignusu Teint Téinta Teint Curù Teinte Téintüra Teinture Curù Teinture Téintüra Tel Tali Télégramme Dispacciu Télégraphier Dispacciá Téléphone Téléfonu Téléphoner Téléfoná Télescope Téléscopu Tellement Télaméinti Téméraire Témérariu Témérité Téméritá Témoignage Testimonianza Témoigner Testimoniá Témoin Testimoniu Tempe Téimpa Tempérament Tempéraméintu Tempérance Modérazziùn Température Tampératüra Tempête Timpesta Temple Téimpiu Temporel Téimpurali Temporiser Téimporizá Temps Téimpu Tenace Ténacci Tenacité Ténaccitá Tenailles Tinaggi Tenailler Turmintá Tenant Tégniénti Tendance Tindéinza Tendeur Chè téindi Tendon Nervu Tendre Stéindi Tendresse Affezziùn Tendu Stesu Ténèbres Ténébri Ténébreux Ténébrusu Teneur Cuntignüiu Tenir Tégni Ténor Ténoru Tension Tinziùn Tentacule Téintacülu Tentation Tantazziùn Tente Téinda Tenture Téinda Ténu Fin Tenue Tignüia Terme Limita Terme Fin Terminaison Terminazziùn Terminer Cumpî Terminer Fini Terminer Terminá Termite Termitu Terne Füscu Ternir Offüscá Terrain Terramu Terrasse Tarrazza Terre Terra Terreau Terricciu Terrer (se) Intannassi Terrestre Terrestru Terreur Térrù Terrible Térribuli Terrier Tana Terrifier Spavéintá Terrine Cupéta Territoire Territoriu Terroriser Térrorizzá Tertiaire Terziaru Tes (adj.) I tiovi Tes (adj.) I tè Tesson Tizzün Testament Testaméintu Tête Tista Téter Tétá Tétine Tétina Téton Tistün Tétu Tistardu Texte Testu Textile Testilu Thaumaturge Tomatürgiu Thé Té Théâtre Téatru Thème Tèmu Thème Argüméintu Théologie Téologgia Théorème Téorèmu Théorie Téoria Thérapeutique Midigina Thermal Termali Thermes Calù Thermomètre Termomètru Thésauriser Tésorizá Thésauriser Economizá Thèse Tèsa Thon Tun Thorax Toracce Thym Tin Tiare Tiara Tibia Stincu Ticket Biggiétu Tiède Tévidu Tiédir Tévidî Tien (adj.) Tiovu Tien (adj.) U tiovu Tierce Terza Tiers Terzu Tige Tiggia Tigre Tigru Tilleul Tiliola Timbale Gotu Timbrer Téimbrá Timbrée Timbraia Timide Tîmidu Timide Incalusu Timidité Timiditá Timidité Incalazziùn Timon Timùn Timoré Timurau Timoré Incalusu Tinette Tinéta Tintement Tintinu Tinter Tintiná Tir Tiru Tirage Tiraggiu Tirailler Tiracciá Tirer Tirá Tourbillon Mulinélu Tourbillonner Girá Tourelle Turigila Tourisme Turismu Tourment Turméintu Tireur Tiraiü Tiroir Cántura Tisane Tisana Tison Tizzün Tissage Tissagiu Tisser Tissá Tissu Stofa Titre Titiru Tituber Anda a runza Titulariser Titularizá Titulaire Titulariu Toast Bévi a salüti Tocsin Campanaggiu Toge Toga Toi (pr.) Ti Toile Téra Toilette Pulizzia Toise Misüra Toison Vélu Toit Titu Toiture Titu Toiture Terrazza Tôle Lama di feru Tolérance Toléréinza Tolérer Tolérá Tomate Pumata Tombe Tumba Tombeau Tumba Tombeau Sépülcru Tomber Cascá Tombola Lotaria Ton (adj.) Sun Ton (adj.) Tun Tonalité Tonalitá Tondeuse Tunditriccia Tondre Tundi Tondu Tundüiu Tonne Tonilaia Tonneau Buti Tonnelet Buti Tonnelet Barilu Tonnelet Barilotu Tonnelier Bancará Tonnelle Pergula Tonner Fülminiggiá Tonner Fá i trun Tonnerre Trun Tonsure Tunsüra Toper Tuca a man Toque Béréta Torche Torcia Torche Candéra Torcher Nittá Torcher Puli Torchon Canavazzu Tordre Storzi Toréador Toréadoru Torgnole Früsta Torgnole Pugnu Torpeur Turpidu Torpille Torpilia Torpiller Torpiliá Torréfier Imbrüsculi Torrent Sciümu Torride Toridu Tors Tortu Torsade Torsada Torsion Torziùn Torse Torzu Torse Büstu Tort Tortu Torticolis Torticoli Tortiller Inturziná Tortue Cupulata Tortueux Stortu Torture Tortüra Torture Turméintu Torturer Tortürá Torturer Turmintá Toscan Toscanu Tôt Bunura Totalement Totalaméintu Totaliser Totalizá Totalité Totalitá Toucher Toucá Touffe Ciuffu Touffu Spéssu Toujours Séimpri Toupet Spacciatézza Toupie Marocula Tour Touri Tour Turnu Tourbillon Mulinellu Tourbillonner Turná comé un murin Tourisme Turismu Tourisme Füristia Tourment Turméintu Tourmenter Turméintá Tournant Giru Tournant Tournéinti Tournée Turnaia Tourner Turná Tournesol Girassü Tournevis Turnavissa Tourniquet Girélu Tournure Magnira Tournure Giraméintu Tourte Turta Tourtereau Inamurau Tourterelle Turturéla Toussaint Santu Tousser Tussá Tout Tütu Toutefois Tantivoti Toux Tussi Toxique Virinusu Trac Pagura Tracas Tracassu Tracasserie Tracassaria Tracassier Tribulin Trace Traccia Tracé Traciau Tracer Tracciá Traction Trazziùn Tradition Tradizziùn Traditionnel Tradizziunali Traduction Tradüzziùn Traduire Tradügi Trafic Tráficu Trafiquer Traficá Tragédie Traggédia Tragique Trágicu Trahir Tradî Traine Strascinün Traine Sbandagniün Trainer Strasciná Traire Smunzi Trait Riga Trait Séinza arristassi Traite Trata Traiter Trattá Traité Trattaiu Traiteur Cuginaru Traître Traditu Trajectoire Traggétoria Trajet Traggétu Trajet Via Trajet Camin Trame Trama Tramer Tramá Tramontane Tramuntana Tranchant Taggiénti Tranchée Taggiaia Tranche Féta Trancher Taggiá Tranquille Calmu Tranquille Tranquilu Tranquilliser Tranquilizá Tranquilité Tranquilitá Transborder Trasbordá Transcendant Di sta qualitá Transcrire Trascrivi Transe Anguscia Transe Affanu Transférer Traspurtá Transfert Purta da un liogu a un atru Transfigurer Trasfigürá Transformer Trasfurmá Transfuge Disertù Transfusion Trasfüsá Transiger Accomudá Transiter Transitá Transition Tranzizziùn Translation Translazziùn Transmettre Transmetti Transparent Trasparéinti Transpiration Transpirazziùn Transpirer Transpirá Transport Transportu Transporter Transportá Transposer Traspuni Transvaser Trasvasá Transversal Di traversu Trapèze Trapézu Trappe Trapa Trappe Trapula Trapu Trapüiu Traquenard Trapula Traquer Tracá Travail Travaggiu Travailler Travaggiá Travailleur Travaggiaiu Travers Traversu Traverse Traversa Traverser Traversá Traversin Traversin Travestir Travesti Travestir Mascará Trébucher Sfruncá Trébucher Incispá Trèfle Tréfioggiu Treille Pergula Treille Trama Treillis Réia Treize Trézi Treizième Trézésimu Tréma Duvi punti Tremblant Trémusu Trembler Trimá Tremblement Tréimbulaméintu Trémousser Zinicá Trempe Bagnu Tremper Bagná Tremplin Trampulin Trentaine Tréinténa Trente Tréinta Trentenaire Tréintanariu Trentième Tréintésimu Trépaner Trapaná Trépas Morti Trépasser Miori Trépasser Trapassá Trépidation Trépidazziùn Trépied Trépia Trépigner Chè nun pio sta in piazza Très (adv.) Assai ciü Trésor Trésoru Trésorerie Trésoraria Trésorier Trésoria Tressaillir Trimá Tressauter Rissatá Tresse Trézza Tresser Trézzá Tréteau Caviétu Treuil Torciu Trève Riposu Triangle Triangulu Trier Sciuvirá Triage Sciuvéru Triangulaire Triangularu Tribord Tribordu Tribu Razza Tribu Sterpa Tribulation Tribülazziün Tribunal Tribunali Tribune Tribüna Tribune Pürpitu Tributaire Tribütariu Tributaire Chè dipéindi Tricher Inganná Tricherie Inganaiüra Tricorne Trécorni Tricot Trico Tricoter Tricotá Trident Trépunti Trié Asciuviraiu Trille Striggia Trimer Travaggiá comé un schiavu Trimestre Trimestru Tringle Triangulu Trinité Trinitá Trinquer Tucá Trinquer Bévi a salüti Trio Terzétu Triomphal Triunfali Triomphe Triunfu Triompher Triunfá Tripe Tripa Tripier Tripaggiu Triple Tripulu Tripler Triplá Tripoter Mannizá Trique Trica Trique Bastùn Trisaïeul Trisaù Triste Tristu Tristesse Tristézza Triturer Sminüzzá Trivial Bassu Trivial Triviali Troc Scangiu Trognon Razzicu Trois Tré Troisième Terzu Trombe Trumba Tromper Sbagliá Tromper Inganná Tromper Cuggiuná Tromperie Inganaiüra Trompette Trumpéta Tronc Truncu Tronc Zépu Tronçon Muzziconu Tronçon Pizzu Tronquer Struncá Trop Tropu Trophée Prèmiu Tropical Tropicali Troquer Scangiá Trot Trottu Trotter Trottá Trottoir Bordu di u carruggiu Trou Fafonu Troubadour Truvadù Trouble Tùrbidu Troubler Sturdulî Troué Tafonaiu Trouer Tafonná Troupe Trupa Troupeau Sciamu Trousseau Robi Trousser Scrovi Trouvaille Scuverta Trouver Truvá Truc Trücu Truc Mécanismu Truelle Cazziora Truffe Tartuffu Truie Liofa Truite Truitá Truquer Falzificá Tu (pr.) Ti Tube Tübu Tube Canun Tuberculeux Tissigu Tuer Amazzá Tuerie Amazzaméintu Tulle Tîgura Tulipe Tulipa Tuméfier Gunfiá Tumeur Tümu Tumeur Ciaga Tumulte Fracassu Tumulte Rimù Tumultueux Rimuusu Tunique Tünica Tunnel Tünèlu Tunnel Pertüsu Turbine Tùrbina Turbulent Turbüléinti Turc Türcu Turlupiner Stuzzicá Tulélaire Tütélariu Tutelle Tütèla Tuteur Tütu Tuteur Palu Tutoyer Diji ti Tutoyer é mica vuvi Tuyau Canná Tuyau Canùn Tuyauter Rinsigná Tympan Timpanu Type Typu Type Modèlu Typhoïde Tyfoida Typhon Tyfùn Tyran Tyranu Tyrannie Tyrania Tyranniser Tyranizá Tzigane Zingaru Tzigane Boèmiénu
Vers le sommaire U
Ultérieur In séguitu Ultimatum Ultima proposta Un Un Unanime ünanimu Unanimité ünanimitá Uni üniu Unification ünificazziun Unifier ünificá Uniforme Oguali Uniforme Listéssa furma Uniformiser üniforùizá Uniformité üniformitá Unilatéral ünilatérali Union üniun Unique Sulu Unique ünicù Unir ünisci Unisson Accordu Unisson Insimi Unité ünitá Univers üniversu Universel üniversali Universitaire üniversitariu Urbain ürbanu Urbain Citadin Urée üréa Urgence ürgéinza Urgent ürgéinti Urinaire ürinariu Urine ürina Urine Pisciu Uriner Pisciá Urinoir Pisciatoggiu Urne ürna Urne Vasu Us üsanza Usage üsanza Usage Pratica Usagé Früstau Usagé üsaggiau Usé Frazaiu Usé Früstau User Frazá User Cunsümá Usine üsina Usine Frábica Usité Impiégau Usité üsaggiau Ustensile Stuviggiu Ustensile Struméintu Usurpateur üsürpatù Usurpation üsürpazziùn Usurper üsurpá Usurper Appropriassi Utile ütili Utilement ütiliméinti Utilisation ütilisazziun Utiliser ütilizá Utilité ütilitá Utopie ütopia Utopie Chimèra
Vers le sommaire V
Vacance Vacanza Vacant Piazza libéra Vacant Vacanti Vacarme Schiamazzu Vacarme Campanacciu Vacation Vacazziun Vaccin Vaccinu Vacciner Vacciná Vache Vaca Vaciller Si ni va a runza Va et vient Va é végni Vagabond Vagabun Vagabondage Vagabundaggiu Vagissement Laméintu Vague Cavalaia Vague Marusu Vaguement Impréccisu Vaguemestre Fatù porta léttri Vaguer Girá Vaillamment Curaggiusaméinti Vaillant Curaggiusu Vain Vanu Vain Inütili Vaincre Vinci Vaincu Vintu Vaincu Vinciüiu Vainqueur Vincitù Vaisseau Navi Vaisseau Vapori Vaisselle Lavá stuviggi Vaisselle Piati Val Valli Valable Valébuli Valet Valétu Valet Servitù Valeur Valüta Valeureux Valurusu Validation Validazziùn Valide Válidu Validité Validitá Valise Valigin Vallée Valli Vallon Valli Valoir Valé Valse Valza Valser Valzá Value Valuta Vampire Vampiru Vandale Vandalu Van Sarnéggiu Vanille Vaniglia Vanité Vanitá Vaniteux Vanituau Vanner Véintilá Vannerie Mistia di fa cavagni Vannier Chèllu chè fa cavagni Vantardise Vantaria Vanter Vantá Va-nu-pied Chè va discazzu Vapeur Vapori Vaporeux Vaporusu Vaporiser Vaporizá Vaquer Ripusassi Vareuse Camigiora Variable Variabili Variation Variazziùn Varier Variá Varier Scangiá Variété Variétá Variole Vario Variqueux Varicusu Varlope Ciunétu Vasculaire Chè cuncerna i véni du sangui Vase Vasu Vaseline Ioru di vasulina Vasistas Finestrin Vase de nuit Catücciu Vasque Vasca Vasque Bazzin Vaste Vastu Vaste Grandi Vaurien Farabùstu Vaurien Di poca roba Vautour Ogilu chè manggia carni Vautré Stésu in terra Veau Vitilu Vécu Vécüiu Vedette Védéta Végétal Végétali Végétation Végétazziùn Véhicule Chè marcia Véhicule Transporta Veille Véggia Veiller Véggiá Veillée Véggiaia Veilleuse Chè véggia Veilleuse Lümu da nioti Veinard Furtünaiu Veine Véni Veine Sciansa Velin Vélinu Veineux Vénusu Veineux Scianssüiu Vélocité Céléritá Velouté Vilüiu Velu Pélusu Vénal Vénali Venant Chè végni Vendable Vindévuli Vendanger Vindimiá Vendanger Vindigniá Vendangeur Quélu chè vindégna Vendeur Chè véindi Vendre Véindi Vendredi Viniri Vénéneux Virinusu Vénérable Vénérabili Vénérer Vénérá Vengeance Vindéta Venger (se) Vindicassi Vengeur Chè fá vindéta Véniel Véniali Venin Virin Venir Végni Vent Véintu Vente Véindita Venter Véintá Ventilation Véintilazziùn Ventouse Vintusa Ventouse Cupétta Ventre Panza Ventriloque Chè parla cun a gura Ventru Panzüiu Venu Vignüiu Vénus Vénus Ver Vermu Véracité Véraccitá Véracité Viru Verbal Verbali Verbaliser Verbalizá Verbe Verbu Verbe Paroli Verdâtre Verdicciu Verdict Sintéinza Vêpres Véspiru Verdoyant Vérdi Verdure Verdüra Véreux Puntu Véreux Marzu Verge Baguéta Verglas Giazzu Vergogne Vergognu Véridique Véridicu Vérification Vérificazziùn Vérifier Vérificá Véritable Viru Vérité Véritá Vermeil Russu Vermicelle Fidia Vermifuge Médigina cuntra i vermi Vermine Vermina Vermisseau Vermi Vermoulu Pin di vermi Vernir Vernigi Verni Verni Vernisser Vernisci Vérole Mal francési Véronique Véronica Verre Vréiu Verre Gottu Verrerie Fabrica di a séraiüra Verrouiller Serrá Vérue Néia Vers (adv.) Versu Vers Versu di a poésia Versatile Chè scangia suvéinti Verser Versá Versifier Fá i versi di a poésia Version Traduzziùn Verso Dérria Verso Dossu Vert Vérdi Vert de gris Verdiramu Vertèbre Ossu Vertèbre Vertébra Vertical Dritu Vertical Verticali Vertige Giratista Vertigineux Vertiginusu Vertu Vertü Vertu Sagézza Vertueux Vertüusu Verveine Vervéna Vésicatoire Viscicanti Vésicule Viscicula Vespasienne Piscistoggiu Vessie Visciga Vessie Bisciga Veste Vesta Veste Camigiora Vestiaire Undi si metti i robi Vestibule Curidù Vestige Vistiga Veston Vesta Veston Camigiora Vêtement Vistiméintu Vêtement Pinizzün Vétéran Anzianu Vétérinaire Vétérinariu Vêtir Visti Veto Impidiméintu Vétuste Vecciu Veuf Véduvu Veule Débuli Veuve Véduva Vexation Offésa Vexer Offéindi Viabilité Undi si pio vivi Viable Chè pio vivi Viaduc Caná d'ègua Viande Carni Viatique Viaticu Vibration Vibrazziùn Vibrer Vibrá Vibrer Trimá Vicaire Vicariu Vice Vizziu Vicieux Vizziusu Vicinal Viccinali Vicissitude Turméinti di a vita Vicomte Vici-cunti Victime Vittima Victoire Vitoria Victorieux Vitoriusu Victuaille Mangiüscula Victuaille Pruvista Vidange Spurga Vidanger Spurgá Vidanger Néttá Vidanger Cundüti Vide Sbratu Vider Sbratá Vie Vita Vieil Vecciu Vieillard Vecciu Vieillesse Vecciata Vieillir Inveccî Vierge Vergini Vieux Vecciu Vif Vivu Vigilance Viggiléinza Vigilant Viggiléinti Vigne Vigna Vigneron Vindimiaru Vignoble Vigni Vigoureux Solidù Vigoureux Forti Vigueur Fortezza Vil Brütu Vilain Brütuzzu Vilain Spacciatu Vilebrequin Turnichétu Vilipender Disprézzá Villa Casa isolata Villa Villa Village Paisolu Ville Citá Ville Paisi Villégiature Viléggiatüra Vin Vin Vinaigre Ogéiu Vinaigre Accétu Vindicatif Véindicativu Vindicte Vinddéta Vineux Vinusu Vingt Vinti Vingtaine Vinténa Vingtième Vintésimi Vinicole Cosa du vin Viol Forzatüra Viol Ladrunizziu Violacé Violétu Violateur Ladrùn Violation Ladrunicciu Violenter Brüacá Violence Violéinza Violer Piggiá per forza Violet Violétu Violette Violéta Violon Violùn Violoniste Violonistu Vipère Biscia Virage Giru Virement Giraméintu Virer Girá Virer Turná Virevolte Gira é vota Virginal Virginali Virginité Virginitá Viril Virili Viril Masciu Virilité Virilitá Virole Annilu Virole Cérciu Virtuel Virtuali Virtuose Virtüusu Virulent Viruléinti Virus Malignitá Vis Vissa Visa Visá Visage Facciá Viscère Buili Viscosité Viscusu Viser Visá Visibilité Visibilitá Visible Visibuli Visière Visiéra Vision Visiün Visitation Visitazziùn Visite Vigita Visiter Vigitá Visiteur Vigitù Visqueux Viscusu Visser Vissá Visuel Visuali Vital Vitali Vitalité Vitalitá Vite Préstu Vitesse Vitézza Vitrage Vitraia Vitrail Vitraggiu Vitre Vréu Vitrier Mistia di quélu chè metti i vréi Vitrine Vitrina Vitriol Vitrio Vivace Résistéinti Vivant Vivu Vivement Pruntaméinti Vivier Nassùn Vivifier Ranimá Vivre (V.) Vivi Vivre (V.) Campá Vocable Paroli Vocabulaire Vocabulariu Vocaliser Vocalizá Vocaliser Cantá Vocation Vocazziùn Voeu Votu Voguer Navigá Voici éccu Voici Mirè Voie Via Voie Strada Voilá éccu-lá Voile Vélu Voile Véla Voir Védi Voir ésaminá Voisin Vigîn Vol Volu Vol Ladrunizziu Volailles Pullami Volant Direzziùn Volatiliser Vulatilizá Volcan Vùlcanu Volée Sburaia Voler Arrubá Voleur Ladru Volontaire Vuluntariu Volonté Vuluntá Volte face Gira e vota Voltiger Sburrazzá Volume Grossézza Volumineux Grossu Volupté Piagé Voiler Crovi Voisinage Viginaiu Voiture Vitüra Voiturette Vitüréta Voluptueux Chè è undé u piagé Volute Spira Vomir Réindi Vomitif Chè fá réindi Vorace Manggiùn Voracité Ingurdicciá Votant Chè vota Vote Votu Vote Vùtu Voter Votá Voter Vutá Vôtre Vosciu Le vôtre U vosciu Vouer Cunsacrá Vouloir Vuré Voulu Vissüiu Vous (pr.) Vuvi Voûte Vota Vouter Chè dá a furma da vota Voyage Viaggiu Voyageur Viaggiatù Voyager Viaggiá Voyant Chè si védi Voyelle Vucala Voyou Cativu suggétu Vrai Viru Vraiment Viraméinti Vraisemblable Chè pari viu Vrille Spira Vu Vistu Vue Vista Vulcaniser Vülcanizá Vulgaire Cummùn Vulgariser Risparzi Vulnérable Vülnérabili
Vers le sommaire W
Wagon Vagün Water-closet Latrini Whisky égua vita di gran Week-end Fin di sittimana
X
Xavier Xaviéru
Y
Y (adv.) Ghi Allez-y Andé ghi Yard Iardu Yeux Ioggi
Vers le sommaire Z
Zèbre Zèbru Zèbrer Striá Zèle Primüra Zénith Ciü atu Zéphyr Véintétu Zéro Zèru Zeste A péna Zézayer Barbotá Zinc Zingu Zodiaque Zodiacu Zone Zona Zone Parti Zoologie Zoologgia Zouave Zuavu Zut (interj.) Accidéinti Vers le sommaire
Accueil companime